News Date

Andrzej Przybycin, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, fot PAA
Andrzej Przybycin, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, fot PAA

W dniu 22 kwiet­nia br. Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych od­wie­dził An­drzej Przy­by­cin, pre­zes Pań­stwo­wej Agen­cji Ato­mi­sty­ki. Pod­czas po­by­tu w Świer­ku szef PAA od­wie­dził re­ak­tor Ma­ria i za­po­znał się ze sta­nem ak­tu­al­nie pro­wa­dzo­nych w nim prac. Ko­lej­nym miej­scem wi­zy­ty był Ośro­dek Ra­dio­izo­to­pów POLATOM, któ­ry jest pręż­nym pro­du­cen­tem i dys­try­bu­to­rem pre­pa­ra­tów izo­to­po­wych wy­ko­rzy­sty­wa­nych w me­dy­cy­nie, na­uce, prze­my­śle oraz ochro­nie śro­do­wi­ska. Oprócz dzia­łal­no­ści ko­mer­cyj­nej na­sze­go go­ścia za­in­te­re­so­wa­ły pro­wa­dzo­ne w ośrod­ku ba­da­nia na­uko­we i roz­wo­jo­we oraz dal­sze per­spek­ty­wy roz­wo­ju pla­ców­ki zmie­rza­ją­ce do zwięk­sza­nia asor­ty­men­tu ofe­ro­wa­nych ra­dio­far­ma­ceu­ty­ków. Na­stęp­nie pre­zes, wraz z to­wa­rzy­szą­cą de­le­ga­cją, za­po­znał się z ofer­tą wy­twa­rza­nych w Świer­ku ak­ce­le­ra­to­rów oraz pra­ca­mi pro­wa­dzo­ny­mi ak­tu­al­nie przez La­bo­ra­to­rium Struk­tur Ak­ce­le­ra­cyj­nych.

Pre­zes Pań­stwo­wej Agen­cji Ato­mi­sty­ki (PAA) jest cen­tral­nym or­ga­nem ad­mi­ni­stra­cji rzą­do­wej wła­ści­wym w spra­wach bez­pie­czeń­stwa ją­dro­we­go i ochro­ny ra­dio­lo­gicz­nej. PAA nad­zo­ru­je zde­cy­do­wa­ną więk­szość pro­wa­dzo­nych na te­re­nie Pol­ski prac z wy­ko­rzy­sta­niem źró­deł pro­mie­nio­wa­nia jo­ni­zu­ją­ce­go. Na mo­cy wy­da­ne­go w ubie­głym ro­ku po­zwo­le­nia re­ak­tor Ma­ria uzy­skał zgo­dę na dal­szą, 10-let­nią eks­plo­ata­cję. De­cy­zja ta po­twier­dza, że pro­wa­dzo­ne w Świer­ku pra­ce wy­ko­ny­wa­ne są nie tyl­ko zgod­nie z mię­dzy­na­ro­do­wy­mi nor­ma­mi ja­ko­ści, ale rów­nież speł­nia­ją naj­wyż­sze stan­dar­dy bez­pie­czeń­stwa i ochro­ny ra­dio­lo­gicz­nej

Andrzej Przybycin, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, fot PAA