Nazwa zada­nia:
Work­shop on Machine Lear­ning and Quan­tum Com­pu­ting Appli­ca­tions in Medi­cine and Phy­sics II

Pro­jekt nr rej: KONF/SN/0294/2023/01

Kwota dofi­nan­so­wa­nia: 108 900,00

Cał­ko­wita war­tość zada­nia: 170,839.19

Data pod­pi­sa­nia umowy: 2023–09–28

 

 RPRP

FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 

 

Data zakończenia projektu
Finansowanie