News Date

W dniach 30 czerwca - 1 lipca br. odbyła się Pierwsza Wirtualna Konferencja Naukowa Kampusu Ochota (WKNKO-1) adresowana do doktorantów nauk matematyczno-przyrodniczych oraz wszystkich pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Wirtualne spotkanie przeprowadzono w językach polskim oraz angielskim. W konferencji wzięło udział 315 uczestników.

Przedstawiono 7 wykładów plenarnych w pięciu różnych sekcjach tematycznych: astronomia i nauki fizyczne, nauki biologiczne, nauki chemiczne, geologia i geografia, matematyka i informatyka. Wybitni naukowcy zaprezentowali następujące tematy:

  1. Prof. dr hab. Wojciech Grochala „Obserwuj kolory. Jakościowe myślenie w chemii w XXI w. bez obliczeń kwantowomechanicznych”
  2. Prof. dr hab. Anna Gambin „Modelowanie epidemii COVID-19 w Polsce”
  3. Prof. dr hab. Ewa Krogulec, Dr Sebastian Zabłocki „Analiza suszy hydrogeologicznej – od monitoringu do praktycznych aspektów”
  4. Dr hab. Andrzej Dragan „Efekty relatywistyczne w zjawiskach kwantowych”
  5. Dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz. „Zastosowanie teledetekcji w badaniach środowiska przyrodniczego”
  6. Prof. dr hab. Anna Bajer „(Prawie) cała prawda o kleszczach w lasach, parkach i na łąkach”
  7. Dr hab. Dorota Rosińska „Astronomia fal grawitacyjnych – nowe odkrycia”

Zaprezentowano również 249 komunikatów posterowych podzielonych na różne sekcje, spośród których 10 zostało nagrodzonych, a 18 otrzymało wyróżnienia. W sekcji „Nauki chemiczne” przyznano 3 nagrody główne i 4 wyróżnienia. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych znaleźli się doktoranci studiów doktoranckich prowadzonych przez NCBJ – RadFarm https://www.ncbj.gov.pl/radfarm. Jest to projekt Interdyscyplinarnego Studium Doktoranckiego w ramach Projektu „Radiofarmaceutyki dla ukierunkowanej molekularnie diagnostyki i terapii medycznej”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.2 Studia doktoranckie (nr umowy POWR.03.02.00-00-I009/17-00).

Pani Magdalena Rodak, doktorantka Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, została nagrodzona za opracowanie tematu „Optymalizacja otrzymywania biokoniugatów nanociał anty-HER2 z ligandem bifunkcyjnym DOTA”, wyróżnienie otrzymała Jolanta Zaborniak, doktorantka Narodowego Centrum Badań Jądrowych za pracę „Opracowanie i walidacja wirtualnego przesiewu receptora cholecystokininy”.

Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy wielu kolejnych sukcesów.

WKNKO - logo
Pierwsza Wirtualna Konferencja Naukowa Kampusu Ochota (WKNKO-1)