Nazwa zada­nia:
Work­shop on Machine Lear­ning and Quan­tum Com­pu­ting Appli­ca­tions in Medi­cine and Phy­sics

Pro­jekt nr rej: DNK/SP/513269/2021

Kwota dofi­nan­so­wa­nia: 60 833,00

Cał­ko­wita war­tość zada­nia: 70 033,00

Data pod­pi­sa­nia umowy: 2021.11.16

 

 RPRP

FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 

 

Data zakończenia projektu
Finansowanie