News Date

Farmakopea Europejska jest zwartym dokumentem referencyjnym dotyczącym kontroli jakości leków. Zawarte w nim oficjalne standardy stanowią naukową i prawną podstawę do kontroli jakości podczas całego cyklu życia produktu. Normy te są prawnie wiążące - zgodnie z Konwencją Rady Europy o opracowaniu Farmakopei Europejskiej oraz w unijnym i krajowym ustawodawstwie farmaceutycznym. Standardy jakości Farmakopei Europejskiej stają się obowiązkowe w tym samym dniu we wszystkich Państwach-Stronach konwencji.

Komisja Farmakopei Europejskiej (EDQM, Strasburg) jest organem decyzyjnym Farmakopei Europejskiej i odpowiada za opracowanie i utrzymanie jej treści. Komisja przyjmuje wszystkie teksty, które zostaną opublikowane w Farmakopei i podejmuje decyzje techniczne w drodze konsensusu. W pracach Komisji Farmakopei Europejskiej i jej grup eksperckich / roboczych bierze udział 25 przedstawicieli z Polski.

Pani dr hab. inż. Renata Mikołajczak jest profesorem NCBJ, Pełnomocnikiem Dyrektora OR POLATOM ds. Naukowych oraz Współpracy Krajowej i Międzynarodowej. W Komitecie Farmakopei Europejskiej pokieruje grupą roboczą zajmującą się opracowywaniem monografii dla prekursorów radiofarmaceutyków, Precursors for Radiopharmaceutical Preparations (PRP Working Party). Swoją funkcję objęła po rekomendacji Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zgodzie Ministerstwa Zdrowia i formalnym zatwierdzeniu na 166 sesji Komisji Farmakopei Europejskiej. Jest pierwszą osobą z Polski, której Komisja powierzyła tak odpowiedzialne zadanie.

Serdecznie gratulujemy!

 

dr hab. inż. Renata Mikołajczak (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)