News Date

Eric Lu ja­ko 17-la­tek wy­grał Kra­jo­wy Kon­kurs Cho­pi­now­ski w Mia­mi bę­dąc w hi­sto­rii te­go kon­kur­su naj­młod­szym lau­re­atem I na­gro­dy
Eric Lu ja­ko 17-la­tek wy­grał Kra­jo­wy Kon­kurs Cho­pi­now­ski w Mia­mi stając się w hi­sto­rii te­go kon­kur­su naj­młod­szym lau­re­atem I na­gro­dy

Fil­har­mo­nia Świę­to­krzy­ska po raz trze­ci we współ­pra­cy z Uni­wer­sy­te­tem Ja­na Ko­cha­now­skie­go or­ga­ni­zu­je Kon­cert Uni­wer­sy­tec­ki tra­dy­cyj­nie za­czy­na­ją­cy się wy­stą­pie­niem przed­sta­wi­cie­la na­uki. Te­go­rocz­ne wy­da­rze­nie mu­zycz­ne, mi­strzow­skie wy­ko­na­nie „Piąt­ki Be­etho­ve­na” po­prze­dzi wy­kład prof. dr. hab. Sta­ni­sła­wa Mrów­czyń­skiego – dy­rek­tora De­par­ta­men­tu Ba­dań Pod­sta­wo­wych NCBJ.

Kon­cert odbę­dzie się 14 pa­ździer­ni­ka w Fil­har­mo­nii Świę­to­krzy­skiej w Kiel­cach. Wy­stą­pi w nim Eric Lu – lau­re­at Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kursu Cho­pi­now­skiego 2015. W pro­gra­mie I kon­cert for­te­pia­no­wy J. Brahm­sa i V sym­fo­nia L. Van Be­etho­ve­na. Przed ucztą mu­zycz­ną o godz. 19.00 wpro­wa­dze­nie – Fi­zy­ka ja­ko mu­zy­ka sfer.

„Pi­ta­go­rej­czy­cy są­dzi­li, że ru­chom ciał nie­bie­skich to­wa­rzy­szy mu­zy­ka, wy­ra­ża­ją­ca do­sko­na­łą har­mo­nię Wszech­świa­ta. Mu­zy­kę tę po­zna­je­my nie dzię­ki zmy­sło­wi słu­chu, lecz z po­mo­cą ro­zu­mu, wy­po­sa­żo­ne­go w ma­te­ma­tycz­ną wie­dzę. Wy­kład bę­dzie opo­wie­ścią o współ­cze­snej fi­zy­ce, w któ­rej sil­nie po­brzmie­wa­ją echa pi­ta­go­rej­skiej idei”– mó­wi prof. Mrów­czyń­ski.

Gwiaz­da wie­czo­ru, Eric Lu ja­ko 17-la­tek wy­grał Kra­jo­wy Kon­kurs Cho­pi­now­ski w Mia­mi bę­dąc w hi­sto­rii te­go kon­kur­su naj­młod­szym lau­re­atem I na­gro­dy. To da­ło mu au­to­ma­tycz­ną kwa­li­fi­ka­cję do udzia­łu w ubie­gło­rocz­nym Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Cho­pi­now­skim, na któ­rym zdo­był IV na­gro­dę. Or­kie­strę Sym­fo­nicz­ną Fil­har­mo­nii Świę­to­krzy­skiej po­pro­wa­dzi dy­rek­tor Fil­har­mo­nii Ja­cek Ro­ga­la.

Eric Lu ja­ko 17-la­tek wy­grał Kra­jo­wy Kon­kurs Cho­pi­now­ski w Mia­mi bę­dąc w hi­sto­rii te­go kon­kur­su naj­młod­szym lau­re­atem I na­gro­dy
Prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński wygłasza wykład, fot. Filharmonia Świętokrzyska
Eric Lu podczas koncertu w Kielcach, fot. Filharmonia Świętokrzyska
Dyrygent Jacek Rogala wraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Świętokrzyskiej, fot. Filharmonia Świętokrzyska