News Date

Serdecznie zapraszamy na ciekawe referaty i żywą dyskusję z udziałem ekspertów z organizacji antynuklearnych podczas Seminarium pt. „Analizy kosztów i bilansu energetycznego w energetyce jądrowej”, które odbędzie się w Parku Naukowo-Technologicznym w Świerku w dniu 9 stycznia 2017 r. o godz. 11.30

Program Seminarium:

11.30
Ocena I analiza całkowitych kosztów wytwarzania energii elektrycznej z energii jądrowej i z innych źródeł
(Evaluation and analysis of total costs of electric energy production from nuclear power and other energy sources)
Dr inż. Andrzej Strupczewski, profesor nadzw. w NCBJ (wystąpienie po polsku)

12.15
Koszty wytwarzania energii elektrycznej z elektrowni jądrowych – krytyka podejścia LCOE
(Costs of electric energy production from NPPs – discussion of LCOE approach)
Dr Adam Szymanski, Stowarzyszenie Pozarządowe Wydma Lubiatowska (wystąpienie po polsku)

13.00
Energy intensities, EROI (energy returned on invested), for electric energy sources
(Energochłonność I EROI – stosunek energii uzyskanej do energii włożonej – dla źródeł energii elektrycznej)
Dr. Daniel Weissbach, Institut für Festkörper-Kernphysik GmbH, Leistikowstraße 2, 14050 Berlin (speech in English)

Nie przewiduje się tłumaczenia symultanicznego. No simultaneous interpretation will be provided.

W referacie „Ocena i analiza całkowitych kosztów wytwarzania energii elektrycznej z energii jądrowej i z innych źródeł” będzie przedstawiona kompleksowa ocena wszystkich kosztów ponoszonych przez społeczeństwo w związku z wytwarzaniem energii elektrycznej, a więc koszty płacone producentowi za energię dostarczaną do sieci, koszty współpracy systemu z elektrownią w tym koszty wzmocnienie sieci i zapewnienia pokrycia zapotrzebowania społeczeństwa w okresach braku, wiatru, słońca, wody lub przestoju elektrowni na remonty i konserwacje, koszty zewnętrzne to jest koszty utraty zdrowia i życia przez personel i społeczeństwo wskutek działań związanych z całym cyklem budowy, eksploatacji i likwidacji elektrowni. Koszty te będą przedstawione całościowo dla całego cyklu życia elektrowni, „od kolebki do grobu”, od wydobycia potrzebnych dla jej zbudowania materiałów i paliw do likwidacji elektrowni i unieszkodliwienia jej odpadów co odpowiada ocenie LCOE (Levelised Cost of Electricity). W załączeniu opracowanie NCBJ” Analiza i ocena kosztów energii elektrycznej z różnych źródeł energii w Polsce” będące podstawą pierwszej prezentacji.

W drugim referacie dr Adam Szymański przedstawi krytykę podejścia opartego na ocenie dla całego cyklu życia elektrowni (LCOE) i tezę, że koszty energii jądrowej są kilkakrotnie wyższe od określonych metodą LCOE.

W trzecim referacie dr Weissbach przedstawi najważniejszy aspekt energetyki jądrowej, mianowicie jej rolę w bilansie energetycznym. W świetle przewidywanego zgodnie przez ekspertów nadchodzącego braku energii w skali światowej, stosunek energii jaką można uzyskać do energii jaką trzeba włożyć w różnych cyklach paliwowych jest sprawą zasadniczą, ważniejsza od ocen monetarnych i na dłuższą metę decydującą o tych kosztach. Stosunek EROI (The Energy Returned on Invested) decyduje o poziomie cywilizacyjnym jaki możemy osiągnąć i utrzymać.Dojazd do NCBJ jest możliwy minibusem ZTS „Świerk”, który odjeżdża z Warszawy sprzed bramy wjazdowej na posesję przy ul. Hożej 69 o g. 10.25.

Gości uprzejmie prosimy o przesłanie na adres deis@ncbj.gov.pl do 5 stycznia 2017 r. swych danych personalnych (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego/paszportu, miejsce zamieszkania) niezbędnych do przygotowania zezwoleń na wstęp do NCBJ (wymaganych przez procedury administracyjne).