News Date

Krzysztof Łanda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, fot. Katarzyna Żuchowicz
Krzysztof Łanda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, fot. Katarzyna Żuchowicz

We wto­rek, 9 lutego br., Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych odwie­dził pod­se­kre­tarz stanu w Mini­ster­stwie Zdro­wia Krzysz­tof Łanda. Głów­nym tema­tem roz­mów była pre­zen­ta­cja poten­cjału oraz doko­nań insty­tutu w obsza­rze badań i wdro­żeń zwią­za­nych z medy­cyną nukle­arną.

Pod­czas spo­tka­nia prof. Krzysz­tof Kurek przed­sta­wił gościom misję insty­tutu, jego zna­cze­nie dla medy­cyny i gospo­darki oraz naj­więk­sze osią­gnie­cia naukowe. W wystą­pie­niu dyrek­tor pod­kre­ślił nasz wkład w bada­nia uho­no­ro­wane dwiema ostat­nimi Nagro­dami Nobla w dzie­dzi­nie fizyki, a także udział NCBJ w budo­wie naj­więk­szych infra­struk­tur badaw­czych na świe­cie. Wpro­wa­dze­niem do zasad­ni­czej czę­ści wizyty było przed­sta­wie­nie spo­so­bów wyko­rzy­sta­nia reak­tora Maria dla potrzeb medy­cyny, a także zapo­wiedź bli­skiej komer­cja­li­za­cji nowo­cze­snego akce­le­ra­tora śród­o­pe­ra­cyj­nego.

 

Goszcząc w OR Polatom minister Krzysztof Łanda miał okazję bezpośrednio zapoznać się z wybranymi aspektami naszej działalności wdrożeniowej i produkcyjnej, wynikami finansowymi ośrodka oraz dynamiką wzrostu eksportu radiofarmaceutyków ze Świerku w ostatnim dziesięcioleciu. Dyskutowano również o możliwych formach wsparcia projektów OR Polatom i Narodowego Centrum Badań Jądrowych, a także zaprezentowano zyski jakie na polu nauki, medycyny oraz gospodarki mogłyby przynieść wysoko oceniony i znajdujący się na Polskiej Mapie Drogowej infrastruktur badawczych projekt CERAD – Centrum Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie oraz projekt zbudowania w Świerku laboratorium przetwórczego, w którym napromieniane tarcze uranowe przechodziłyby obróbkę chemiczną prowadzącą do odzyskania molibdenu-99. W przypadku powstania takiej placówki Narodowe Centrum Badań Jądrowych dysponowałoby pełnym ciągiem produkcyjnym radiofarmaceutyków, co z pewnością znacząco przyczyniłoby się zarówno do zwiększenia wolumenu produkcji, jak i obniżenia jej dotychczasowych kosztów.

 

W resorcie zdrowia minister Krzysztof Łanda sprawuje nadzór nad Departamentem Analiz i Strategii – zespołem analityków pracujących obecnie nad stworzeniem map potrzeb zdrowotnych. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

 

„Jestem przekonany, że wprowadzenie na światowy rynek opracowanych w NCBJ produktów spotka się z przychylnym przyjęciem konsumentów, którzy oczekują większej konkurencyjności na rynku medycznym”– powiedział Minister, który zadeklarował pomoc Ministerstwa Zdrowia we wspieraniu wysiłków instytutu na drodze do wdrożenia prezentowanych projektów.

 

Obecny na spotkaniu Wojciech Wysoczański, Dyrektor Wydziału Oceny Technologii Medycznych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wyraził duże zainteresowanie prezentowanymi przez prof. Renatę Mikołajczak opracowanymi i wdrażanymi przez OR POLATOM unikalnymi preparatami do obrazowania i leczenia guzów neuroendokrynnych.

 

Po rozmowach przybyli goście zwiedzili laboratoria, gdzie wytwarza się radiofarmaceutyki i laboratoria badawcze OR Polatom – miejsca, z którego radiofarmaceutyki rozpoczynają drogę do pacjentów.

Krzysztof Łanda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, fot. Katarzyna Żuchowicz