XI kadencja 2021-2025


Dla osób uprawnionych

Strona Rady Naukowej NCBJ (wymaga logowania)


Regulamin Rady Naukowej NCBJ →

Sekretariat Rady Naukowej NCBJ - Anna Piwek

tel. 22 273 16 19, e-mail: anna.piwek@ncbj.gov.pl

Członkowie Rady Naukowej NCBJ

Prof. dr hab. Tomasz Matu­le­wicz

Insty­tut Fizyki Doświad­czal­nej Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego

Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. dr hab. Andrzej Chmie­lew­ski

Insty­tut Che­mii i Tech­niki Jądro­wej

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej, Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych

Dr hab. Michał Kowal

Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej, Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych

Prof. dr hab. Paweł Olko

Insty­tut Fizyki Jądro­wej Pol­skiej Aka­de­mii Nauk

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej, Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych

Dr hab. Jacek Rzadkiewicz

Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej, Komi­sja Eko­no­miczno-finan­sowa

 • Dr hab. Prze­my­sław Adrich, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych – Komi­sja Regu­la­mi­nowa, Komisja ds. postępowań w Sprawie Nadania Stopnia Doktora
 • Prof. dr hab. Maciej Cho­row­ski, Naro­dowy Fun­dusz Och­rony Śro­do­wi­ska i Gospo­darki Wod­nej – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Dr Iza­bela Cie­szy­kow­ska, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych
 • Prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych – Komi­sja Regulaminowa, Przewodniczący Komisji ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Dr hab. Piotr Gold­stein, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych – Przewodniczący Komisji ds. Postępowań w Sprawie Nadania Stopnia Doktora,
 • Dr Michał Gry­ziń­ski, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych – Przewodniczący Komi­sji Eko­no­miczno-Finan­sowej
 • Prof. dr hab. Jacek Kazi­mierz Jagiel­ski, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych – Komi­sja Eko­no­miczno-finan­sowa
 • Dr nauk praw­nych Alek­san­der Jaku­bow­ski, Wydział Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego – Przewodniczący Komisji Regulaminowej
 • Dr hab. Leszek Jesień, Pol­skie Sieci Elek­tro­ener­ge­tyczne S A.
 • Prof. dr hab. Jan Kali­now­ski, Insty­tut Fizyki Teore­tycz­nej Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Dr Piotr Kociń­ski, Grupa LOTOS
 • Dr Mar­cin Konior, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych – Komi­sja Eko­no­miczno-finan­sowa
 • Mgr inż. Arlena Kubiak, Mini­ster­stwo Kli­matu i Śro­do­wi­ska – Komi­sja Regu­la­mi­nowa
 • Dr hab. Łukasz Kur­pa­ska, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych
 • Prof. dr hab. Mał­go­rzata Lewan­dow­ska, Wydział Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej Poli­tech­niki War­szaw­skiej – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Dr hab. Justyna Łagoda, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych – Komisja ds. postępowań w Sprawie Nadania Stopnia Doktora
 • Dr hab. Aneta Mali­now­ska, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych
 • Mgr inż. Agnieszka Misiarz, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych – Komi­sja Eko­no­miczno-finan­sowa
 • Prof. dr hab. inż. Alek­san­der Naw­rat, Mini­ster­stwo Kli­matu i Śro­do­wi­ska – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Dr inż. Jerzy Nia­gaj, Mini­ster­stwo Edu­ka­cji i Nauki – Komi­sja Eko­no­miczno-finan­sowa
 • Dr Tomasz Nowacki, Mini­ster­stwo Kli­matu i Śro­do­wi­ska
 • Prof. dr hab. Marek Pajek, Uni­wer­sy­tet Jana Kocha­now­skiego – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Prof. dr hab. Krzysz­tof Rusek, Śro­do­wi­skowe Labo­ra­to­rium Cięż­kich Jonów Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Prof. dr hab. inż. Bła­żej Sko­czeń, Insty­tut Mecha­niki Sto­so­wa­nej Poli­tech­niki Kra­kow­skiej – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Dr hab. Ryszard Sobie­raj­ski, Insty­tut Fizyki Pol­skiej Aka­de­mii Nauk – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Prof. dr hab. Michał Spa­liń­ski, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych
 • Prof. dr hab. Marek Stan­kie­wicz, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski, Naro­dowe Cen­trum Pro­mie­nio­wa­nia Syn­ch­ro­tro­no­wego SOLARIS – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Dr hab. inż. Anna Szer­ling, Łuka­sie­wicz – Insty­tut Mikro­elek­tro­niki i Foto­niki – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Dr hab. Łukasz Świ­der­ski, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych – Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych
 • Mgr Jakub Trojgo, Mini­ster­stwo Fun­du­szy i Poli­tyki Regio­nal­nej
 • Mgr Michał Wierz­chow­ski, Mini­ster­stwo Fun­du­szy i Poli­tyki Regio­nal­nej
 • Prof. dr hab. Woj­ciech Wiślicki, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych
 • Dr nauk praw­nych dr hab. Hanna Wol­ska, Wydział Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego – Komi­sja Regu­la­mi­nowa
 • Prof. dr hab. Sła­wo­mir Wronka, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych – Komi­sja Regu­la­mi­nowa
 • Prof. dr hab. Woj­ciech Wró­bel, Wydział Fizyki Poli­tech­niki War­szaw­skiej
 • Dr hab. Anna Wysocka-Rabin, Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych

