News Date

Kadr z filmu „Gra o tron” (2012) [© Home Box Office (HBO)]
Kadr z filmu „Gra o tron” (2012) [© Home Box Office (HBO)]

Gru­pa fil­mow­ców go­ściła 4 li­sto­pa­da w ośrod­ku ją­dro­wym w Świer­ku. Twór­cy zwie­dzi­li re­ak­tor ją­dro­wy „Ma­ria” oraz Cen­trum In­for­ma­tycz­ne Świerk, któ­re m.in. re­ali­zu­je Pro­gram Spon­sor­ski Pol­skiej Sztu­ki Fil­mo­wej. Go­ście mie­li oka­zję przyj­rzeć się z bli­ska pra­cy na­ukow­ców i funk­cjo­no­wa­niu po­tęż­nej in­sta­la­cji obli­cze­nio­wej, z któ­rej mo­cy mo­gą sa­mi sko­rzy­stać po­przez ser­wis Ren­de­row­nia Świerk (https://ren­de­row­nia.pl).

4 li­sto­pa­da po­nad 30-oso­bo­wa gru­pa osób z bran­ży fil­mo­wej wzię­ła udział w zor­ga­ni­zo­wa­nym spe­cjal­nie dla nich Dniu otwar­tym w Na­ro­do­wym Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ) w Świer­ku. „Od oko­ło czte­rech lat współ­pra­cu­je­my z pol­ski­mi fil­mow­ca­mi, ofe­ru­jąc im obec­nie moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z na­szej in­fra­struk­tu­ry obli­cze­nio­wej na bar­dzo ko­rzyst­nych wa­run­kach” wy­ja­śnia Dy­rek­tor NCBJ, dr hab. Krzysz­tof Ku­rek. „W pew­nym sen­sie pro­duk­cja fil­mo­wa jest nam bar­dzo bli­ska. Aby zba­dać nie­któ­re zja­wi­ska mu­si­my je po pro­stu sfil­mo­wać. Na­si ucze­ni, wraz ze współ­pra­cow­ni­ka­mi, sfil­mo­wali np. przed kil­ku la­ty po raz pierw­szy na­ro­dzi­ny czar­nej dziu­ry w od­le­głym ko­smo­sie, w na­szych la­bo­ra­to­riach po­tra­fi­my sfil­mo­wać tak ulot­ne zda­rze­nia jak prze­lot po­ci­sku we­wnątrz lu­fy ka­ra­bi­nu czy two­rze­nie się pla­zmy w wy­ła­do­wa­niu elek­trycz­nym. W Ham­bur­gu bra­li­śmy udział w bu­do­wie in­sta­la­cji ba­daw­czej XFEL, któ­ra po­zwo­li mię­dzy in­ny­mi fil­mo­wać prze­bieg reak­cji che­micz­nych na po­zio­mie po­je­dyn­czych czą­ste­czek.”

Wio­sną br. NCBJ usta­no­wił pro­gram spon­sor­ski przy­go­to­wa­ny we współ­pra­cy z Pol­skim In­sty­tu­tem Sztu­ki Fil­mo­wej (PISF). Je­go be­ne­fi­cjen­ta­mi są twór­cy fil­mów wspie­ra­nych przez PISF. Mo­gą oni ko­rzy­stać na bar­dzo do­god­nych wa­run­kach fi­nan­so­wych z ser­wi­su Ren­de­row­nia Świerk w Cen­trum In­for­ma­tycz­nym Świerk (CIŚ). Jed­nym z ce­lów zor­ga­ni­zo­wa­nia wi­zy­ty fil­mow­ców w Świer­ku by­ło za­pre­zen­to­wa­nie po­ten­cja­łu te­go pro­gra­mu. „Nasz su­per­kom­pu­ter słu­ży przede wszyst­kim do wy­ko­ny­wa­nia obli­czeń na­uko­wych oraz do ana­liz bez­pie­czeń­stwa in­sta­la­cji prze­my­sło­wych i ją­dro­wych” wy­ja­śnia dr inż. Adam Pa­dée, za­stęp­ca dy­rek­tora De­par­ta­men­tu Ba­dań Ukła­dów Zło­żo­nych NCBJ. „Na­sze pro­ce­so­ry prze­twa­rza­ją na co dzień ogrom­ne ilo­ści da­nych na po­trze­by fi­zy­ki, astro­fi­zy­ki, obra­zo­wa­nia me­dycz­ne­go czy pro­jek­to­wa­nia ra­dio­far­ma­ceu­ty­ków. Mo­de­lu­je­my sie­ci ener­ge­tycz­ne i prze­twa­rza­my da­ne z CERN. Nie­wiel­ką część mo­cy obli­cze­nio­wej po­sta­no­wi­li­śmy uży­czyć ko­le­gom fil­mow­com. Ta niewiel­ka cześć to na­dal moc ogrom­na, nie­po­rów­ny­wal­na z mo­cą żad­ne­go kom­pu­te­ra do­mo­we­go. ” Przy­go­da na­ukow­ców z fil­mem roz­po­czę­ła się od re­ali­za­cji do­ku­men­tu „War­sza­wa 1935”. Dziś NCBJ ofe­ru­je twór­com bar­dzo przy­ja­zny sys­tem sa­mo­ob­słu­go­wy oraz ze­spół do­świad­czo­nych do­rad­ców. Moż­li­wo­ści sys­te­mu i dzia­ła­nie sa­me­go kla­stra CIŚ zo­sta­ły za­pre­zen­to­wa­ne go­ściom pod­czas se­rii spo­tkań w cen­trum su­per­kom­pu­te­ro­wym. „Ta ofer­ta jest bar­dzo cie­ka­wa” ko­men­tu­je pa­ni Ali­cja Gra­won-Jak­sik, dy­rek­tor Kra­jo­wej Izby Pro­du­cen­tów Au­dio­wi­zu­al­nych (KIPA), współor­ga­ni­za­torka Dnia otwar­te­go w Świer­ku. „Dziś trud­no jest so­bie wy­obra­zić ja­ki­kol­wiek film, czy to film hi­sto­rycz­ny, ak­cji, czy współ­cze­sną fa­bu­łę, zre­ali­zo­wa­ny bez wspo­ma­ga­nia kom­pu­te­ro­we­go i efek­tów spe­cjal­nych (tzw. VFXów). Kom­pu­te­ry wspo­ma­ga­ją kre­owa­nie przed­sta­wia­nej rze­czy­wi­sto­ści, wzbo­ga­ca­ją obraz fil­mów ar­chi­wal­nych i są pod­sta­wo­wym na­rzę­dziem twór­ców fil­mo­wych, a tak­że re­kla­mo­wych i wszyst­kich in­nych zwią­za­nych pro­fe­sjo­nal­nie z pro­duk­cją au­dio­wi­zu­al­ną. Więk­szość du­żych stu­diów fil­mo­wych po­sia­da wła­sne cen­tra in­for­ma­tycz­ne wspo­ma­ga­ją­ce pro­duk­cję. Pro­po­zy­cja Ren­de­row­ni Świerk jest dla nich cie­ka­wą al­ter­na­ty­wą np. ze wzglę­du na ofe­ro­wa­ną moc obli­cze­nio­wą, któ­ra prze­kła­da się na szyb­kość re­ali­za­cji. Jest to też wiel­ka szan­sa dla twór­ców nie ma­ją­cych do­stę­pu do wła­snych kom­pu­te­rów i nie dys­po­nu­ją­cych zbyt du­żym bu­dże­tem.”

