News Date

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik w instytucie, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik w instytucie, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ

W ponie­dzia­łek, 14 marca br., wizytę w Naro­do­wym Cen­trum Badań Jądro­wych zło­żył mar­sza­łek Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kiego Adam Stru­zik. Pod­czas pobytu w insty­tu­cie gość zapo­znał się z infra­struk­turą i poten­cjałem Cen­trum Infor­ma­tycz­nego Świerk oraz moż­li­wo­ściami Parku Nau­kowo-Tech­no­lo­gicz­nego. Wizyta była rów­nież oka­zją do przed­sta­wie­nia efek­tów zre­ali­zo­wa­nych w naszym insty­tu­cie pro­jek­tów wyko­rzy­stu­ją­cych środki unijne.

W cza­sie pobytu w Świerku mar­sza­łek Stru­zik zwie­dził m.in. główną ser­we­row­nię oraz zaple­cze tech­niczne Cen­trum Infor­ma­tycz­nego Świerk. Pod­czas roz­mów w CIŚ zapre­zen­to­wano mu rów­nież aktu­alne sprzę­towe i naukowe moż­li­wo­ści insty­tutu w obsza­rach zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem infor­ma­cji geo­prze­strzen­nych oraz two­rze­niem nume­rycz­nych modeli terenu. Zwie­dza­jąc Park Nau­kowo-Tech­no­lo­giczny mar­sza­łek miał z kolei oka­zję zapo­znać się ze spe­cja­li­stycz­nym wypo­sa­że­niem poszcze­gól­nych pra­cowni – m.in. ska­ne­rem optycz­nym, komorą kli­ma­tyczną, zaawan­so­wa­nymi dru­kar­kami 3D oraz apa­ra­turą do nano­te­stów – a także poroz­ma­wiać ze współ­pra­cu­ją­cymi z insty­tu­tem przed­się­bior­cami repre­zen­tu­ją­cymi firmy Pro­so­lu­tio i IRES.

Kla­ster kom­pu­te­rowy zbu­do­wany w naszym insty­tu­cie dzięki wspar­ciu 85% war­to­ści pro­jektu (83 mln zł) z Euro­pej­skiego Fun­dusz Rozwoju Regio­nal­nego został zali­czony do grona naj­szyb­szych super­kom­pu­te­rów na świe­cie.

W NCBJ dzięki prze­ka­za­niu bli­sko 76 mln zł z Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kiego 2007–2013 zbu­do­wano Park Nau­kowo-Tech­no­lo­giczny oraz wzmoc­nieno poten­cjał inno­wa­cyjny w obsza­rze roz­woju tech­no­lo­gii wyko­rzy­stu­ją­cych pro­mie­nio­wa­nie joni­zu­jące, tzw. 4LABy. W ramach tego pro­jektu zaku­piono spe­cja­li­styczną apa­ra­turę badaw­czą i pomia­rową. Zmo­der­ni­zo­wano sieć infor­ma­tyczną. Umoż­li­wiło to m.in. spraw­niej­sze korzy­sta­nie z baz danych, zdal­nych ser­we­rów oraz innych danych dostęp­nych w Inter­ne­cie, co jest nie­zbędne dla nowo­cze­snego, spraw­nego dzia­ła­nia jed­nostki badaw­czo-nauko­wej

Park Nau­kowo-Tech­no­lo­giczny posłuży za pod­stawę roz­woju nowa­tor­skich, inno­wa­cyj­nych podmio­tów gospo­dar­czych na Mazow­szu, które będą funk­cjo­no­wać w obsza­rze zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gii, bazu­ją­cych na wie­dzy i doświad­cze­niu NCBJ. Mar­sza­łek Stru­zik w towa­rzy­stwie prof. Krzysz­tofa Kurka, dyr. NCBJ zapo­znał się z tą nową infra­struk­turą w Świerku oraz spo­tkał współ­pra­cu­ją­cych z insty­tu­tem przed­się­bior­ców z firm Pro­so­lu­tio i IRES.

Naszemu gościowi zapre­zen­to­wano rów­nież moż­li­wo­ści ist­nie­ją­cego poten­cjału sprzę­to­wego i nauko­wego w obsza­rach zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem infor­ma­cji w pro­jek­cie LIDAR (Light Detec­tion and Ran­ging) wyko­rzy­stu­ją­cego ska­ning lase­rowy do jed­nej z naj­no­wo­cze­śniej­szych tech­nik pozy­ski­wa­nia danych dla nume­rycz­nego modelu terenu.

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik w instytucie, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik w instytucie, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik w instytucie, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik w instytucie, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