News Date

Pro­jekt BRILLIANT (Bal­tic Region Ini­tia­tive for Long Lasting Inno­vAtive Nuc­lear Tech­no­lo­gies).

Dziś, 29 lutego br., w Mini­ster­stwie Ener­gii w War­sza­wie, odbywa się spo­tka­nie grupy robo­czej pro­jektu BRILLIANT (Bal­tic Region Ini­tia­tive for Long Lasting Inno­vAtive Nuc­lear Tech­no­lo­gies). Eksperci z Litwy, Łotwy, Esto­nii, Szwe­cji i Pol­ski dążą do utwo­rze­nia wspól­nej plat­formy naukowo-tech­nicz­nej pozwa­la­ją­cej na regio­nalne podej­ście do roz­woju tech­no­lo­gii jądro­wych w rejo­nie Bał­tyku.

W poniedziałek, 29 lutego br., w Ministerstwie Energii w Warszawie, zebrali się eksperci pięciu państw; Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji i Polski aby przeanalizować rolę energetyki jądrowej we wspólnym systemie energetycznym regionu Morza Bałtyckiego. Dzięki takim rozmowom kraje planujące budowę elektrowni jądrowych (Polska i Litwa) mogą korzystać z doświadczeń wynikających z wieloletniej eksploatacji bloków jądrowych (Szwecja), a kraje korzystające z energii wytwarzanej poza swoimi granicami (Łotwa i Estonia) udział w tworzeniu wspólnego systemu energetycznego. Uczestnicy projektu BRILLIANT są zgodni – energetyka jądrowa jest wciąż główną opcją dostarczania energii elektrycznej dla krajów bałtyckich.

„Kraje nadbałtyckie mają wiele wspólnych problemów. Niełatwo je rozwiązać siłami poszczególnych krajów. Znacznie łatwiej stawić im czoła, kiedy będziemy działać wspólnie. ” – mówi prof. Grzegorz Wrochna, Pełnomocnik Dyrektora NCBJ ds. Współpracy Międzynarodowej – „Do takich problemów należy wykorzystanie energetyki jądrowej, budowa zaplecza badawczego na jej potrzeby, postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym. Wspólne podejście do tych zagadnień pozwoli na optymalizację kosztów związanych w wprowadzaniem technologii jądrowych jak również na efektywne wykorzystanie już posiadanych zasobów. ”

Projekt BRILLIANT o wartości 1,1 mln euro jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Coordinated and Support Action. Rozpoczął się 1 lipca 2015 roku i będzie trwał 3 lata. W ramach projektu przewidziany jest udział przedstawicieli jednostek rządowych uczestniczących krajów, co umożliwi m.in. nieformalną wymianę informacji. W poniedziałkowym spotkaniu udział weźmie m.in. Minister Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii.

Pro­jekt BRILLIANT (Bal­tic Region Ini­tia­tive for Long Lasting Inno­vAtive Nuc­lear Tech­no­lo­gies).