News Date

Spotkanie European Atomic Energy Society w Warszawie

W dniach 4–8 czerw­ca 2016 r. w War­sza­wie od­by­wa­ło się do­rocz­ne spo­tka­nie Eu­ro­pe­an Ato­mic Ener­gy So­cie­ty (EAES). Go­spo­da­rzem im­pre­zy by­ło Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych, a part­ne­rem me­ry­to­rycz­nym spół­ka PGE EJ 1.

Sto­wa­rzy­sze­nie EAES zrze­sza przed­sta­wi­cie­li naj­więk­szych ją­dro­wych in­sty­tu­tów ba­daw­czych z nie­mal wszyst­kich kra­jów Eu­ro­py. Pod­czas dwu­dnio­wej se­sji ro­bo­czej przed­sta­wio­ne oraz omó­wio­ne zo­sta­ły stan obec­ny i pla­ny prze­my­słu ją­dro­we­go, a tak­że za­ple­cza ba­daw­czego każ­de­go z re­pre­zen­to­wa­nych w or­ga­ni­za­cji kra­jów.

Go­ść­mi pierw­sze­go dnia obrad by­li pod­se­kre­tarz sta­nu w Mi­ni­ster­stwie Ener­gii An­drzej Pio­trow­ski, któ­ry wy­gło­sił re­fe­rat o pol­skiej ener­ge­ty­ce oraz Woj­ciech Śpie­wak, dy­rek­tor Biu­ra Tech­no­lo­gii i Ek­splo­ata­cji PGE EJ 1 sp. z o. o. pre­zen­tu­ją­cy za­an­ga­żo­wa­nie spół­ki w pro­gram ener­ge­ty­ki ją­dro­wej.

Po­nad­to, uczest­ni­cy dzie­li­li się do­świad­cze­nia­mi w za­kre­sie oce­ny bez­pie­czeń­stwa re­ak­torów ba­daw­czych i dys­ku­to­wa­li moż­li­wo­ści po­sze­rze­nia współ­pra­cy mię­dzy­na­ro­do­wej. Za­sta­na­wia­no się tak­że jak po­pu­la­ry­zo­wać ogrom­ne osią­gnię­cia re­ak­torów ba­daw­czych w roz­wo­ju tech­no­lo­gii, dziś już po­wszech­nie sto­so­wa­nych w prze­my­śle, me­dy­cy­nie i w ży­ciu co­dzien­nym.

Ma­ło kto zda­je so­bie spra­wę, że twar­de dys­ki w dzi­siej­szych kom­pu­te­rach, za­wdzię­cza­ją swo­je ist­nie­nie ba­da­niom ma­te­ria­ło­wym na wiąz­kach neu­tro­nów. In­ny przy­kład „po­pu­lar­ne­go” za­sto­so­wa­nia tech­no­lo­gii bę­dą­cych po­chod­ny­mi ba­dań pro­wa­dzo­nych w in­sta­la­cjach ją­dro­wych to cho­ciaż­by wy­ko­ny­wa­ne
z na­pro­mie­nio­wa­ne­go neu­tro­na­mi po­li­ety­le­nu rur­ki do ogrze­wa­nia podło­go­we­go. A prze­cież oprócz tych i wie­lu in­nych osią­gnięć jest jesz­cze ogrom­na ilość roz­wią­zań wy­ko­rzy­sty­wa­nych w me­dy­cy­nie
– pod­kre­śla prof. Grze­gorz Wroch­na z Na­ro­do­we­go Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych. – Sku­tecz­na ko­mu­ni­ka­cja źró­deł te­go ty­pu osią­gnięć jest szcze­gól­nie waż­na w kon­tek­ście bu­do­wa­nia zro­zu­mie­nia dla in­we­sty­cji w skom­pli­ko­wa­ne in­sta­la­cje ba­daw­cze. Umie­jęt­ne po­ka­za­nie wy­stę­pu­ją­cych tu za­leż­no­ści owo­co­wać bę­dzie nie tyl­ko więk­szą świa­do­mo­ścią zna­cze­nia prac pro­wa­dzo­nych w in­sty­tu­cjach ta­kich jak NCBJ, ale rów­nież więk­szą moż­li­wo­ścią two­rze­nia dla go­spo­dar­ki ko­lej­nych in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań – do­da­je prof. Wroch­na.

W trak­cie spo­tka­nia do­ko­na­no rów­nież wy­bo­ru prze­wod­ni­czą­ce­go Eu­ro­pe­an Ato­mic Ener­gy So­cie­ty na ko­lej­ną ka­den­cję. W cza­sie naj­bliż­sze­go ro­ku pra­ca­mi sto­wa­rzy­sze­nia kie­ro­wał bę­dzie prof. Grze­gorz Wroch­na.

Po­wie­rze­nie nam za­rów­no przy­go­to­wa­nia sa­me­go spo­tka­nia, jak i prze­wod­nic­twa EAES świad­czy o do­ce­nia­niu po­ten­cja­łu Na­ro­do­we­go Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych przez na­szych eu­ro­pej­skich part­ne­rów. To oczy­wi­ście po­wo­dy do du­żej sa­tys­fak­cji, ale przede wszyst­kim do­bra pod­sta­wa do dal­sze­go roz­wi­ja­nia sze­ro­kiej współ­pra­cy z ty­mi in­sty­tu­ta­mi – za­uwa­ża dr hab. Krzysz­tof Ku­rek, dy­rek­tor NCBJ.

Ostat­nie­go dnia spo­tka­nia, w śro­dę 8 czerw­ca br., uczest­ni­cy obrad go­ści­li w Świer­ku, gdzie zwie­dzi­li re­ak­tor „Ma­ria” oraz obiek­ty Ośrod­ka Ra­dio­izo­to­pów Po­la­tom.

Spotkanie European Atomic Energy Society w Warszawie
Spotkanie European Atomic Energy Society w Warszawie
Spotkanie European Atomic Energy Society w Warszawie
Spotkanie European Atomic Energy Society w Warszawie
Profesor Wrochna na spotkaniu European Atomic Energy Society w Warszawie
Uczestnicy spotkania European Atomic Energy Society w Świerku
Uczestnicy spotkania European Atomic Energy Society w Świerku