Menu odnośników dodatkowych

Fale grawitacyjne wykryte z drugiej pary zderzających się czarnych dziur

Graficzna wizualizacja zarejestrowanych  26 grudnia 2015 fal grawitacyjnych powstała w Instytucie Fizyki Grawitacyjnej Instytutu Maxa Plancka pokazuje dwie czarne dziury o masach 14 i 8  Słońca, zaledwie kilka chwil przed ich zderzeniem  i połączeniem. Stworzona nową czarna dziura ma masę 21 Słońc.
Konsorcjum LIGO Scientific Collaboration i Virgo Collaboration zidentifikowało drugi sygnał fali grawitacyjnej w danych detektorów LIGO 26 grudnia 2015, o 03:38:53 czasu uniwersalnego koordynowanego, naukowcy zaobserwowali fale grawitacyjne – zmarszczki czasoprzestrzeni – po raz drugi. Fale grawitacyjne zostały wykryte przez bliźniacze detektory Laserowego Obserwatorium Fal Grawitacyjnych LIGO znajdujące się w miejscowościach Livingston w stanie Luizjana i Hanford w stanie Waszyngton (Stany Zjednoczone). ----

Pierwsze w Polsce laboratorium druku 3D

W Na­ro­do­wym Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ) działa już la­bo­ra­to­rium dru­ku 3D — fot. arch. NCBJ
W Na­ro­do­wym Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ) funk­cjo­nu­je już la­bo­ra­to­rium dru­ku 3D. Wy­po­sa­żo­ne jest m.in. w pierw­szą tej kla­sy w Pol­sce dru­kar­kę trój­wy­mia­ro­wą, umoż­li­wiającą two­rze­nie ele­men­tów w me­ta­lach, w tym w sta­li, w brą­zie, zło­cie, sre­brze, alu­mi­nium i sto­pach ty­ta­nu. ----

Spotkanie European Atomic Energy Society w Warszawie

Spotkanie European Atomic Energy Society w Warszawie
W dniach 4–8 czerw­ca 2016 r. w War­sza­wie od­by­wa­ło się do­rocz­ne spo­tka­nie Eu­ro­pe­an Ato­mic Ener­gy So­cie­ty (EAES). Go­spo­da­rzem im­pre­zy by­ło Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych, a part­ne­rem me­ry­to­rycz­nym spół­ka PGE EJ 1. ----

Polski lek wchodzi do Europy

Tektrotyd, lek opracowany i wytwarzany  w Ośrodku Radioizotopów POLATOM (NCBJ), otrzymał  rejestracje umożliwiające  stosowanie w prawie wszystkich krajach Unii Europejskiej
Tektrotyd (99mTc-Tektrotyd), lek opracowany i wytwarzany  w Ośrodku Radioizotopów POLATOM Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), otrzymał właśnie rejestracje umożliwiające jego stosowanie w prawie wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dzięki unikatowym właściwościom polskiego produktu oraz niskiej cenie skuteczna diagnostyka i terapia onkologiczna będzie dostępna dla coraz większej liczby pacjentów z całego świata. ----

Strony