Umieszczanie cyklotronu w budynku laboratorium (Foto: NCBJ)

The CERAD cyclotron has arrived in Świerk

The CERAD cyclotron, designed and built by the Belgian company IBA (Ion Beam Applications S.A.), has been installed at the National Centre for Nuclear Research (NCBJ). The cyclotron will accelerate protons and alpha particles to an energy of 30 MeV and deuterons to an energy of 15 MeV. By bombarding appropriately selected targets with these particles, it will be possible to produce radionuclides such as 89Zr or 211At, which have not been produced at NCBJ to date and have not been widely available in Poland. Thanks to the new device in Świerk, it will be possible to conduct research on new radiopharmaceuticals, in particular those that will be specially designed for the needs of individual patients.

Trwa spotkanie brokerskie Global Nuclear Physics Innovation

Spotkanie prowadzone jest w wersji zdalnej i gromadzi naukowców i firmy (zarówno kupujących, jak i dostawców) z całego świata. To wyjątkowa okazja do wygenerowania nowych kontaktów kooperacyjnych i umów. NCBJ jest współorganizatorem tegorocznego wydarzenia.

(foto: IBA)

Tak powstaje cyklotron projektu CERAD

Trwają prace nad cyklotronem, który już niebawem stanie w murach Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie „CERAD”. Belgijska firma IBA (Ion Beam Applications S.A.) konstruuje urządzenie przyśpieszające protony i cząstki alfa do energii 30 MeV oraz deuterony do 15 MeV.

O nauce i gospodarce izotopów rozszczepialnych – wywiad z prof. NCBJ, dr hab. inż. Renatą Mikołajczak

Za niecałe trzy lata w Świerku zacznie działać nowy cyklotron, który umożliwi produkcję innowacyjnych radiofarmaceutyków do diagnostyki i leczenia schorzeń onkologicznych. Zapraszamy do wysłuchania ostatniego wywiadu z kierownikiem projektu CERAD, panią dr hab. inż. Renatą Mikołajczak (prof.

Construction of the modern CERAD research complex is progressing rapidly.

Over 2,500 m2 of research and infrastructure space, worth nearly PLN 117 million, is being built in the nuclear center in Świerk. The investment is carried out as part of a project co-financed by the European Union called Centrum Projektowania i Synetezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie – CERAD (Design and synthesis of molecularly targeted radiopharmaceuticals – Centrum CERAD).

Fundamenty CERD (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)

Trwają prace na budowie Centrum Radiofarmaceutyków CERAD

Widać już fundamenty przyszłego kompleksu laboratoriów Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie „CERAD”, w którym będzie umieszczony m.in. cyklotron pozwalający na produkcję radionuklidów poprzez bombardowanie tarcz rozpędzonymi protonami, deuteronami i cząstkami alfa. Pracom sprzyja dobra pogoda.

foto: Marcin Jakubowski / NCBJ

O nowych metodach otrzymywania technetu - spotkanie w ramach programu MAEA

W dniach 13-17 maja 2019 r. odbyło się w Świerku drugie spotkanie koordynujące badania nad nowymi sposobami produkcji 99mTc i generatorów 99mTc w ramach programu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Wykop pod fundamenty CERAD (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)

Excavation for foundations of CERAD laboratory is waiting for the first concrete

Work for preparing the construction site of Centre for Design and Synthesis of Molecularly Targeted Radiopharmaceuticals „CERAD” has been done. The whole investment is to be completed in 2021.

CERAD na konferencji "Przyszłość fizyki jądrowej w Polsce"

W dniach 14-15 stycznia, w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów UW została zorganizowana konferencja, której głównym celem była integracja społeczności polskich fizyków jądrowych wokół badań z fizyki jądrowej, które będą mogły być w bliskiej lub nieco dalszej perspektywie prowadzone w Polsce. Prof.

Prof. Renata Mikołajczak (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)

Associate Professor Engineer Renata Mikołajczak in scientific committee of ARRONAX institute

Associate Professor Engineer Renata Mikołajczak (POLATOM@NCBJ) joined the International Scientific Committee of ARRONAX institute in France. Institute, the name of which is an abbreviation of Accelerator for Research in Radiochemistry and Oncology at Nantes Atlantic possesses a cyclotron with energy up to 70 MeV used mainly for production of strontium-82, as well as germanium-68 and astatine-211. Experience in production of the last of these isotopes can be very valuable for cyclotron CERAD constructed in Świerk.

Inauguracja studiów RadFarm (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)

RadFarm Doctorate Studies Inauguration

On 4th October doctorate studies were inaugurated in Świerk under RadFarm project - Radiopharmaceuticals for molecularly targeted diagnostics and medical therapy. 17 listeners will be attending the lectures and led their own research in four cooperating scientific units. The course is co-funded by National Centre for Research and Development's POWER programme.

Technical Meeting on Production and Quality Control of Theranostic Labelled Peptides, POLATOM (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)

Kontrola jakości peptydów znakowanych izotopami promieniotwórczymi była tematem warsztatów MAEA

Z inicjatywy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu, w dniach 4-8 czerwca 2018 r gościliśmy w NCBJ, Ośrodku Radioizotopów POLATOM, uczestników międzynarodowych warsztatów „Technical Meeting on Production and Quality Control of Theranostic Labelled Peptides”.

About the CERAD project at the NOMATEN Conference

During the three-day NOMATEN Scientific Workshop (Świerk, 15-17.05.2018), a parallel session was organized for young radiopharmaceutical researchers as well a plenary session on radiopharmaceuticals, which ended with a round table discussion. Over 10 presentations were delivered, including three plenary talks.

CERAD: przygotowywanie terenu (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)

Preparation of area for the CERAD building soon to be completed

Work is ongoing on the construction site of Centre for Design and Synthesis of Molecularly Targeted Radiopharmaceuticals “CERAD” in Świerk. In the site, where the three-story building and a laboratory will be situated, an old boiler room has been already demolished and its fundations are being removed. 

Spotkanie inauguracyjne konsorcjum CERAD - 2 marca 2018 r (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)

Spotkanie inauguracyjne Rady Konsorcjum CERAD

2 mar­ca 2018 r. od­by­ło się spo­tka­nie in­au­gu­ra­cyj­ne Ra­dy Kon­sor­cjum CERAD. Przed­sta­wi­cie­le sze­ściu in­sty­tu­cji wspól­nie re­ali­zu­ją­cych pro­jekt spo­tka­li się w Śro­do­wi­sko­wym La­bo­ra­to­rium Cięż­kich Jo­nów Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go.

CERAD contractor selected

The Cracow-based CP OK2 Sp. z o.o. company has won EU tender proceedings to build in Świerk a centre for design and synthesis of new molecularly targeted drugs (CERAD). The company has signed the contract to build the facility before July 2021. Facility equipment will include a modern proton/deuteron/alpha particle cyclotron dedicated to produce radioisotopes.

W NCBJ powstanie Centrum Projektowania i Syntezy nowych leków antynowotworowych - CERAD

Za trzy la­ta za­cznie dzia­łać su­per­no­wo­cze­sne cen­trum pro­jek­to­wa­nia i syn­te­zy no­wych ra­dio­far­ma­ceu­ty­ków. Pol­scy i za­gra­nicz­ni na­ukow­cy bę­dą mie­li do dys­po­zy­cji no­wy cy­klo­tron, ist­nie­ją­cy re­ak­tor Ma­ria, kom­pleks la­bo­ra­to­riów ba­daw­czych i ośro­dek obli­cze­nio­wy CIŚ.

Data zakończenia projektu
Finansowanie
Komórka organizacyjna (zakład)