News Date


The cover of the Nature magazine 16.04.2020 

T2K’s Col­la­bo­ra­tion published new results in the pre­sti­gious scien­ti­fic jour­nal Nature regar­ding the lar­gest para­me­ter limit to date deter­mi­ning the vio­la­ting phase of sym­me­try between mat­ter and antimat­ter in neu­trino oscil­la­tions. Almost half of the possi­ble values ​​of the para­me­ter δCP were exc­lu­ded, thus reve­aling the basic owner­ship of neu­trinos that had not been measu­red so far.

 

 

Okładka Nature 16.04.2020
Rys.1. Strzałka pokazuje wartość najlepiej zgodną z danymi. Szary region jest wykluczony na poziomie ufności 99,7% (3σ). Obejmuje on prawie połowę możliwych wartości.
Rys.2. Graficzna prezentacja przypadków z wiązki T2K – kandydata na neutrino elektronowe (po lewej) i na antyneutrino elektronowe (po prawej) zaobserwowanego w Super-Kamiokande. Kiedy (anty)neutrino elektronowe oddziałuje z wodą, produkowany jest elektron lub pozyton. Emitują one słabe światło, które jest wykrywane przez około 11000 fotoczujników. Kolor na obrazku odpowiada czasowi rejestracji fotonów.
Rys.3. Zaobserwowane przypadki – kandydaci na neutrina elektronowe (po lewej) i antyneutrina elektronowe (po prawej) w porównaniu z przewidywaniami dla maksymalnego wzmocnienia dla neutrin (czerwona linia kreskowana) i antyneutrin (niebieska linia kropkowana).
Tabela: Zaobserwowana liczba przypadków – kandydatów na neutrina i antyneutrina elektronowe w porównaniu z przewidywaniami dla maksymalnego wzmocnienia dla neutrin (δCP = -90º) i antyneutrin (δCP = +90º).