News Date

Krzysztof Kurek, Józef Sobolewski, fot. Katarzyna Żuchowicz, NCBJ
Krzysztof Kurek, Józef Sobolewski, fot. Katarzyna Żuchowicz, NCBJ

W śro­dę, 23 mar­ca br., z wi­zy­tą do Świer­ku przy­by­li przed­sta­wi­cie­le Mi­ni­ster­stwa Ener­gii na cze­le z no­wym dy­rek­to­rem De­par­ta­mentu Ener­gii Ją­dro­wej ME – i jed­no­cze­śnie by­łym pra­cow­ni­kiem na­sze­go in­sty­tu­tu – dr. Jó­ze­fem So­bo­lew­skim. Pod­czas po­by­tu w Na­ro­do­wym Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych go­ście za­po­zna­li się z moż­li­wo­ściami re­ak­to­ra Ma­ria w za­kre­sie pro­duk­cji ra­dio­izo­to­pów oraz wspar­cia dla Pol­skie­go Pro­gra­mu Ener­ge­ty­ki Ją­dro­wej.

W związ­ku z pla­no­wa­ną re­ali­za­cją re­kor­do­we­go pla­nu pra­cy re­ak­to­ra – ma­ją­ce­go wy­nieść w 2016 ro­ku aż 4800 go­dzin – dy­rek­tor De­par­ta­mentu Ek­splo­ata­cji Obiek­tów Ją­dro­wych Grze­gorz Krzysz­to­szek pod­kre­ślił do­bry stan tech­nicz­ny tej in­sta­la­cji oraz moż­li­wość jej in­ten­syw­ne­go i bez­piecz­ne­go użyt­ko­wa­nia na­wet przez kil­ka­na­ście naj­bliż­szych lat. Za­zna­czył rów­nież, że po te­go­rocz­nej mo­der­ni­za­cji in­fra­struk­tu­ry ba­daw­czej wo­kół ka­na­łów po­zio­mych spo­dzie­wa się wzro­stu za­in­te­re­so­wa­nia fi­zy­ków moż­li­wo­ściami w za­kre­sie pro­wa­dze­nia w Ma­rii ba­dań pod­sta­wo­wych.

Go­ście spo­tka­li się rów­nież z dy­rek­to­rem NCBJ dr hab. Krzysz­to­fem Kur­kiem, któ­ry przed­sta­wił sze­ro­ki wa­chlarz moż­li­wo­ści in­sty­tu­tu wy­cho­dzą­cych na­prze­ciw po­trzebom zwią­za­nym z roz­wo­jem w na­szym kra­ju ener­ge­ty­ki ją­dro­wej.

Na­dzo­ro­wa­ny przez Jó­ze­fa So­bo­lew­skie­go De­par­ta­ment Ener­gii Ją­dro­wej od­po­wia­da za spra­wy zwią­za­ne z wy­ko­rzy­sta­niem ener­gii ją­dro­wej dla po­trzeb spo­łecz­nych kra­ju, w tym za wdro­że­nie Pro­gra­mu Pol­skiej Ener­ge­ty­ki Ją­dro­wej. Obec­nie DEJ znaj­du­je się w struk­tu­rach po­wsta­łe­go w grud­niu ubie­głe­go ro­ku Mi­ni­ster­stwa Ener­gii. Jed­nym z za­dań re­sortu ener­ge­ty­ki jest też nad­zór nad elektroener­ge­tycz­ny­mi, pa­li­wo­wy­mi oraz ga­zo­wy­mi spół­ka­mi skar­bu pań­stwa. W ra­mach tych kom­pe­ten­cji 1 kwiet­nia br. re­sort ener­gii przej­mie od Mi­ni­ster­stwa Skar­bu Pań­stwa nad­zór nad spół­ka­mi ener­ge­tycz­ny­mi: Pol­ską Gru­pą Ener­ge­tycz­ną, Tau­ro­nem, Eneą i Ener­gą.

Krzysztof Kurek, Józef Sobolewski, fot. Katarzyna Żuchowicz, NCBJ
Goście przed wejściem do reaktora, fot. Katarzyna Żuchowicz, NCBJAC
Grzegorz Krzysztoszek, Józef Sobolewski, Zbigniew Kubacki w hali reaktora Maria, fot. Katarzyna Żuchowicz, NCBJ
Grzegorz Krzysztoszek, Józef Sobolewski, Zbigniew Kubacki, Janusz Jaroszewicz w sterowni reaktora Maria, fot. Katarzyna Żuchowicz, NCBJ