News Date

Tegoroczny Konkurs „Fizyczne Ścieżki” rozstrzygnięty – fot. Centrum Nauki Kopernik
Uroczystość rozstrzygnięcia tegorocznego konkursu „Fizyczne Ścieżki” – fot. Centrum Nauki Kopernik

Naj­lep­si zo­sta­li wy­ło­nie­ni przez ju­ry kon­kur­su po pre­zen­ta­cji prac w In­sty­tu­cie Fi­zy­ki PAN. Tam mło­dzi ba­da­cze za­pre­zen­to­wa­li swo­je pra­ce ju­ry, or­ga­ni­za­to­rom, fi­na­li­stom, na­uczy­cie­lom i za­pro­szo­nym go­ściom, m. in. prof. dr hab. Ma­ria­no­wi Gryn­ber­go­wi z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go (któ­ry jest też człon­kiem Ko­mi­te­tu Doradcze­go Kon­kur­su), prof. dr hab. Je­rze­mu Za­cho­row­skiemu z Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go i dr Krzysz­to­fo­wi Kar­pie­rzo­wi z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. W stro­nę uczest­ni­ków skie­ro­wa­no wie­le słów wspar­cia, tak bar­dzo po­trzeb­nych mło­dym en­tu­zja­stom na­uki aspi­ru­ją­cym do kro­cze­nia ścież­ką na­uki.

„Nie znam żad­ne­go bez­ro­bot­ne­go fi­zyka” – pa­dło z ust prof. Ma­ria­na Gryn­ber­ga, któ­ry pod­kre­ślał wiel­kie zna­cze­nie stu­dio­wa­nia fi­zy­ki w roz­wi­ja­niu wy­obraź­ni i umie­jęt­no­ści znaj­do­wa­nia przy­bli­żeń zja­wisk ob­ser­wo­wa­nych róż­nych w ob­sza­rach dzia­łal­no­ści czło­wie­ka. Na­to­miast prof. Je­rzy Za­cho­row­ski oso­bi­ście prze­ka­zał wszyst­kim fi­na­li­stom za­pro­sze­nie do stu­dio­wa­nia wy­bra­nych kie­run­ków na Uni­wer­sy­te­cie Ja­giel­loń­skim.

Po za­koń­cze­niu se­mi­na­rium fi­na­ło­wego, w so­bo­tę 9 kwiet­nia uczest­ni­cy wzię­li udział w wy­da­rze­niach, or­ga­ni­zo­wa­ne­go w Cen­trum Nau­ki Ko­per­nik, Fe­sti­wa­lu Mło­dych Ba­da­czy Od­kry­cia 2016, gdzie wraz ze swo­imi na­uko­wy­mi opiekuna­mi spo­tka­li się z fi­na­li­sta­mi i or­ga­ni­za­to­ra­mi Kon­kur­su Prac Nau­ko­wych EUCYS. Wie­czo­rem, po za­koń­czo­nych wy­kła­dach i warsz­ta­tach mło­dzi na­ukow­cy mie­li szan­sę wy­słu­cha­nia kon­cer­tu for­te­pia­no­we­go w Pla­ne­ta­rium Nie­bo Ko­per­ni­ka.

Na­stęp­ne­go dnia na­stą­pi­ło uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie i wrę­cze­nie na­gród uczest­ni­kom XI edy­cji kon­kur­su Fi­zycz­ne Ścież­ki i fi­na­li­stom Kon­kur­su Prac Mło­dych Nau­kow­ców UE (EUCYS). Wy­da­rze­nie to zgro­ma­dzi­ło licz­ne gro­no za­cie­ka­wio­nych osią­gnię­cia­mi naj­zdol­niej­szych pol­skich „ba­da­czy przed ma­tu­rą”.

Za­po­wie­dzią te­go co mia­ło się wy­da­rzyć w CNK by­ła po­ran­na au­dy­cja w Ra­dio Tok FM, któ­rej ty­tuł po­cho­dził od jed­ne­go z pre­zen­to­wa­nych w kon­kur­sie po­kazów zja­wi­ska fi­zycz­ne­go „Jak wy­tłu­ma­czyć za­chód Słoń­ca za po­mo­cą cu­kru?”. Prof. Lu­dwik Do­brzyń­ski, kie­row­nik ko­mi­te­tu or­ga­ni­za­cyj­ne­go „Fi­zycz­nych Ście­żek” wraz z człon­kiem Ko­mi­te­tu Or­ga­ni­za­cyj­ne­go prof. Mar­kiem Gu­tow­skim z In­sty­tu­tu Fi­zy­ki PAN roz­ma­wia­li z Ka­ro­li­ną Gło­wac­ką o uczniach szu­ka­ją­cych swo­je­go miej­sca w fi­zy­ce, o ich współ­cze­snych fa­scy­na­cjach i się­ga­niu pro­fe­sjo­na­li­zmu w łą­cze­niu wie­lu dzie­dzin.

