News Date

Podpisanie porozumienia przez Mag­da­le­nę Sro­kę, dy­rek­tor Pol­skie­go In­sty­tu­tu Sztu­ki Fil­mo­wej i prof. Krzysztofa Kurka, Dyrektora NCBJ - fot. Marcin Kułakowski, PISF

Podpisanie porozumienia przez Mag­da­le­nę Sro­kę, dy­rek­tor Pol­skie­go In­sty­tu­tu Sztu­ki Fil­mo­wej i prof. Krzysztofa Kurka, Dyrektora NCBJ - fot. Marcin Kułakowski, PISF

Ru­sza Pro­gram Spon­sor­ski Pol­skiej Sztu­ki Fil­mo­wej. Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych oraz Pol­ski In­sty­tut Sztu­ki Fil­mo­wej pod­pi­sa­ły list in­ten­cyj­ny o współ­pra­cy w za­kresie pre­fe­ren­cyj­ne­go świad­cze­nia usług ofe­ro­wa­nych w ra­mach ser­wisu Ren­de­row­nia Świerk.

 

Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ), we współ­pra­cy z Pol­skim In­sty­tutem Sztu­ki Fil­mo­wej (PISF), usta­no­wi­ło spe­cjal­ny Pro­gram Spon­sor­ski Pol­skiej Sztu­ki Fil­mo­wej, w ra­mach któ­re­go be­ne­fi­cjen­ci otrzy­mu­ją­cy wspar­cie PISF na pro­duk­cję fil­mów bę­dą rów­nież mo­gli na pre­fe­ren­cyj­nych wa­run­kach ko­rzy­stać z usług ofe­ro­wa­nych przez na­le­żą­cy do NCBJ ser­wis obli­cze­nio­wy Ren­de­row­nia Świerk. Pro­gram za­kła­da na­wet kil­ku­dzie­się­cio­pro­cen­to­we zniż­ki dla po­szcze­gól­nych do­fi­nan­so­wa­nych przez PISF pro­duk­cji.

 

Je­stem prze­ko­na­ny, że pro­wa­dzo­na przez Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych dzia­łal­ność nie mu­si ogra­ni­czać się tyl­ko do aspek­tów czy­sto na­uko­wych lub eko­no­micz­nych, ale tak­że przy­no­sić szer­sze ko­rzy­ści spo­łecz­ne. Ta­ki wy­miar ma­ją m.in. na­sza dzia­łal­ność zwią­za­na z roz­wi­ja­niem no­wo­cze­snych me­tod oraz na­rzę­dzi słu­żą­cych le­cze­niu no­wo­two­rów, czy też ak­tyw­ność edu­ka­cyj­na i po­pu­la­ry­za­tor­ska in­sty­tu­tu – pod­kre­śla prof. Krzysz­tof Ku­rek, dy­rek­tor NCBJ.
Cie­szę się, że już wkrót­ce po­dob­ną war­tość do­da­ną stwo­rzy tak­że roz­wi­ja­ją­cy się ser­wis Ren­de­row­nia Świerk. Moż­li­wość za­an­ga­żo­wa­nia się, we współ­pra­cy z PISF,
w two­rze­nie wa­run­ków sprzy­ja­ją­cych roz­wo­jo­wi pol­skiej ki­ne­ma­to­gra­fii to dla nas du­że wy­róż­nie­nie i za­szczyt
– do­da­je dyr. Ku­rek.

 

Uru­cho­mio­na w pa­ździer­ni­ku ubie­głe­go ro­ku stro­na Ren­de­row­nia.pl pro­wa­dzo­na jest w ra­mach po­moc­ni­czej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej Na­ro­do­we­go Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych. Wszyst­kie po­cho­dzą­ce z tej dzia­łal­no­ści zy­ski prze­zna­cza­ne są na fi­nan­so­wa­nie ba­dań na­uko­wych oraz utrzy­ma­nie ist­nie­ją­cej w Świer­ku in­fra­struk­tu­ry ba­daw­czej.

 

– Efek­ty spe­cjal­ne oraz ani­ma­cja 3D są istot­ną czę­ścią no­wo­cze­snej pro­duk­cji fil­mo­wej. W PISF za­le­ży nam, aby two­rzyć dla pol­skich fil­mow­ców wa­run­ki do­sto­so­wa­ne do no­wych tech­no­lo­gii. Cie­szy­my się z ini­cja­ty­wy NCBJ udo­stęp­nie­nia mo­cy obli­cze­nio­wych swo­ich kom­pu­te­rów na po­trze­by fil­mów i je­ste­śmy prze­ko­na­ni, że do­dat­nio wpły­nie to na za­sięg i ja­kość usług pol­skiej bran­ży fil­mo­wej w za­kresie ani­ma­cji i sze­ro­ko po­ję­tej postpro­duk­cji. Je­śli du­że fir­my by­ły do­tych­czas zmu­szo­ne do użyt­ko­wa­nia ser­we­rów za­gra­nicz­nych, to te­raz nie tyl­ko bę­dą mo­gły sko­rzy­stać ze zna­ko­mi­tej in­fra­struk­tu­ry w Świer­ku, ale jesz­cze na bie­żą­co uzgad­niać szcze­gó­ły tech­nicz­ne z ren­de­row­nią, co do tej po­ry by­ło czę­sto niemoż­li­we – pod­su­mo­wu­je Mag­da­le­na Sro­ka, dy­rek­tor Pol­skie­go In­sty­tu­tu Sztu­ki Fil­mo­wej.

 

Ser­wis Ren­de­row­nia Świerk umoż­li­wia two­rze­nie ani­ma­cji 3D na po­trze­by pro­duk­cji fil­mów i se­rii ani­mo­wa­nych oraz efek­tów spe­cjal­nych dla fil­mów fa­bu­lar­nych. Two­rząc Pro­gram Spon­sor­ski Pol­skiej Sztu­ki Fil­mo­wej, Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych za­de­kla­ro­wa­ło wo­bec Pol­skie­go In­sty­tu­tu Sztu­ki Fil­mo­wej, że bę­dzie sta­le roz­wi­ja­ło za­kres świad­czo­nych usług oraz do­sto­so­wy­wa­ło je do zmie­nia­ją­cych się wy­ma­gań pro­fe­sjo­nal­nej pro­duk­cji fil­mo­wej.

 

Po­dję­te dzia­ła­nia są swe­go ro­dza­ju kon­ty­nu­acją wcze­śniej­szej współ­pra­cy NCBJ ze świa­tem pol­skie­go fil­mu i ani­ma­cji. W po­cząt­kach 2013 r. pro­jekt Cen­trum In­for­ma­tycz­ne Świerk (CIŚ) wsparł pro­duk­cję obra­zu „War­sza­wa 1935”, dzię­ki cze­mu moż­li­we by­ło wy­ren­de­ro­wa­nie więk­szo­ści scen fil­mu oraz przy­śpie­sze­nie ter­mi­nu je­go pre­mie­ry. Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych zy­ska­ło zaś prak­tycz­ne do­świad­cze­nia zwią­za­ne ze spe­cy­fi­ką prze­twa­rza­nia du­żych ilo­ści pli­ków gra­ficz­nych i mo­gło pre­cy­zyj­niej okre­ślić wła­sne wy­ma­ga­nia w przy­go­to­wy­wa­nym
w tam­tym cza­sie po­stę­po­wa­niu prze­tar­go­wym na za­kup za­sad­ni­czej czę­ści in­fra­struk­tu­ry obli­cze­nio­wej pro­jek­tu CIŚ.

***

Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ) to je­den z naj­więk­szych in­sty­tu­tów ba­daw­czych w Pol­sce, za­trud­nia­ją­cy po­nad ty­siąc pra­cow­ni­ków. Zaj­mu­je się m.in. wspie­raniem bu­do­wy pol­skiej ener­ge­ty­ki ją­dro­wej, ba­da­nia­mi pod­sta­wo­wy­mi z dzie­dzi­ny fi­zy­ki sub­a­to­mo­wej (fi­zy­ka czą­stek ele­men­tar­nych i ją­dro­wa, fi­zy­ka pla­zmy go­rą­cej itp.),
a tak­że sto­so­wa­niem me­tod fi­zy­ki ją­dro­wej i pro­duk­cją urzą­dzeń dla roz­ma­itych ga­łę­zi na­uki oraz go­spo­dar­ki, w tym me­dy­cy­ny. NCBJ po­sia­da je­dy­ny w Pol­sce re­ak­tor ba­daw­czy Ma­ria wy­ko­rzy­sty­wa­ny m.in. do wy­twa­rza­nia izo­to­pów pro­mie­nio­twór­czych, ra­dia­cyj­nej mo­dy­fi­ka­cji ma­te­ria­łów oraz ba­dań na wiąz­kach neu­tro­nów. In­sty­tut dys­po­nu­je tak­że jed­nym z czte­rech naj­więk­szych su­per­kom­pu­te­rów w na­szym kra­ju – in­sta­la­cją obli­cze­nio­wą osią­ga­ją­cą teo­re­tycz­ną wy­daj­ność jed­ne­go pe­ta­flop­sa, a więc bi­liar­da (1015) ope­ra­cji zmien­no­prze­cin­ko­wych na se­kun­dę. Ośro­dek uczest­ni­czy w mię­dzy­na­ro­do­wych przed­się­wzię­ciach ba­daw­czych oraz w pra­cach nad no­wy­mi tech­no­lo­gia­mi ją­dro­wy­mi. Urzą­dze­nia opra­co­wa­ne w NCBJ bę­dą wdra­ża­ne w Par­ku Nau­ko­wo-Tech­no­lo­gicz­nym
w Świer­ku.

 

Pol­ski In­sty­tut Sztu­ki Fil­mo­wej to po­wo­ła­na w 2005 ro­ku pań­stwo­wa in­sty­tu­cja kul­tu­ry od­po­wie­dzial­na za roz­wój pol­skiej ki­ne­ma­to­gra­fii oraz za pro­mo­cję pol­skiej twór­czo­ści fil­mo­wej za gra­ni­cą. W ra­mach Pro­gra­mów Ope­ra­cyj­nych In­sty­tut wspie­ra ca­ły ry­nek au­dio­wi­zu­al­ny przy­zna­jąc do­fi­nan­so­wa­nia na pro­duk­cję fil­mo­wą, edu­ka­cję
i upo­wszech­nia­nie kul­tu­ry fil­mo­wej, roz­wój kin czy pro­mo­cję za­gra­nicz­ną.

 

 

Wię­cej in­for­ma­cji

oraz

Ra­fał Jan­kow­ski

Rzecz­nik Pol­skie­go In­sty­tu­tu Sztu­ki Fil­mo­wej

tel: +48 22 42 10 189

e-ma­il: rzecz­ni­k@pisf. pl

 
Podpisanie porozumienia przez Mag­da­le­nę Sro­kę, dy­rek­tor Pol­skie­go In­sty­tu­tu Sztu­ki Fil­mo­wej i prof. Krzysztofa Kurka, Dyrektora NCBJ - fot. Marcin Kułakowski, PISF