News Date

Posiedzenie Rady do spraw Polityki Innowacji w Świerku; fot. Marcin Jakubowski, NCBJ

W pią­tek, 8 kwiet­nia br., w Na­ro­do­wym Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych od­by­ło się po­sie­dze­nie Ra­dy do spraw Po­li­ty­ki In­no­wa­cji przy Pre­zy­den­cie Mia­sta Sto­łecz­ne­go War­sza­wy – or­ga­nu do­rad­cze­go władz sa­mo­rzą­do­wych sto­li­cy w za­kre­sie pro­wa­dze­nia dzia­łań ukie­run­ko­wa­nych na wspie­ra­nie in­no­wa­cyj­nych przed­się­wzięć go­spo­dar­czych.

W skład ra­dy wcho­dzą m.in. przed­sta­wi­cie­le War­sza­wy, Wo­je­wódz­twa Ma­zo­wiec­kie­go oraz Mi­ni­ster­stwa Nau­ki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go, a tak­że re­pre­zen­tan­ci sto­łecz­nych wyż­szych uczel­ni, śro­do­wi­ska bi­zne­so­we­go i in­nych podmio­tów wspie­ra­ją­cych in­no­wa­cyj­ność. Do tej ostat­niej ka­te­go­rii za­li­cza się rów­nież Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych, któ­re na po­sie­dze­niach ra­dy re­pre­zen­to­wa­ne jest przez dy­rek­to­ra in­sty­tu­tu.

Od­by­wa­ją­cym się w Świer­ku obra­dom prze­wod­ni­czył Za­stęp­ca Pre­zy­den­ta Mia­sta Sto­łecz­ne­go War­sza­wy Mi­chał Ol­szew­ski, a ich głów­nym te­ma­tem by­ła pre­zen­ta­cja ofer­ty War­saw Co­nven­tion Bu­re­au oraz dys­ku­sja na te­ma­ty zwią­za­ne z roz­wo­jem i wspie­ra­niem tu­ry­sty­ki bi­zne­so­wej oraz jej wpły­wem na lo­kal­ną go­spo­dar­kę. Dru­ga część obrad po­świę­co­na by­ła za­po­zna­niu go­ści z po­ten­cja­łem i do­rob­kiem NCBJ, a tak­że przed­sta­wie­niu im szcze­gó­łów mię­dzy­na­ro­do­we­go pro­jek­tu „TAWARA RTM” w ra­mach któ­re­go na­ukow­cy ze Świer­ku opra­co­wa­li i skon­stru­owa­li pro­to­typ ukła­du de­tek­cyj­ne­go do iden­ty­fi­ka­cji śla­do­wych ilo­ści ra­dio­izo­to­pów w wo­dzie wo­do­cią­go­wej.

Po­sie­dze­nie za­koń­czy­ło zwie­dza­nie Na­ro­do­we­go Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych, pod­czas któ­re­go człon­ko­wie Ra­dy do spraw Po­li­ty­ki In­no­wa­cji przy Pre­zy­den­cie Mia­sta Sto­łecz­ne­go War­sza­wy za­po­zna­li się z wy­bra­ny­mi pra­cow­nia­mi Par­ku Nau­ko­wo-Tech­no­lo­gicz­ne­go, re­ak­to­rem „Ma­ria”, ak­ce­le­ra­to­ra­mi me­dycz­ny­mi i prze­my­sło­wy­mi, a tak­że in­fra­struk­tu­rą oraz za­ple­czem tech­nicz­nym Cen­trum In­for­ma­tycz­ne­go Świerk.

Posiedzenie Rady do spraw Polityki Innowacji w Świerku; fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
Posiedzenie Rady do spraw Polityki Innowacji w Świerku; fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
Posiedzenie Rady do spraw Polityki Innowacji w Świerku; fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
Posiedzenie Rady do spraw Polityki Innowacji w Świerku; fot. Marcin Jakubowski, NCBJ