News Date

W śro­dę, 23 mar­ca br., wi­zy­tę w na­szym in­sty­tu­cie zło­żył am­ba­sa­dor Re­pu­bli­ki In­do­ne­zji w Pol­sce Pe­ter Frans Gon­tha. Ce­lem wi­zy­ty by­ło prze­dys­ku­to­wa­nie per­spek­tyw roz­wo­ju współ­pra­cy po­mię­dzy śro­do­wi­ska­mi na­uko­wy­mi obu kra­jów, a tak­że przed­sta­wie­nie ak­tu­al­nej ofer­ty NCBJ w ob­sza­rze ak­ce­le­ra­to­rów li­nio­wych.

Pod­czas po­by­tu w Świer­ku am­ba­sa­dor Gon­tha spo­tkał się z dy­rek­to­rem Na­ro­do­we­go Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych dr hab. Krzysz­to­fem Kur­kiem, któ­ry przed­sta­wił go­ściom po­ten­cjał i obec­ne moż­li­wo­ści in­sty­tu­tu, w szcze­gól­no­ści kon­cen­tru­jąc się na te­ma­ty­ce zwią­za­nej z roz­wo­jem oraz pro­duk­cją ra­dio­far­ma­ceu­ty­ków, a tak­że wy­twa­rza­niem róż­nych ty­pów ak­ce­le­ra­to­rów dla po­trzeb me­dy­cy­ny i prze­my­słu. Dy­sku­to­wa­no rów­nież o moż­li­wo­ści za­cie­śnie­nia współ­pra­cy na­uko­wej i edu­ka­cyj­nej. Po za­koń­cze­niu roz­mów am­ba­sa­dor zwie­dził Za­kła­du Apa­ra­tu­ry Ją­dro­wej, gdzie za­po­znał się m.in. z de­mon­stra­to­ra­mi urzą­dzeń In­tra­Li­ne oraz Co­li­ne 6.

Wizyta ambasadora Indonezji w Narodowym Centrum Badań Jądrowych - fot. Robert Papliński, NCBJ
Wizyta ambasadora Indonezji w Narodowym Centrum Badań Jądrowych - fot. Robert Papliński, NCBJ
Wizyta ambasadora Indonezji w Narodowym Centrum Badań Jądrowych - fot. Robert Papliński, NCBJ
Wizyta ambasadora Indonezji w Narodowym Centrum Badań Jądrowych - fot. Robert Papliński, NCBJ
Wizyta ambasadora Indonezji w Narodowym Centrum Badań Jądrowych - fot. Robert Papliński, NCBJ
Wizyta ambasadora Indonezji w Narodowym Centrum Badań Jądrowych - fot. Robert Papliński, NCBJ
Wizyta ambasadora Indonezji w Narodowym Centrum Badań Jądrowych - fot. Robert Papliński, NCBJ
Wizyta ambasadora Indonezji w Narodowym Centrum Badań Jądrowych - fot. Robert Papliński, NCBJ
Wizyta ambasadora Indonezji w Narodowym Centrum Badań Jądrowych - fot. Robert Papliński, NCBJ
Wizyta ambasadora Indonezji w Narodowym Centrum Badań Jądrowych - fot. Robert Papliński, NCBJ
Wizyta ambasadora Indonezji w Narodowym Centrum Badań Jądrowych - fot. Robert Papliński, NCBJ
Wizyta ambasadora Indonezji w Narodowym Centrum Badań Jądrowych - fot. Robert Papliński, NCBJ