News Date

Wizyta delegacji z Iranu w NCBJ - fot. NCBJ, Marcin Jakubowski

1 wrze­śnia br., de­le­ga­cja Mi­ni­ster­stwa Zdro­wia Islam­skiej Re­pu­bli­ki Ira­nu, z Mi­ni­strem Zdro­wia Dr Sey­edem Has­sa­ni Gha­zi­za­de Ha­she­mi na cze­le, od­wie­dzi­ła Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ). W roz­mo­wach po­ru­szo­no za­gad­nie­nia do­ty­czą­ce re­ali­za­cji kon­traktu na do­stawę 20 ak­ce­le­ra­to­rów me­dycz­nych oraz dal­szej współ­pra­cy w dzie­dzi­nie me­dy­cy­ny nu­kle­ar­nej.

W czwar­tek, 1 wrze­śnia br., do Na­ro­do­we­go Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych w Świer­ku przy­je­cha­ła rzą­do­wa de­le­ga­cja Islam­skiej Re­pu­bli­ki Ira­nu. W jej skład wcho­dzi­li przed­sta­wi­cie­le Mi­ni­ster­stwa Zdro­wia. Te­ma­tem prze­wod­nim roz­mów by­ły za­gad­nie­nia zwią­za­ne z kon­traktem na do­stawy 20 ak­ce­le­ra­to­rów me­dycz­nych, moż­li­wym do re­ali­za­cji na pod­sta­wie pod­pi­sa­nej w 2012 ro­ku umo­wy o wza­jem­nej współ­pra­cy. Sza­cu­je się, że ta­ki kon­trakt mógł­by wejść w ży­cie już w przy­szłym ro­ku. Stro­na irań­ska zy­ska­ła­by in­no­wa­cyj­ne urzą­dze­nia do no­wo po­wsta­ją­cych cen­trów ra­dio­te­ra­pii i po­sze­rze­nie do­stę­pu do tej efek­tyw­nej me­to­dy le­cze­nia cho­rób no­wo­two­ro­wych. Na­to­miast NCBJ za­pew­nio­ny miał­by sta­bil­ny roz­wój i zamó­wienia na ko­lej­ne la­ta dla Za­kła­du Apa­ra­tu­ry Ją­dro­wej ZdAJ-HITEC NCBJ.

„W na­szym in­sty­tu­cie nie­ustan­nie podno­si­my kom­pe­ten­cje w ob­sza­rze me­dy­cy­ny nu­kle­ar­nej. Na ca­łym świe­cie zna­ni już je­ste­śmy z pro­duk­cji ra­dio­far­ma­ceu­ty­ków pod mar­ką NCBJ-POLATOM. Na­świe­tla­my rów­nież tar­cze ura­no­we dla pro­duk­cji Mo­lib­de­nu. Chcie­li­by­śmy mieć rów­nie sil­ną po­zy­cję w pro­duk­cji ak­ce­le­ra­to­rów me­dycz­nych” – mó­wi dr hab. Krzysz­tof Ku­rek, dy­rek­tor NCBJ – „kon­trakt z na­szy­mi part­ne­ra­mi z Ira­nu stwa­rza nam ta­ką moż­li­wość. Co wię­cej, za­pew­nia­jąc pro­duk­cję se­ryj­ną dla na­szych urzą­dzeń mo­gli­by­śmy rów­no­le­gle roz­wi­jać i ko­mer­cja­li­zo­wać no­wo opra­co­wa­ne tech­no­lo­gie ak­ce­le­ra­to­ro­we, za­sto­so­wa­ne np. w de­mon­stra­to­rze ni­sko­ener­ge­tycz­ne­go ak­ce­le­ra­to­ra me­dycz­ne­go Co­li­ne-6 za­pro­jek­to­wa­ne­go w ra­mach za­koń­czo­ne­go już pro­jek­tu »Akceleratory i detektory«.”

Hi­sto­ria kon­tak­tów NCBJ w Ira­nie się­ga lat 90-tych XX wie­ku. Pro­du­ko­wa­ne przez NCBJ ak­ce­le­ra­to­ry me­dycz­ne by­ły pierw­szy­mi urzą­dze­nia­mi te­go ty­pu w Ira­nie i po­zwo­li­ły wdro­żyć w prak­ty­ce re­ali­zo­wa­ne za po­mo­cą ak­ce­le­ra­to­rów for­my ra­dio­te­ra­pii cho­rób no­wo­two­ro­wych. Po­cząw­szy od in­sta­la­cji pierw­sze­go ak­ce­le­ra­to­ra me­dycz­ne­go w szpi­ta­lu uni­wer­sy­tec­kim w Ker­man NCBJ zre­ali­zo­wał 10 do­staw ze­sta­wów ak­ce­le­ra­to­rów me­dycz­nych, 5 ze­sta­wów sy­mu­la­to­rów RTG. i wie­le in­nych do szpi­ta­li w Ker­man, Te­he­ra­nie, Ta­briz, Is­fa­han, Yazd, Shir­raz i Ma­sh­had. W tym cza­sie NCBJ wy­szko­lił rów­nież fi­zy­ków, te­ra­peu­tów i tech­ni­ków szpi­tal­nych w ob­słu­dze i uży­wa­niu ak­ce­le­ra­to­rów me­dycz­nych.

Wi­zy­ta rzą­do­wej de­le­ga­cji Islam­skiej Re­pu­bli­ki Ira­nu w Pol­sce od­by­wa się na za­pro­sze­nie Wi­ce­pre­mie­ra i Mi­ni­stra Ro­zwo­ju, Ma­te­usza Mo­ra­wiec­kie­go.

Wizyta delegacji z Iranu w NCBJ - fot. NCBJ, Marcin Jakubowski
Wizyta delegacji z Iranu w NCBJ - fot. NCBJ, Marcin Jakubowski
Wizyta delegacji z Iranu w NCBJ - fot. NCBJ, Marcin Jakubowski
Wizyta delegacji z Iranu w NCBJ - fot. NCBJ, Marcin Jakubowski