News Date

23 kwietnia premierzy Mateusz Morawiecki i Jarosław Gowin odwiedzili Świerk. Na zakończenie wizyty odbyła się wspólna konferencja prasowa z udziałem dyrektora NCBJ profesora Krzysztofa Kurka. Tematem konferencji było przyznanie polskim wnioskodawcom 3 z 13 grantów Unii Europejskiej w konkursie Teaming for Excellence na utworzenie Centrów Doskonałości. Nasz projekt NOMATEN był jednym z nich.

Projekt NOMATEN ma na celu stworzenie silnego centrum naukowego, które korzystając z unikatowej jądrowej struktury badawczej i doświadczenia naukowców z Polski i innych krajów europejskich będzie prowadzić badania i przygotowywać produkcję najwyższej klasy innowacyjnych materiałów przydatnych do pracy w ekstremalnie trudnych warunkach w przemyśle i odpowiadających najwyższym standardom medycznym.

Projekt przygotowało międzynarodowe konsorcjum w składzie: Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA, Francja); Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy (VTT, Finlandia). Partnerzy otrzymali wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Badacze zmierzą się przede wszystkim z wyzwaniami jakie dla materiałów stanowią takie czynniki jak wysokie temperatury, wysokie ciśnienia, promieniowanie (zwłaszcza neutronowe), korozja, intensywne ścieranie itp. Część z tych czynników jest wspólna dla różnych obszarów zastosowań takich jak przemysł jądrowy czy przemysł chemiczny, a część jest specyficzna, występująca obecnie tylko w przypadku nielicznych zastosowań. Jednak wiele przykładów dowodzi, że stworzenie nowatorskich materiałów potrzebnych dla jednego celu lub nawet dla potrzeb unikalnych badań naukowych, prowadzi do opracowania rozwiązań przydatnych do innych, nieprzewidywanych początkowo celów. Szczególne miejsce w programie badawczym Centrum będą miały nowe materiały tworzone z myślą o zastosowaniach w medycynie w tym w radiofarmacji.

Realizacja projektu we współpracy z najlepszymi i doświadczonymi ośrodkami badawczymi w Europie (VTT, CEA) otworzy nowe możliwości dla młodych pracowników naukowych zapewniając im odpowiednie warunki rozwoju w prężnie rozwijających się dziedzinach. W konsekwencji wrośnie prestiż i potencjał badawczy NCBJ zaznaczając jego pozycję silnego ośrodka badawczego o znaczeniu europejskim i światowym.

Centrum Doskonałości NOMATEN rozpoczęło swoją działalność jesienią 2018 r. jako projekt Międzynarodowej Agendy Badawczej, która uzyskała wsparcie ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Już w pierwszych miesiącach działalności naukowcy włączyli się w dwa istotne projekty badawcze. GO-HTR to projekt finansowany przez NCBiR i poświęcony technologii reaktorów wysokotemperaturowych w ramach programu Gospostrateg. Drugi to projekt w ramach współpracy Polski i Republiki Południowej Afryki. Ma on nazwę INLAS i zmierza do opracowania lepszych i czystszych technologii spalania węgla.