("Jak wytłumaczyć zachód Słońca za pomocą cukru?", czyli jak uczniowie szukają swojego miejsca w fizyce).

Po wy­stą­pie­niu przed­sta­wi­cie­li władz, or­ga­ni­za­to­rów i spon­so­rów prof. Lu­dwik Do­brzyń­ski prze­wod­ni­czą­cy ko­mi­te­tu or­ga­ni­za­cyj­ne­go „Fi­zycz­nych Ście­żek” ogło­sił wy­ni­ki XI edy­cji kon­kur­su i wrę­czył na­gro­dy.

Najbar­dziej wy­ma­ga­ją­cą kate­gorią kon­kur­so­wą by­ło nie­wąt­pli­wie na­pi­sa­nie pra­cy na­uko­wej, któ­ra mo­gła mieć cha­rak­ter do­świad­czal­ny, teo­re­tycz­ny, obli­cze­nio­wy lub kon­struk­cyj­ny. Naj­wy­żej oce­nia­no pra­ce odz­na­cza­ją­ce się ory­gi­nal­no­ścią, nie bę­dą­ce opra­co­wa­niem ja­kiegoś zna­ne­go pro­ble­mu.

Kate­goria pra­ca na­uko­wa

Lau­re­ata­mi I miej­sca zo­sta­li Mi­chał Bia­ły i Ma­ciej Ja­nus z I LO im. E. Dem­bow­skie­go z Gli­wic. W pra­cy „Jak fi­zyk i ma­te­ma­tyk mo­gą po­móc bu­dow­ni­czym au­to­strad” wy­pro­wa­dzi­li ma­te­ma­tycz­ną za­leż­ność na naj­mniej­szą su­mę dłu­go­ści od­cin­ków łą­czą­cych 3 punk­ty i zwe­ry­fi­ko­wa­li to do­świad­czal­nie wy­ko­rzy­stu­jąc na­pię­cie po­wierzch­nio­we. Ana­lo­gicz­ne do­świad­cze­nie po­mo­gło im eks­pe­ry­men­tal­nie okre­ślić szu­ka­ną su­mę naj­krót­szych od­cin­ków mię­dzy Wro­cła­wiem, Szcze­ci­nem, Olsz­ty­nem oraz Rze­szo­wem, na ma­pie w ska­li 1: 4 200 000.

Dru­gie­go miej­sca nie przy­zna­no, na­to­miast lau­re­at­ką III miej­sca zo­sta­ła Mar­ta Lam­pa­siak z LO w By­strzy­cy Kłodz­kiej. Jej pra­ca na­uko­wa ma­ją­ca cha­rak­ter kon­struk­cyj­ny zo­sta­ła za­in­spi­ro­wa­na wy­świe­tla­czem wid­mo­wym. Jej pro­jekt „Wid­mo” po­zwa­la na ba­da­nie bez­wład­no­ści ludz­kie­go oka. Au­tor­ka przy­zna­je, że pod­czas bu­do­wy swo­je­go urzą­dze­nia zy­ska­ła wie­le no­wych umie­jęt­no­ści nie­zwią­za­nych z fi­zy­ką m. in. na­uczy­ła się pro­gra­mo­wa­nia. „Co naj­waż­niej­sze po­zna­łam fi­zy­kę nie tyl­ko od stro­ny teo­re­tycz­nej, ale rów­nież prak­tycz­nej, dzię­ki cze­mu mo­głam wy­cią­gać wnio­ski nie na pod­sta­wie roz­wa­żań teo­re­tycz­nych, ale na pod­sta­wie po­mia­rów i zgro­ma­dzo­nych da­nych” – po­wie­dzia­ła o swo­jej pra­cy au­tor­ka.

Wy­róż­nie­nia w fi­na­le kon­kur­su w tej kate­gorii otrzy­ma­li: Ar­tur Cy­ba, Alek­san­dra Go­łę­biow­ska, Da­wid Ur­bań­ski, Ma­te­usz Si­kor­ski i Pa­tryk Świąć.

Kate­goria po­kaz zja­wi­ska fi­zycz­ne­go

Po­kaz zja­wi­ska fi­zycz­ne­go wy­ma­gał, oprócz atrak­cyj­nego po­kazania do­świad­cze­nia, wy­ja­śnie­nie je­go zna­cze­nia fi­zycz­ne­go.

