News Date

Pro­gram Spon­sor­ski Pol­skiej Sztu­ki Fil­mo­wej, usta­no­wio­ny przez NCBJ we współ­pra­cy z Pol­skim In­sty­tu­tem Sztu­ki Fil­mo­wej, wes­prze pro­duk­cję fil­mu „Pe­li­kan” – fil­mu ani­mo­wa­ne­go opo­wia­da­ją­ce­go o nie­zwy­kłej przy­jaź­ni, ma­rze­niach, ak­cep­ta­cji i od­kry­wa­niu te­go, kim jest się na­praw­dę. Pro­duk­cja fil­mu uzy­ska­ła w 2016 r. do­fi­nan­so­wa­nie PISF. W dniu 26 ma­ja 2017 NCBJ i Ani­mo­on sp. z o. o., pro­du­cent „Pe­li­ka­na”, pod­pi­sa­ły umo­wę, w któ­rej NCBJ zo­bo­wią­zał się udzie­lić zna­czą­cych zni­żek na usłu­gi Ren­de­row­ni Świerk świad­czo­ne na po­trze­by tej pro­duk­cji.

W Świerku podpisano umowę sponsorską pomiędzy Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) a firmą Animoon sp. z o. o., producentem pierwszego polskiego pełnometrażowego filmu animowanego realizowanego z tak dużym rozmachem. NCBJ, w ramach oferowanych filmowcom usług serwisu Renderownia Świerk, udostępni animatorom na bardzo dogodnych warunkach finansowych duże moce obliczeniowe pozwalające znacznie skrócić proces produkcji filmu i obniżyć jego koszty. Podpisana umowa to element trwającej od zeszłego roku współpracy NCBJ i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF). W ramach ustanowionego wspólnie przez obie instytucje Programu Sponsorskiego Polskiej Sztuki Filmowej wartościowe produkcje filmowe, które otrzymały wsparcie PISF mogą na preferencyjnych warunkach korzystać z usług oferowanych przez należący do NCBJ serwis obliczeniowy. Dzięki niemu producenci animacji zyskują nowe, atrakcyjne możliwości w realizacji swoich pasji artystycznych, a widzowie mogą liczyć na ciekawe polskie filmy.

Film, którego dotyczy podpisane dziś porozumienie to pełnometrażowy obraz animowany adresowany do całej rodziny. Jego scenariusz oparty na kanwie powieści „Pelikan – opowieść z miasta” fińskiej pisarki Leeny Krohn. powstawał przez ponad pięć lat. Już na etapie developmentu projekt został wyróżniony w programie Media Kreatywna Europa mającego na celu promowanie europejskiej kultury audiowizualnej. Jego realizacji podjęła się ekipa doświadczonych i nagradzanych twórców. Reżyser, Magda Osińska, współpracuje na co dzień ze studiem Aardman. Współautor scenariusza, Bartosz Wierzbięta, jest docenionym scenarzystą, a także autorem dialogów i tłumaczem ponad 100 pełnometrażowych filmów animowanych. Wśród potwierdzonych członków ekipy jest też Przemysław Chruścielewski – montażysta nagradzanej „Ostatniej Rodziny”. W 2016 r. produkcja filmu uzyskała dofinansowanie PISF w ramach Programu Operacyjnego Produkcja pełnometrażowych filmów fabularnych dla młodego widza lub widowni familijnej”. Producentem wiodącym filmu jest firma Animoon.

Program Sponsorski NCBJ jest genialną inicjatywą! Jako były prezes Stowarzyszenia Producentów Polskiej Animacji, znając potrzeby polskich producentów, mogę śmiało zaryzykować stwierdzenie, że jest szansa by Program Sponsorski całkowicie zrewolucjonizował polską branżę filmów animowanych” – mówi Grzegorz Wacławek producent filmu „Pelikan”. „Dla producentów jest to niebywałe wsparcie finansowe, które otwiera możliwość szybszego domknięcia budżetu produkcji filmów animowanych. Tym wsparcie NCBJ udzielane poprzez Program Sponsorski znacznie zwiększa szansę na to, by w przeciągu najbliższych kilku lat nastąpił w Polsce wysyp wyjątkowych produkcji animowanych”.

NCBJ posiada kilkuletnią tradycję dobrej współpracy ze światem filmu. W 2013 r. tworzone wówczas w NCBJ w Centrum Informatyczne Świerk wsparło twórców obrazu „Warszawa 1935” w wyrenderowaniu większości scen filmu. Na bazie doświadczeń tej współpracy powstał serwis Renderownia Świerk, który dziś oferuje usługi „serwisu automatycznego”, „dedykowanych serwerów” i „konfiguracji na życzenie”.

Prowadzona przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych działalność nie musi ograniczać się tylko do aspektów czysto naukowych, ale także może przynosić szersze korzyści społeczne” – mówi prof. Krzysztof Kurek, dyrektor NCBJ. „Wiemy np., że w interesującej nas energetyce jądrowej, czynnik społeczny ma niekiedy decydujące znaczenie. Możliwość zaangażowania się w powstanie wartościowej produkcji filmowej stanowi dla nas dużą satysfakcję. Szczególnie przyjemny jest fakt, że film jest adresowany do młodego pokolenia.

W razie potrzeby na rzecz filmowców w NCBJ może jednocześnie pracować nawet kilkaset serwerów skracając czas i poprawiając komfort pracy przy produkcji filmu. „Mamy wielką satysfakcję mogąc wesprzeć tak sympatyczne dzieło” – mówi dr Michał Findeisen, zarządzający serwisem Renderownia Świerk. „Wydaje się, że widownia dziecięca i młodzieżowa jest najbardziej wymagająca pod względem staranności artystycznej animacji i rozumiemy, że taka produkcja wymaga zaangażowania olbrzymich mocy obliczeniowych. Według ocen producenta, w czasie produkcji filmu trzeba będzie wyrenderować ok. 500 tys. klatek. Animoon oszacował, że na ich serwerze zajęło by to aż 150 lat. Wykorzystanie naszych serwerów sprawi, że niezbędne obliczenia mogą zostać przeprowadzone w ok. 20 tygodni. ”

Grzegorz Wacławek, dyrektor studia Animoon, po podpisywaniu umowy powiedział: „Gorąco kibicuję wszystkim kolegom i koleżankom z branży, aby któraś z naszych produkcji stała się tak wielkim hitem jakim „Wiedźmin” stał się dla branży gier komputerowych. Jestem przekonany, że polski pełnometrażowy film animowany może podbić rynki zagraniczne i całkowicie odmienić polską branżę produkcji animowanej. Wszyscy czekamy na tę pierwszą produkcję, która odniesie sukces światowy i zwróci uwagę na wielki potencjał naszej branży. Jestem pewny, że Program Sponsorski znacząco się do tego przyczyni. Współpraca PISF i NCBJ jest najlepszym przykładem, jak zapał kilku kompetentnych osób może tak znacząco wpływać i kształtować branżę”.