News Date

W ramach trzydniowej konferencji roboczej NOMATEN Scientific Workshop (Świerk, 15–17.05.2018 r.) zorganizowano sesję równoległą młodych badaczy radiofarmaceutyków oraz sesję plenarną dotyczącą radiofarmaceutyków, która zakończyła się dyskusją okrągłego stołu. Wygłoszono na nich w sumie kilkanaście referatów, w tym trzy referaty plenarne.

Swoje wyniki prezentowali przed wszystkim młodzi naukowcy z instytucji współtworzących centrum CERAD oraz zaproszeni goście z instytucji zaangażowanych w projekt NOMATEN. Prelegenci zaprezentowali prace, które w znacznym stopniu nawiązywały do programu badań nad nowymi radiofarmaceutykami, prowadzeniu których ma służyć CERAD; uruchomienie centrum pozwoli na ich rozwinięcie lub kontynuację.

Projekt centrum doskonałości NOMATEN w ramach którego zorganizowano konferencję jest współfinansowany przez UE i Fundację Nauki Polskiej. Zakłada on ścisłą współpracę z centrum CERAD. Agenda badawcza NOMATEN przewiduje m.in. badanie i projektowanie nowych materiałów dla potrzeb medycyny. Centrum doskonałości ma tworzyć potencjał intelektualny do prowadzenia tych badań, a CERAD miałby dostarczyć potrzebnej aparatury i laboratoriów. Oba projekty są więc komplementarne i zależne od siebie jeśli chodzi o badania dotyczące nowych materiałów w szeroko rozumianej ochronie zdrowia, a w szczególności w radiofarmacji.