News Date

Przez najbliższe 3 lata, Szkoła Doktorska NCBJ i IChTJ będzie brać udział w programie STER– Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich NAWA. Pozwoli to młodym naukowcom z całego świata kształcić się i przeprowadzać badania we współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi. Logo programu STER - Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

 

Nowa odsłona Szkoły Doktorskiej jest możliwa dzięki uzyskaniu grantu na projekt „International Doctoral Program at NCBJ & IChTJ” (IDP) w ramach programu STER – Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich. Program ma na celu wsparcie instytucji prowadzących szkoły doktorskie, a w szczególności doskonalenie jakości kształcenia i prowadzonych badań, zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów i wspieranie długotrwałej współpracy międzynarodowej.


Znaczną część projektu IDP mają stanowić stypendia dla najzdolniejszych doktorantów, które ułatwią przeprowadzanie nowatorskich badań w wielu dziedzinach fizyki i chemii. Mają one też na celu przyciągnięcie najzdolniejszych kandydatów, przyczyniając się w ten sposób do utrzymania najwyższego poziomu w Szkole Doktorskiej.


Program IDP znacznie ułatwi też prowadzenie studiów doktoranckich, których współopiekunami będą naukowcy z zagranicznych ośrodków badawczych, jak również umożliwi zorganizowanie wykładów wplecionych w program studiów, wygłaszanych przez naukowców z takich ośrodków. Projekt wspomoże także mobilność międzynarodową, przede wszystkim udział doktorantów w wielkich kolaboracjach i przeprowadzanie badań w zagranicznych instytucjach, takich jak CERN czy DESY oraz międzynarodowych projektach, np. LIGO, VIRGO, T2K.


Planowana jest również organizacja interdyscyplinarnych warsztatów, podczas których doktoranci będą mogli pracować z naukowcami z zagranicznych ośrodków badawczych, jak również z doktorantami z zagranicznych szkół doktorskich. W planach jest też dołączenie do międzynarodowej sieci szkół doktorskich, co stworzy okazję do nawiązywania i zacieśniania współpracy z placówkami na całym świecie.


„Obecnie Szkoła Doktorska NCBJ i IChTJ kształci 34 doktorantów, z czego 23 osoby to młodzi naukowcy z zagranicy. Udział w programie STER pozwoli nam w ciągu tych 3 lat na przyjęcie wielu ambitnych nowych studentów i szacujemy, że 24 z nich będzie otrzymywało wyższe stypendia dzięki wsparciu NAWY. ” – informuje prof. dr hab. Michał Spaliński, kierownik projektu i dyrektor Szkoły Doktorskiej. „Dzięki środkom z programu STER nasi doktoranci będą mogli współpracować z wiodącymi ośrodkami naukowymi na świecie, zarówno poprzez wyjazdy i uczestnictwo w badaniach przeprowadzanych w tych ośrodkach, jak i udział w wykładach czy warsztatach prowadzonych przez afiliowanych tam badaczy. Poszerzy to także możliwości dalszej kariery naukowej naszych absolwentów po uzyskaniu doktoratu. Wszystko to przyczyni się w znaczący sposób do powiększania się grupy bardzo zdolnych i energicznych młodych ludzi związanych z naszymi instytutami. ”

Strona Szkoły Doktorskiej NCBJ i IChTJ


Zarówno Narodowe Centrum Badań Jądrowych, jak i Instytut Chemii i Techniki Jądrowej od wielu lat kształcą doktorantów w dziedzinach fizyki i chemii. W 2019 roku, dzięki połączeniu sił obu Instytutów, utworzona została interdyscyplinarna Szkoła Doktorska. Pozwala ona na kształcenie naukowców w wielu dziedzinach, takich jak: fizyka i chemia jądrowa, radiofarmacja, czy astrofizyka. Doktoranci mogą uczestniczyć w dużych przedsięwzięciach badawczych dzięki nowoczesnej aparaturze i ogromnemu potencjałowi intelektualnemu Instytutów, jak również dzięki bliskiej współpracy z wiodącymi ośrodkami badawczymi na całym świecie.


Projekt „International Doctoral Program at NCBJ & IChTJ” będzie realizowany przez 36 miesięcy, od 3.01.2022 roku do 31.12.2024 roku. Uzyskał on finansowanie w ramach programu STER – Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich, zorganizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Michał Spaliński. Kwota uzyskana na realizację przedsięwzięcia to 1 994 706 zł.

Logo programu STER - Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich
Strona Szkoły Doktorskiej NCBJ i IChTJ