Menu odnośników dodatkowych

NCBJ planuje budowę badawczego reaktora nowej generacji

Pod­pi­sa­ny list in­ten­cyj­ny po­mię­dzy bry­tyj­skim kon­sor­cjum U-Bat­te­ry a NCBJ otwie­ra dro­gę do po­wsta­nia pierw­sze­go w Pol­sce ba­daw­cze­go re­ak­to­ra wy­so­ko­tem­pe­ra­tu­ro­wego (HTGR).
Nau­kow­cy z Na­ro­do­we­go Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ) roz­wa­ża­ją bu­do­wę no­we­go re­ak­to­ra w Świer­ku. Pod­pi­sa­ny list in­ten­cyj­ny po­mię­dzy bry­tyj­skim kon­sor­cjum U-Bat­te­ry a NCBJ otwie­ra dro­gę do po­wsta­nia pierw­sze­go w Pol­sce ba­daw­cze­go re­ak­to­ra wy­so­ko­tem­pe­ra­tu­ro­wego (HTGR). Umo­wa jest jed­nym z owo­ców dwu­dnio­wej wi­zy­ty przed­sta­wi­cieli Mi­ni­ster­stwa Ener­gii w Wiel­kiej Bry­ta­nii. ----

Superkomputer Narodowego Centrum Badań Jądrowych wspomoże polskich filmowców

Podpisanie porozumienia przez Mag­da­le­nę Sro­kę, dy­rek­tor Pol­skie­go In­sty­tu­tu Sztu­ki Fil­mo­wej i prof. Krzysztofa Kurka, Dyrektora NCBJ - fot. Marcin Kułakowski, PISF
Ru­sza Pro­gram Spon­sor­ski Pol­skiej Sztu­ki Fil­mo­wej. Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych oraz Pol­ski In­sty­tut Sztu­ki Fil­mo­wej pod­pi­sa­ły list in­ten­cyj­ny o współ­pra­cy w za­kresie pre­fe­ren­cyj­ne­go świad­cze­nia usług ofe­ro­wa­nych w ra­mach ser­wisu Ren­de­row­nia Świerk. ----

Nauka w technice, medycynie i ochronie środowiska – NCBJ zaprasza do współpracy

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, piątek, 13 maja 2016
Nau­kow­cy ze Świer­ku do­łą­czy­li do III edy­cji ak­cji Dni Otwar­tych Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich. Już w pią­tek, 13 ma­ja br., za­in­te­re­so­wa­ni współ­pra­cą z Na­ro­do­wym Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ) bę­dą mo­gli od­wie­dzić in­sty­tut i za­po­znać się z je­go ofer­tą. ----

W najbliższą sobotę, 7 maja br. zapraszamy na Piknik Naukowy na Stadionie Narodowym w Warszawie

Od 11.00 do 20.00 na sta­no­wi­sku nr F18 fi­zy­cy z Na­ro­do­we­go Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ) przy­bli­żą zwie­dza­ją­cym za­gad­nie­nia zwią­za­ne z pro­mie­nio­wa­niem jo­ni­zu­ją­cym. ----

Strony