Lau­re­atem I miej­sca zo­stał Mar­cin Wa­cho­wiak z II LO Ze­spo­łu Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych ze Śre­mu. Na­gro­dzo­no po­kaz „Gło­śnik pla­zmo­wy: pla­zma i jej nie­zwy­kłe wła­ści­wo­ści”

II miej­sce otrzy­mał Grze­gorz Go­rza­niak z Tech­ni­kum nr 1 w Ostro­wie Wiel­ko­pol­skim, któ­ry zmie­rzył się z py­ta­niem „Czy cho­dząc po podło­dze mo­że­my wy­two­rzyć ener­gię elek­trycz­ną?” i spo­ro opo­wie­dział o zja­wi­sku pie­zo­elek­trycz­nym.

III miej­sce zdo­by­ły ex aequo dwa ze­spo­ły z I LO im. Ta­de­usza Ko­ściusz­ki w Wie­lu­niu: Bar­tosz To­bis i Pau­li­na Za­łęc­ka za atrak­cyj­ne za­pre­zen­to­wa­nie „Sił ma­gne­tycz­nych” oraz Woj­ciech Bo­man i Bar­tło­miej Fo­renc, któ­rzy za­in­spi­ro­wa­ni te­ma­ty­ką po­żar­nic­twa za­pre­zen­to­wa­li po­ka­zy wska­zu­ją­ce od cze­go za­le­ży ciąg ko­mi­no­wy i sta­ra­li się prze­strzec przed za­gro­że­nia­mi spo­wo­do­wa­ny­mi je­go zmniej­sze­niem oraz po­wsta­wa­niem tzw. cią­gu wstecz­ne­go.

Wy­róż­nie­nia w fi­na­le kon­kur­su w tej kate­gorii otrzy­ma­li: Adam Mie­lew­czyk, Ju­sty­na Plu­ta, Alek­san­dra Ra­szew­ska, Li­dia Trzę­sow­ska, Szy­mon Paw­lak i Do­mi­ni­ka Stru­zik.

Kate­goria esej

Z po­zo­ru naj­ła­twiej­sza, jed­nak bu­dzą­ca nie­ma­ło emo­cji jest ostat­nia kate­goria – esej, uka­zu­ją­cy związ­ki fi­zy­ki z cy­wi­li­za­cją, w tym z in­ny­mi ga­łę­zia­mi na­uki, fi­lo­zo­fią, kul­tu­rą, sztu­ką lub hi­sto­rią.

Lau­re­at­ką I miej­sca zo­sta­ła Mar­ta Wró­bel z I Spo­łecz­nego LO im. Zbi­gnie­wa Her­ber­ta w Czę­sto­cho­wie. W pra­cy „Ku chwa­le fi­zy­ki” dzie­li się z na­mi swo­imi wąt­pli­wo­ścia­mi, czy wy­brać za­wo­dow­stwo w fi­zy­ce.

Lau­re­atem II miej­sca zo­stał Piotr Mi­lew­ski z Gim­na­zjum Pu­blicz­nego im. Igna­ce­go Gi­lew­skie­go w Sie­mia­ty­czach. Swo­ją „Fi­zycz­ną stro­ną po­li­ty­ki” po­ka­zał, że sło­wa po­li­ty­ków ba­wią tym bar­dziej, im bar­dziej po­zba­wio­ne są sen­su fi­zycz­ne­go.

Lau­re­at­ką III miej­sca zo­sta­ła Do­ro­ta Bącz­kie­wicz z I LO im. Pow­stań­ców Wiel­ko­pol­skich ze Śro­dy Wiel­ko­pol­skiej. W swo­im „Fe­no­me­nie fi­zy­ki” do­wo­dzi, na pod­sta­wie wnio­sków ja­kie na­su­nę­ły się jej pod­czas na­uki te­go przedmio­tu, iż dzie­dzi­ny tej nie moż­na na­zwać ina­czej niż fe­no­me­nem.

Tegoroczny Konkurs „Fizyczne Ścieżki” rozstrzygnięty – fot. Centrum Nauki Kopernik
Marta Wróbel, I nagroda w kategorii esej – fot. Centrum Nauki Kopernik
Piotr Milewski, II nagroda w kategorii esej – fot. Centrum Nauki Kopernik
Dorota Bączkiewicz, III nagroda w kategorii esej Piotr Milewski, II nagroda w kategorii esej – fot. Centrum Nauki Kopernik
Marcin Wachowiak, I nagroda w kategorii pokaz – fot. Centrum Nauki Kopernik
Grzegorz Gorzaniak, II nagroga w kategorii pokaz – fot. Centrum Nauki Kopernik
Bartosz Tobis i Paulina Załecka, III nagroda w kategorii pokaz – fot. Centrum Nauki Kopernik
Wojciech Boman Bartłomiej Forenc, III nagroda w kategorii pokaz – fot. Centrum Nauki Kopernik
Michał Biały Maciej Janus, I nagroda w kategorii praca naukowa – fot. Centrum Nauki Kopernik
Marta Lampasiak, III nagroda w kategorii praca naukowa – fot. Centrum Nauki Kopernik