 

  Terminy posiedzeń Rady Naukowej 

  Numer posiedzenia

  Terminy posiedzeń Rady Naukowej  2023/2024

  XI posiedzenie

  19 października 2022 r.

  XII posiedzenie

  13 grudnia 2022 r.

  XIII posiedzenie

  1 lutego 2023 r.

  XIV posiedzenie

  8 marca 2023 r.

  XIV posiedzenie

  22 marca 2023 r. Termin anulowany

  XV posiedzenie

  12 kwietnia 2023 r.

  XVI posiedzenie

  24 maja 2023 r.

  XVII posiedzenie

  28 czerwca 2023 r.

  Tryb obiegowy

  Pilne sprawy nie wymagające dyskusji Rady Naukowej będę procedowane w trybie obiegowym w terminie od 7.08.2023 r.  do 25.08.2023 r.

  XVIII posiedzenie

  Proponowane terminy to 20 lub 27 września 2023 r. 

  XIX posiedzenie

  Proponowane terminy to 24 lub 25 października 2023 r.

  XX posiedzenie

  5 grudnia 2023 r. (posiedzenie zdalne);

  XXI posiedzenie

  29 grudnia 2023 r. (posiedzenie zdalne);

  XXII posiedzenie

  21 lutego 2024 r. (posiedzenie zdalne);

  XXIII posiedzenie

  6 marca 2024 r. (posiedzenie stacjonarne uroczyste);

  XXIV posiedzenie

  10 kwietnia 2024 r. (posiedzenie zdalne – termin rezerwowy w przypadku dużej liczby spraw);

  XXV posiedzenie

  10 maja 2024 r. (posiedzenie zdalne);

  XXVI posiedzenie

  5 czerwca 2024 r. (posiedzenie zdalne);

  XXVII posiedzenie

  26 czerwca 2024 r. (posiedzenie zdalne);

  Tryb obiegowy

  Pilne sprawy niewymagające dyskusji Rady Naukowej będę procedowane w trybie obiegowym w terminie od 12.08.2024 r. do 28.08.2024 r.

  W skład Rady Naukowej wchodzą także

  Dyrektor NCBJ

  prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek

  Zastępczyni Dyrektora NCBJ

  prof. dr hab. Agnieszka Pollo

   

  Materiały dotyczące poprzednich kadencji Rady Naukowej: