Menu odnośników dodatkowych

Dziedziny badań

Astrofizyka i astronomia cząstek elementarnych

Fizyka subatomowa okazała się być kluczem do zrozumienia wielu procesów zachodzących w kosmosie. Powstała nowa dziedzina - "astroparticle physics", nie mająca jeszcze polskiej nazwy. Badania w tej dziedzinie wymagają nowego rodzaju instrumentarium. Doświadczenie nabyte przez IPJ w eksperymentach fizyki cząstek jest tu niezwykle cenne. ----

Kosmologia

Rozwiązanie problemu kosmologicznej osobliwości jest jednym z kluczy do unifikacji teorii grawitacji z fizyka kwantowa. W kontekście kosmologii, może przyczynić się do zrozumienia struktury widma CMB, rozwiązania problemu ciemnej energii oraz zrozumienia pochodzenia kosmologicznej inflacji. ----

Elektronika i detektory

Badania naukowe i nowoczesna technologia wymagają specjalistycznej aparatury. Prowadzimy prace w dziedzinie detektorów i elektroniki jądrowej. Badania w dziedzinie nowych technik scyntylacyjnych i półprzewodnikowych są adresowane do międzynarodowych ośrodków naukowych i europejskiego przemysłu jądrowego. Konstruowana jest specjalizowana elektronika dla eksperymentów fizyki wysokich energii w CERN oraz aparatura do spektrometrii promieniowania jądrowego. ----

Fizyka akceleratorów

Akceleratory – urządzenia przyśpieszające cząstki naładowane – są źródłem strumieni cząstek o energiach sięgających obecnie do ok. 200 GeV dla elektronów i do ok. 1 TeV dla protonów. Umożliwiają też generowanie wiązek wtórnych (fotonów, neutronów). Powstały jako narzędzia do badań podstawowych fizyki jądrowej, ale okazały się też przydatne w innych dziedzinach fizyki (cząstek elementarnych, ciała stałego itd.) oraz w chemii, biologii, ekologii itd. Są szeroko stosowane w wielu dziedzinach techniki, technologii materiałowej, terapii medyczneji przy sterylizacji materiałów medycznych, produkcji izotopów, w ochronie środowiska i produktów rolniczych. Prowadzone są badania nad akceleratorami przeznaczonymi dla energetyki jądrowej przyszłości. ----

Dozymetria w ochronie radiologicznej

Dozymetria jest to dział fizyki technicznej obejmujący zagadnienia pomiarów i obliczeń dawek lub innych parametrów promieniowania jonizującego, które mają wpływ na skutki oddziaływania promieniowania z materią, a w szczególności z ciałem człowieka. Stanowi ona istotny element oceny wielkości narażenia na promieniowanie jonizujące osób pracujących zawodowo w warunkach narażenia, a także ogółu ludności. ----

Strony