Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) zobo­wią­zu­je się zapew­nić dostęp­ność swo­jej strony intranetowej zgod­nie z ustawą z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych podmio­tów publicz­nych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Narodowego Centrum Badan Jądrowych

Strona internetowa NCBJ, jest czę­ściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych podmio­tów publicz­nych z powodu nie­zgod­no­ści lub wyłą­czeń wymie­nio­nych poni­żej:

  1. Część ilustracji nie ma tekstów alternatywnych, które będą stopniowo uzupełniane.

  2. Na stro­nie inter­ne­to­wej nie ma filmów. Są jedynie linki do filmów na serwerach zewnętrznych.

  3. Niektóre treści utworzone przed datą wejścia w życie ustawy mogą nie zachowywać właściwej hierarchii nagłówków.

  4. Pracujemy nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Infor­ma­cje zwrotne i dane kon­taktowe

W przy­padku pro­ble­mów z dostęp­no­ścią strony inter­ne­to­wej pro­simy o kon­takt. Osobą odpo­wie­dzialną jest Rzecznik NCBJ, dr Marek Pawłowski, e-mail: marek.pawlowski@ncbj.gov.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 48 22 273 13 24. Tą samą drogą można skła­dać wnio­ski o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji nie­do­stęp­nej oraz skła­dać skargi na brak zapew­nie­nia dostęp­no­ści.

Po wyczer­pa­niu wszyst­kich moż­li­wo­ści skargę można prze­słać także do Rzecz­nika Praw Oby­wa­tel­skich.

Dostępność architektoniczna

Narodowe Centrum Badań Jądrowych ma dwie lokalizacje. Obecnie budynki w znacznej większości nie zapewniają dostępu osobom niepełnosprawnym.

Siedziba główna NCBJ
ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk
52°07'27.6"N 21°20'19.3"E
52.124327, 21.338690
Kompleks Jądrowy Świerk znajduje się w odległości ok. 30 km na południowy wschód od Warszawy (ok. 5 km na wschód od Otwocka). Zajmuje on teren 44 ha – ogrodzony, strzeżony i wyposażony w dedykowaną infrastrukturę techniczną – m.in. trzy linie zasilania energią elektryczną i własne ujęcie wody. Na terenie Kompleksu Jądrowego znajduje się większość zakładów naukowych NCBJ oraz administracja, swoją siedzibę ma również Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

Filia NCBJ w Warszawie
ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa
52°12'41.9"N 20°58'59.4"E
52.211642, 20.983154
Warszawska filia Narodowego Centrum Badań Jądrowych zlokalizowana jest przy ul. Pasteura 7. Zajmuje część budynku wspólnie z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W filii ulokowane są zakłady Departamentu Badań Podstawowych NCBJ: Zakład Fizyki Jądrowej, Zakład Fizyki Teoretycznej, Zakład Fizyki Wielkich Energii oraz Zakład Astrofizyki.