News Date

W dniu 02 kwietnia br. Minister klimatu Michał Kurtyka na mocy zarządzenia powołał Zespół do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki jako organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw klimatu oraz energii.

Do głównych zadań Zespołu należeć będzie wypracowanie rekomendacji w zakresie kierunków rozwoju polskiego przemysłu odnawialnych źródeł energii (OZE), maksymalizacji korzyści dla polskiej gospodarki na drodze do neutralności klimatycznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Ustanowiono sześć obszarów tematycznych: Czyste ciepło, Eko-transport, Lokalny wymiar energii, Gospodarka wodorowa, Sprawiedliwa Transformacja, Wielkoskalowe zeroemisyjne źródła energii.

Dr inż. Karol Wawrzyniak z Interdyscyplinarnego Zakładu Analiz Energetycznych, NCBJ, został osobą odpowiedzialną za obszar lokalnego wymiaru energii. W skład zespołu weszli także: Ryszard Cetnarski, dr Artur Dębny, Barbara Adamska, Piotr Budzisz, dr Kamil Kwiatkowski, dr inż. Akadiusz Węglarz, Grzegorz Skarzynski, dr Sławomir Kopeć oraz Sylwia Koch-Kopyszko.

Zakres prac zespołu obejmuje:

  • Identyfikację ścieżki transformacji krajowej energetyki rozproszonej w kontekście spełnienia wymagań środowiskowych,
  • Ocena potencjału poszczególnych sektorów energetyki rozproszonej w kontekście możliwości ich udziału w procesach transformacji,
  • Wypracowanie wspólnie z Ministerstwem i interesariuszami konkretnych działań wspierających zidentyfikowany proces transformacji.

Jedną z innowacyjnych technologii wykorzystywaną w pracach zespołu stanowi system Zefir autorstwa Interdyscyplinarnego Zakładu Analiz Energetycznych, NCBJ https://idea.edu.pl/ .

System Zefir służy do planowania energetycznego na poziomie miasta, gminy lub też całego kraju. Proponowana przez system ścieżka transformacji wyznacza poziomy wykorzystania poszczególnych technologii zarówno tych wytwórczych, magazynowania, jak i termomodernizacji, w taki sposób aby minimalizować koszt przy narzuconych ograniczeniach na emisje.