News Date

La­bo­ra­to­riom w USA i w Ja­po­nii uda­ło się opra­co­wać tech­no­lo­gię, umoż­li­wia­ją­cą uzy­ski­wa­nie ura­nu przy kosz­tach za­le­d­wie oko­ło dwu­krot­nie więk­szych od obec­nie uwa­ża­nych za gór­ną gra­ni­ce kosz­tów wy­do­by­cia ura­nu ze złóż na­ziem­nych. Prof. Strup­czew­ski pi­sze o tym w mie­sięcz­ni­ku „Ener­ge­ty­ka Ciepl­na i Za­wo­do­wa”.

 

W najnowszym numerze miesięcznika „Energetyka Cieplna i Zawodowa” (ECiZ 4/2017, str. 10-14) opublikowano artykuł dr inż. A. Strupczewskiego, prof. nadzw. NCBJ, pt. „Spokojnie, uranu wystarczy”, opisujący postęp technologiczny w wydobywaniu uranu z wody morskiej. Mimo niskiego stężenia uranu w wodzie morskiej, laboratoriom w USA i w Japonii udało się opracować i sprawdzić w warunkach naturalnych w Oceanie Spokojnym technologię, umożliwiającą uzyskiwanie uranu przy kosztach zaledwie około dwukrotnie większych od obecnie uważanych za górną granice kosztów wydobycia uranu za złóż naziemnych. Taki wzrost kosztów uranu jest niewielki w stosunku do kosztu całkowitego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych. Łączna ilość uranu w wodzie morskiej wynosi 4 miliardy ton, tzn. jest kilkaset razy większa od ilości w złożach dotychczas rozpoznanych i szacowanych na lądzie. Ponadto udowodniono, że w razie obniżenia stężenia uranu w oceanie będzie ono uzupełnione przez wymywanie uranu do wody ze skał zawierających 100 000 miliardów tonu uranu. Dotychczas, wg ocen ekspertów zatwierdzonych przez Parlament Europejski, uran ze znanych złóż lądowych miał przy obecnej technologii z reaktorami termicznymi wystarczyć na 240 lat, a po wprowadzeniu prędkich reaktorów powielających na tysiące lat. Obecne osiągnięcia techniczne laboratoriów w USA i Japonii pokazały, że uran jest niewyczerpalnym źródłem energii, a państwa, które nie mają własnych złóż uranowych, mogą budować elektrownie jądrowe z pełną ufnością, że uranu przez miliony lat nie zabraknie. Zapewnia to energetyce jądrowej miejsce w energetyce wyższe niż mają tzw. odnawialne źródła energii, bo nie tylko jest ona źródłem energii, którego nigdy nie zabraknie, ale jednocześnie pozwala na regulowanie dostaw energii i zapewnienie ich zawsze gdy będą potrzebne, czego z natury nie mogą zapewnić żródła zależne od warunków pogodowych. Pełna treść tego artykułu znajduje się w pliku dostepnym poniżej.