News Date

Pan Oskar Grocholski, student Wydziału Fizyki UW został laureatem Diamentowego Grantu. Celem uhonorowanego projektu realizowanego w Zakładzie Fizyki Teoretycznej NCBJ jest obliczenie poprawek pętlowych w procesie produkcji dwóch fotonów w reakcji foton + proton: pγ → pγγ′, przy zastosowaniu perturbacyjnej chromodynamiki kwantowej. Student i jego opiekunowie - prof. Jakub Wagner (NCBJ) i prof. Piotr Chankowski (UW) spodziewają się, że osiągnięte wyniki posłużą do udowodnienia twierdzenia o faktoryzacji w przypadku procesów produkcji dwóch cząstek i będą miały znaczenie dla analizy danych przyszłych eksperymentów.

Program „Diamentowy Grant” skierowany jest do wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, którzy prowadzą badania naukowe na wysokim poziomie i posiadają wyróżniający się dorobek naukowy. Dzięki niemu, co roku 100 najlepszych młodych naukowców może rozpocząć własne badania. Do tej pory z programu skorzystało już ponad 600 osób, dzięki czemu mogli oni zrealizować autorskie projekty naukowe na światowym poziomie.

Pan Oskar Grocholski jest jednym z 9 studentów UW wyróżnionych Grantem w tym roku. Od 2018 r. współpracuje z dr. hab. Jakubem Wagnerem (NCBJ) i dr. Pawłem Sznajderem (NCBJ) - najpierw w ramach praktyk studenckich, potem w czasie pisania pracy licencjackiej. Brał udział w rozwijaniu platformy obliczeniowej PARTONS, przeznaczonej do opisu procesów ekskluzywnych – czyli takich, w których możliwy jest pomiar wszystkich wyprodukowanych cząstek – w ramach chromodynamiki kwantowej. Zadanie to wymagało wiedzy z zakresu kwantowej teorii pola, znacznie wykraczającej poza materiał zwyczajowo opanowany przez studentów drugiego roku (zazwyczaj przedmiot ten znajduje się w programie czwartego lub piątego roku studiów magisterskich – pan Oskar zdał go już na pierwszym roku studiów), jak również opanowania zaawansowanych narzędzi programistycznych, a także umiejętności przydatnych w grupowej pracy nad złożonymi projektami. Współpraca zaowocowała wynikami opublikowanymi w czasopiśmie European Physical Journal C. Nie jest to jedyna prestiżowa publikacja pana Oskara.

Projekt nagrodzony Diamentowym Grantem jest zatytułowany „Poprawki pętlowe i faktoryzacja w procesie ekskluzywnej produkcji par fotonów o dużej masie niezmienniczej”. Celem pracy jest obliczenie poprawek pętlowych w procesie produkcji dwóch fotonów w reakcji foton + proton: pγ → pγγ′, przy zastosowaniu perturbacyjnej chromodynamiki kwantowej. Osiągnięte wyniki posłużą do udowodnienia twierdzenia o faktoryzacji w przypadku procesów produkcji dwóch cząstek. Twierdzenie to, stosowane z powodzeniem w procesach produkcji jednej cząstki, jest jednym z podstawowych narzędzi pozwalających na zinterpretowanie danych i opis struktury protonu i innych cząstek zbudowanych z kwarków i glonów. Dodatkowo przewidywania numeryczne dla analizowanego procesu mogą mieć duże znaczenie w przygotowywaniu przyszłych eksperymentów w wiodących laboratoriach, np. w JLab, COMPASS, LHC oraz powstającym w Stanach Zjednoczonych Electron Ion Collider (EIC) czyli zderzaczu elektronowo-jonowym, nad którym pracują także naukowcy z NCBJ.

Więcej informacji można przeczytać w notatce na naszej stronie Facebooka.