Kul­mi­na­cją wi­zy­ty fil­mow­ców w Świer­ku by­ła wy­ciecz­ka do re­ak­to­ra ba­daw­cze­go „Ma­ria”. Aby do nie­go wejść, na­le­ży przejść przez ślu­zę zna­ną więk­szo­ści Po­la­ków z jed­nej z kul­to­wych scen fil­mu „Sek­smi­sja”. „W fil­mie za drzwia­mi był ba­sen” przy­po­mi­na opro­wa­dza­ją­cy go­ści prof. dr hab. Lu­dwik Do­brzyń­ski, dy­rek­tor Dzia­łu Edu­ka­cji i Szko­leń NCBJ. „Ta fik­cja fil­mo­wa nie by­ła wca­le da­le­ka od rze­czy­wi­sto­ści. Za drzwia­mi ślu­zy rze­czy­wi­ście jest ba­sen na­sze­go re­ak­to­ra. Na go­ściach zwy­kle naj­więk­sze wra­że­nie ro­bi moż­li­wość zaj­rze­nia do je­go wnę­trza. Wi­dok jest rze­czy­wi­ście nie­za­po­mnia­ny, gdyż bę­dąc na kor­pu­sie re­ak­to­ra moż­na zaj­rzeć do ba­se­nu roz­świe­tlo­ne­go nie­bie­ska­wą po­świa­tą i nie jest to fil­mo­wa ilu­mi­na­cja. Ten swo­isty efekt spe­cjal­ny po­cho­dzi od pro­mie­nio­wa­nia Cze­ren­ko­wa emi­to­wa­ne­go przez elek­tro­ny pro­du­ko­wa­ne w prze­mia­nach za­cho­dzą­cych w re­ak­to­rze i po­ru­szające się w wo­dzie ba­se­nu z pręd­ko­ścią więk­szą niż w wo­dzie po­ru­sza się świa­tło.”

Obec­na wi­zy­ta na­wią­zy­wa­ła do bran­żo­wych spo­tkań Gdy­nia In­du­stry or­ga­ni­zo­wa­nych przez PISF w ra­mach Fe­sti­wa­lu Fil­mo­we­go w Gdy­ni. Ich współor­ga­ni­za­torami by­ły tak­że NCBJ i KIPA. Za­rów­no fil­mow­cy jak i na­ukow­cy li­czą na dal­szy roz­wój współ­pra­cy. „Dzia­ła­nia­mi obu grup kie­ru­ją prze­cież emo­cje twór­cze i pa­sje po­znaw­cze” pod­su­mo­wu­je dr Mi­chał Fin­de­isen, or­ga­ni­za­tor wi­zy­ty z ra­mie­nia NCBJ.

Kadr z filmu „Gra o tron” (2012) [© Home Box Office (HBO)]
Kadr z filmu „Mad Max: Na drodze gniewu” (2015) [© Kennedy Miller Productions]
Dr michał Findeisen podczas wizyty filmowców w NCBJ — fot. NCBJ, Marcin Jakubowski
Wizyta filmowców w NCBJ — fot. NCBJ, Marcin Jakubowski
Wizyta filmowców w NCBJ — fot. NCBJ, Marcin Jakubowski
Wizyta filmowców w NCBJ — fot. NCBJ, Marcin Jakubowski
Wizyta filmowców w NCBJ — fot. NCBJ, Marcin Jakubowski
Wizyta filmowców w NCBJ — fot. NCBJ, Marcin Jakubowski
Wizyta filmowców w NCBJ — fot. NCBJ, Marcin Jakubowski
Wizyta filmowców w NCBJ — fot. NCBJ, Marcin Jakubowski
Wizyta filmowców w NCBJ — fot. NCBJ, Marcin Jakubowski