Menu odnośników dodatkowych

NCBJ podpisuje umowę o dalszej współpracy z DESY. Polacy przekazują kolejne elementy European XFEL

Na zdjęciu, tuż po podpisaniu umowy dotyczącej kontynuacji współpracy, od lewej Ewa Rondio, Maciej Chorowski, Krzysztof Kurek, Helmut Dosch i Zbigniew Gołębiewski, fot NCBJ.
Dziś, 26 lip­ca br., Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ) pod­pi­sa­ło umo­wę o kon­ty­nu­acji współ­pra­cy z ośrod­kiem ba­daw­czym Deut­sches Elek­tronen Syn­ch­ro­tron (DESY) w Ham­bur­gu. Pol­skiej de­le­ga­cji prze­wod­ni­czyli prof. dr hab. inż. Ma­ciej Cho­row­ski (Dy­rek­tor Na­ro­do­we­go Cen­trum Ba­dań i Ro­zwo­ju, re­pre­zen­tu­ją­cy rów­nież Mi­ni­ster­stwo Nau­ki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go) oraz dr hab. Krzysz­tof Ku­rek (Dy­rek­tor Na­ro­do­we­go Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych). Uro­czy­ście prze­ka­za­no ko­lej­ne ele­men­ty stanowiące na­sz wkła­d do bu­do­wy Eu­ro­pe­an XFEL. ----

Przedstawiciele NCBJ w zespole doradczym Ministra Energii

Członkowie zespołu ds. wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych w gmachu Ministerstwa Energii
Mi­ni­ster Ener­gii po­wo­łał ze­spół do­rad­czy, któ­re­go za­da­niem jest ana­li­za i przy­go­to­wa­nie wa­run­ków do wdro­że­nia wy­so­ko­tem­pe­ra­tu­ro­wych re­ak­to­rów ją­dro­wych (HTR). Ze­spo­ło­wi prze­wod­ni­czy prof. Grze­gorz Wroch­na. Ko­lej­nym przed­sta­wi­cie­lem NCBJ w tym gro­nie eks­per­tów jest dr Sła­wo­mir Po­temp­ski z Za­kła­du Ener­ge­ty­ki Ją­dro­wej i Ana­liz Śro­do­wi­ska NCBJ. ----

Warszawa otrzymała najnowszy system monitorowania radioaktywnych skażeń wody „z kra­nu”

Spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce pro­jekt TAWARA – fot. Mar­cin Ja­ku­bow­ski, NCBJ
Nau­kow­cy za­koń­czy­li pra­ce nad in­no­wa­cyj­nym sys­temem po­mia­ru po­ten­cjal­nych ska­żeń ra­dio­ak­tyw­nych w sto­łecz­nych wo­do­cią­gach. Cią­głość kon­tro­li i szyb­kość dzia­ła­nia to je­go nie­wąt­pli­we atu­ty. War­sza­wa, pierw­sza na świe­cie, ko­rzy­sta z te­go naj­now­sze­go roz­wią­za­nia ochro­ny lud­no­ści cy­wil­nej. ----

NCBJ uczestnikiem Międzynarodowych Targów Energetyki Jądrowej

NCBJ na Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Ener­ge­ty­ki Ją­dro­wej (World Nuc­le­ar Exhi­bi­tion) – 28-30 czerw­ca 2016 – fot. NCBJ
W dniach 28–30 czerw­ca 2016 r. Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych uczest­ni­czy­ło w dru­giej edy­cji Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Ener­ge­ty­ki Ją­dro­wej (World Nuc­le­ar Exhi­bi­tion). Ek­spo­zy­cja na­sze­go in­sty­tu­tu by­ła czę­ścią zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Ener­gii pol­skie­go sto­iska na­ro­do­we­go. ----

Strony