News Date

41 Festiwal Filmowy w Gdyni

Dzi­siaj, 22 wrze­śnia, w ra­mach tr­wa­ją­ce­go w Gdy­ni 41. Fe­sti­wa­lu Fil­mo­we­go roz­po­czy­na się cykl spo­tkań dla fil­mow­ców – Gdy­nia In­du­stry. W pa­ne­lach dys­ku­syj­nych, wy­kła­dach uzna­nych go­ści za­gra­nicz­nych, pre­zen­ta­cjach ini­cja­to­ra wy­da­rze­nia – Pol­skie­go In­sty­tu­tu Sztu­ki Fil­mo­wej (PISF) oraz je­go part­ne­rów weź­mie udział kil­ka­set twór­ców, pro­du­cen­tów, pro­fe­sjo­na­li­stów bran­ży fil­mo­wej. Jed­nym z tych part­ne­rów jest Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych.

W Gdy­ni w Hol­te­lu Mer­cu­re, w pią­tek, 23 wrze­śnia, o go­dzi­nie 15.30 bę­dzie mia­ła miej­sce pre­zen­ta­cja Pro­gra­mu Spon­sor­skie­go Pol­skiej Sztu­ki Fil­mo­wej. NCBJ wspie­ra war­to­ścio­wą pro­duk­cję fil­mo­wą po­przez udzie­le­nie zna­czą­cych zni­żek na usłu­gi Ren­de­row­ni Świerk uczest­ni­kom te­go Pro­gra­mu. W trak­cie spo­tka­nia na­si przed­sta­wi­cie­le: prof. Woj­ciech Wi­ślic­ki i dr Mi­chał Fin­de­isen wraz z Ro­ber­tem Ba­liń­skim z PISF przed­sta­wią za­sa­dy udzia­łu i przy­bli­żą za­kres ofe­ro­wa­nych usług. Cen­trum In­for­ma­tycz­ne Świerk w ra­mach ser­wi­su Ren­de­row­nia Świerk ofe­ru­je ren­de­ring ani­ma­cji 3D na po­trze­by pro­duk­cji fil­mów ani­mo­wa­nych oraz efek­tów spe­cjal­nych dla fil­mów fa­bu­lar­nych z wy­ko­rzy­sta­niem ma­so­wo rów­no­le­głe­go prze­twa­rza­nia da­nych na wy­so­ko­wy­daj­nym kla­strze HPC (High Per­for­man­ce Com­pu­ting) zlo­ka­li­zo­wa­nym w Świer­ku. Prze­wi­dzia­no rów­nież dys­ku­sję o tym, jak naj­le­piej dla bran­ży fil­mo­wej wy­ko­rzy­stać su­per­kom­pu­ter z Cen­trum In­for­ma­tycz­ne­go Świerk.

 
 
41 Festiwal Filmowy w Gdyni
Logo Renderowni Świerk
Superkomputer w Świerku
Robert Baliński, fot. Marcin Kułakowski PISF
Prof. Woj­ciech Wi­ślic­ki, fot. Marcin Kułakowski PISF
Dr Michał Findeisen fot. Marcin Kułakowski PISF