News Date

Polska delegacja z Dyrektorem Generalnym MAEA Yukiya Amano, fot.PAA
Polska delegacja z Dyrektorem Generalnym MAEA Yukiya Amano, fot.PAA

Wraz z 60. Kon­fe­ren­cją Ge­ne­ral­ną MAEA roz­po­czę­ła się w po­nie­dzia­łek (26.09) tr­wa­ją­ca ty­dzień wy­sta­wa POLSKA Sa­fe and In­no­va­ti­ve. Za­da­niem zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Pań­stwo­wą Agen­cję Ato­mi­sty­ki z Przed­sta­wi­ciel­stwem RP przy biu­rze Or­ga­ni­za­cji Na­ro­dów Zjed­no­czo­nych w Wied­niu wy­sta­wy jest pre­zen­ta­cja Pol­ski ja­ko kra­ju wy­ko­rzy­stu­ją­ce­go pro­mie­nio­wa­nie jo­ni­zu­ją­ce w spo­sób bez­piecz­ny, no­wo­cze­sny i in­no­wa­cyj­ny.

Wy­sta­wę otwo­rzy­li wspól­nie Pre­zes PAA An­drzej Przy­by­cin oraz Am­ba­sa­dor Adam Bu­gaj­ski. Otwie­ra­jąc wy­sta­wę An­drzej Przy­by­cin pod­kre­ślił, że Pol­ska jest kra­jem kon­se­kwent­nie wspie­ra­ją­cym dzia­ła­nia MAEA na rzecz po­ko­jo­we­go wy­ko­rzy­sta­nia ener­gii ato­mo­wej, mię­dzy in­ny­mi po­przez bez­piecz­ną pro­duk­cję wy­so­kiej ja­ko­ści ra­dio­far­ma­ceu­ty­ków oraz wdra­ża­nie w prze­my­śle i bi­zne­sie naj­now­szych roz­wią­zań opar­tych na tech­no­lo­giach ra­dia­cyj­nych.

Ten pol­ski ak­cent to­wa­rzy­szą­cy 60. Kon­fe­ren­cji Ge­ne­ral­ną MAEA był moż­li­wy dzię­ki za­an­ga­żo­wa­niu Na­ro­do­we­go Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych, In­sty­tu­tu Che­mii i Tech­ni­ki Ją­dro­wej, Cen­tral­ne­go La­bo­ra­to­rium Och­ro­ny Ra­dio­lo­gicz­nej, Mi­ni­ster­stwa Ener­gii oraz spół­ki PGE EJ 1.

Mi­sją MAEA jest dą­że­nie do przy­spie­sze­nia i zwięk­sze­nia wy­ko­rzy­sta­nie ener­gii ato­mo­wej w ce­lu za­pew­nie­nia po­ko­ju, zdro­wia i do­bro­by­tu na ca­łym świe­cie i czu­wa­nie nad tym, by ener­gii tej nie wy­ko­rzy­sty­wa­no w spo­sób mo­gą­cy słu­żyć ja­kim­kol­wiek ce­lom mi­li­tar­nym.

Jed­nym z atu­tów pre­zen­ta­cji na­sze­go kra­ju pod­czas kon­fe­ren­cji i wy­sta­wy w Wied­niu jest uka­za­nie wkła­du Na­ro­do­we­go Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych w re­ali­za­cję ce­lów Agen­cji. Pod­kre­ślo­no w niej zna­cze­nie re­ak­to­ra Ma­ria, któ­ry w obec­nej chwi­li jest jed­nym z czte­rech re­ak­to­rów ba­daw­czych za­pew­nia­ją­cych do­sta­wy mo­lib­de­nu dla Eu­ro­py oraz Ośrod­ka Ra­dio­izo­to­pów POLATOM w roz­wi­ja­niu pro­duk­cji ra­dio­izo­to­pów dla me­dy­cy­ny nu­kle­ar­nej. Przed­sta­wio­no rów­nież moż­li­wo­ści Su­per­kom­pu­te­ra i De­par­ta­ment Ba­dań Ukła­dów Zło­żo­nych ukie­run­ko­wa­ne na wspar­cia me­dy­cy­ny i ener­ge­ty­ki ją­dro­wej. Pod­kre­ślo­no ro­lę in­sty­tu­tu w po­wsta­wa­niu ak­ce­le­ra­to­rów dla na­uki, prze­my­sły i me­dy­cy­ny. Na Kon­fe­ren­cji Se­kre­tarz Ener­gii Er­nest Mo­niz po­in­for­mo­wał, że ame­ry­kań­ski De­part­ment of Ener­gy­’s Na­tio­nal Nuc­le­ar Se­cu­ri­ty Ad­mi­ni­stra­tion (NNSA), we współ­pra­cy z Pol­ską, Fe­de­ra­cją Ro­syj­ską i Mię­dzy­na­ro­do­wą Agen­cją Ener­gii Ato­mo­wej (MAEA), z po­wo­dze­niem do­ko­nał ostat­niej eks­pe­dy­cji 61 kg wy­so­ko wzbo­ga­co­ne­go ura­nu (HEU) po­cho­dze­nia ro­syj­skie­go z re­ak­to­ra Ma­ria. Tym sa­mym za­koń­czy­ło się po­wo­dze­niem usu­nię­cie po­nad 700 ki­lo­gra­mów wzbo­ga­co­ne­go ura­nu z Pol­ski. Ek­sper­ci tech­nicz­ni NNSA i in­spek­to­rzy MAEA mo­ni­to­ro­wa­li ca­ły pro­ces. Od 26 wrze­śnia 2016 Pol­ska jest kra­jem wol­nym od wzbo­ga­co­ne­go ura­nu. To sku­tecz­nie zmniej­sza za­gro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia bro­ni ją­dro­wej.

Polska delegacja z Dyrektorem Generalnym MAEA Yukiya Amano, fot.PAA
Otwarcie wystawy przez Prezesa Przybycina i Ambasadora Bugajskiego, fot. PAA
Andrzej Piotrowski, podsekretarz stanu ME na wystawie POLSKA Safe and Innovative, w przygotowaniu której uczestniczyło NCBJ. fot PAA
Wiceminister Energii Andrzej Piotrowski na posiedzeniu plenarnym MAEA, fot. PAA
Ostatni transport wysokowzbogaconego wypalonego paliwa z reaktora Maria, fot. Ministerstwo Energii