News Date

Profesor Tadeusz Wibig. Fotografia z prywatnego archiwum
Profesor Tadeusz  Wibig. Fotografia z prywatnego archiwum

Na­gro­dę głów­ną w Kon­kur­sie PAP i MNi­SW dla po­pu­la­ry­za­to­rów na­uki – za ca­ło­kształt dzia­łal­no­ści zwią­za­nej z po­pu­la­ry­za­cją – przy­zna­no prof. Ta­de­uszo­wi Wi­bi­go­wi z Wy­dzia­łu Fi­zy­ki i In­for­ma­ty­ki sto­so­wa­nej Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go oraz z Za­kła­du Astro­fi­zy­ki Na­ro­do­we­go Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych w Ło­dzi.

Wy­ni­ki 13. edy­cji Kon­kur­su Po­pu­la­ry­za­to­rzy Nau­ki 2017 ogło­szo­no w po­nie­dzia­łek, 15 stycz­nia, w War­sza­wie, pod­czas uro­czy­stej ga­li w Cen­trum Nau­ki Ko­per­nik. Uczest­ni­czy­li w niej m.in. wi­ce­pre­mier, mi­ni­ster Nau­ki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go Ja­ro­sław Go­win oraz pre­zes Pol­skiej Agen­cji Pra­so­wej Woj­ciech Sur­macz.

Nagroda jest uhonorowaniem bogatej działalności Profesora związanej z popularyzacją nauki.

Prof. Wibig popularyzacją fizyki i matematyki zajmuje się od kilkunastu lat nie ustając w poszukiwaniach coraz ciekawszych form dotarcia do młodych adeptów nauki. W cyklu 17 opowiadań o Hieronimie prezentuje różne koncepcje z zakresu matematyki i historii nauki. Wędrujemy z Hieronimem poprzez wieki i towarzysząc mu przy rozwiązywaniu zagadek poznajemy nowe pojęcia matematyczne. Profesor dosłownie przybliża fizykę uczniom szkół w regionie łódzkim przywożąc w plecaku proste eksponaty, dzięki którym mogą samodzielnie wykonywać doświadczenia w trakcie realizacji projektu „Fizyka w drodze”

Misją Profesora jest również ułatwienie szczególnie zdolnym uczniom wkroczenia na ścieżkę nauki akademickiej. W ramach Projektu im Rolanda Maze’a realizowanego w zespole łódzkim fizyków NCBJ Tadeusz Wibig dawał licealistom możliwość budowania własnej aparatury do przeprowadzenia eksperymentów z fizyki promieniowania kosmicznego, zbierania danych, a nawet zaprezentowania wyników swoich badań podczas międzynarodowej konferencji w Lizbonie. W innym projekcie, zrealizowanym przez profesora i jego doktorantkę z Tajlandii, dzieci z gimnazjów zostały włączone w badania z pogranicza fizyki, ekologii, biologii i fizyki jądrowej. Wyznaczały zawartość metali ciężkich w środowisku używając najnowszych technologii laboratoryjnych z zakresu fizyki jądrowej. Niebagatelna jest liczba dzieci zaangażowanych w badania. Była ich ponad setka z Polski, z Tajlandii i z Rosji.

Poza tym profesor Wibig od 10 lat organizuje w Oddziale Łódzkim Polskiego Towarzystwa Fizycznego konkurs „Fizyka da się lubić”. Uczniowie szkół z całej Polski piszą eseje na zadane tematy związane z fizyką lub w grupach wykonują eksperymenty. Co roku konkurs przyciąga około 200 osób. Jego finał odbywa się w trakcie Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi.

Prof. Wibig pomaga też w organizacji przez łódzki zespół NCBJ corocznych jednodniowych warsztatów dla uczniów łódzkich szkół średnich „CERN- Masterclasses”.

Za całokształt działalności Profesora związanej z popularyzacją nauki prof. Tadeuszowi Wibigowi wręczono 15 stycznia br. nagrodę. W uzasadnieniu PAP czytamy: „Fizyk bada wysokoenergetyczne cząstki, które docierają do Ziemi z kosmosu. Swoją energię poświęca na to, by zafascynować kolejne pokolenia naukami ścisłymi. Od wielu lat woluntarystycznie pracuje u podstaw: prowadzi lekcje objazdowe w szkołach, konkursy, pisze fabularne opowiadania popularyzujące matematykę i artykuły o ekscentrycznych fizykach. Włącza uczniów w społeczność akademicką, umożliwiając wydanie ich esejów i czyniąc ich współautorami artykułów publikowanych w czasopismach naukowych”.

Praca naukowa prof. Tadeusza Wibiga w Zakładzie Astrofizyki NCBJ obejmuje szeroki zakres badań przybliżających rozwiązanie zagadki pochodzenia promieniowania kosmicznego najwyższych energii. Dotyczy badania widma energetycznego, anizotropii i składu masowego promieniowania kosmicznego oraz analiz i szczegółowego opisu różnych aspektów mechanizmów produkcji cząstek elementarnych w badaniach wielkich pęków promieniowania kosmicznego dla energii najwyższych i w eksperymentach akceleratorowych dla niższych energii (LHC).

Laureat udzielił ciekawego wywiadu Radiu dla Ciebie.

Konkurs Popularyzator Nauki organizowany jest przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagradzane są w nim osoby i instytucje, które pomagają innym lepiej zrozumieć świat i potrafią zainteresować osiągnięciami naukowymi osoby niezwiązane z nauką.

W 2007 r., w III edycji, w kategorii naukowiec lub instytucja naukowa nagrodę otrzymał porzednik NCBJ - Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku,

Profesor jest kolejnym laureatem związanym z instytutem w Świerku.

Przed nim nagrodę otrzymali:

  • dr Marek Pawłowski, rzecznik Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku, VI edycja – 2010 w kategorii Wyróżnienie dla rzeczników prasowych uczelni oraz jednostek naukowych i badawczych;
  • mgr Marek Sieczkowski, rzecznik Narodowego Centrum Badań Jądrowych, XI edycja – 2015 w kategorii Wyróżnienie im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną.
Profesor Tadeusz Wibig. Fotografia z prywatnego archiwum
Profesor Tadeusz Wibig. Fotografia z prywatnego archiwum