News Date

Spotkanie parlamentarzystów z kierownictwem instytutów jądrowych
Parlamemntarzyści w NCBJ

Dyrektorzy Instytutu Chemii i Technik Jądrowych (IChTJ) i Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) spotkali się z przedstawicielem rządu i parlamentarzystami, których prace sejmowe koncentrują się wokół budowy polityki rozwoju nauki w Polsce i dotykają tak istotnych zagadnień jak  finansowanie badań naukowych i instytutów badawczych.

12 maja 2015 r.  Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku stało się miejscem posiedzenia sejmowej podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.  Na posiedzenie podkomisji przybyli: dr Piotr Paweł Bałuć - przewodniczący sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, prof. Jan Kaźmierczak – przewodniczący podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, Lucjan Marek Pietrzczyk, dr Andrzej Smirnow, Wiesław Suchowiejko, Ryszard Zawadzki, prof. Jan Żyżyński. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentował  sekretarz stanu prof. Marek Ratajczak. IChTJ reprezentowali dyrektor  prof. Andrzej Chmielewski i prof. Aleksander Bilewicz.

Delegację parlamentarzystów w południe przywitał prof. Grzegorz Wrochna, dyr. NCBJ, któremu towarzyszyli reprezentujący instytut wicedyrektorzy: prof. Ewa Rondio, prof. Krzysztof Wieteska, Zbigniew Gołębiewski, Adam Hryczuk, Marek Juszczyk, prof. Krzysztof Kurek - Sekretarz Naukowy  oraz dr Paweł Sobkowicz - Kierownik Działu Transferu Technologii.

Główną część posiedzenia rozpoczęła  prezentacja prof. Krzysztofa Kurka „Badania i technologie jądrowe w NCBJ” przybliżająca rolę jaką instytut pełni dla polskiej nauki, gospodarki i medycyny. Oprócz nakreślenia wizji rozwoju NCBJ opierającej się na konieczności rozbudowy infrastruktury badawczej instytutu prof. Krzysztof Kurek odniósł się do niebezpieczeństwa jakie niesie pomniejszanie znaczenia nauki  przejawiającego się utożsamianiem w mediach pojęcia nauki z pojęciem innowacyjności. „Brak funduszy na rozbudowę infrastruktury badawczej stanowi nie tylko barierę dla rozwoju NCBJ, jest również bardzo poważnym zagrożeniem dla nauki w Polsce. Finansowanie infrastruktury z funduszy strukturalnych  wymaga współfinansowania  z pieniędzy prywatnych i może uniemożliwić budowę dużej infrastruktury badawczej.  Relatywnie  duże środki unijnie mogą zostać rozproszone na małe inwestycje o niewielkim znaczeniu naukowym i gospodarczym. Na świecie wysoką jakość badań  gwarantuje kosztowna, nowoczesna infrastruktura badawcza. Bez niej i bez badań podstawowych nie jest możliwy przełom w nauce, którego końcowym rezultatem są prawdziwie innowacyjne rozwiązania w gospodarce”- powiedział prof. Krzysztof Kurek, Sekretarz Naukowy NCBJ.

W dalszej części posiedzenia dr. Paweł Sobkowicz w wyczerpujący sposób przedstawił zagadnienia związane z wdrażaniem badań prowadzonych w NCBJ na rzecz energetyki, medycyny i społeczeństwa. Temat korzyści wynikających z wdrażania efektów badań współczesnej fizyki jądrowej  w IChTJ  kontynuował prof. Andrzej G. Chmielewski, który przedstawił „Zastosowanie jądrowych technologii chemicznych i radiacyjnych” wraz z imponującymi osiągnieciami Instytutu Chemii i Technik Jądrowych.

W ostatnim wystąpieniu, podsumowującym spotkanie przedstawicieli nauki z parlamentarzystami. prof. Grzegorz Wrochna odniósł się do wielu pytań parlamentarzystów wyrażających troskę o bezpieczeństwo energetyczne kraju i zrozumienie potrzeb przedstawicieli nauki dotyczących szerokiego spektrum zagadnień poruszanych podczas posiedzenia. Podkreślił „Większość prezentowanych przez nasze instytuty działań nie koncentruje się jedynie na energetyce jądrowej, jednak sukces jaki odnieśmy np. w produkcji radiofarmaceutyków  byłby niemożliwy bez decyzji podjętych wiele lat temu o budowie zaplecza badawczego dla energetyki jądrowej. Dzisiaj nauka boryka się z nie tylko z  problemem  konsolidacji rozproszonych środków przekazywanych na niewielkie inwestycji. Brak silnych polskich firm zdolnych zaryzykować pieniądze na finansowanie nauki stanowi również bardzo istotną barierę rozwoju instytutów badawczych”- powiedział prof. Wrochna.

Ostatnim etapem spotkania było zwiedzanie jedynego działającego w Polsce reaktora jądrowego MARIA - największego urządzenia badawczego w kraju.

Spotkanie parlamentarzystów z kierownictwem instytutów jądrowych