News Date

Finał XI edycji „Fizycznych Ścieżek”

Pod­su­mo­wa­nie edy­cji ogól­no­pol­skie­go kon­kursu „Fi­zycz­ne Ścież­ki” dla uczniów za­in­te­re­so­wa­nych na­uka­mi ści­sły­mi odbę­dzie się 10 kwiet­nia w War­sza­wie. Wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych wy­da­rze­niem za­pra­sza­my na 1. pię­tro Cen­trum Kon­fe­ren­cyj­ne­go Ko­per­ni­ka (ul. Wy­brze­że Ko­ściusz­kow­skie 20).

Te­go­rocz­ni zwy­cięz­cy kon­kursu „Fi­zycz­nych Ście­żek” zo­sta­ną wy­ło­nie­ni pod­czas fi­na­łu, któ­ry tra­dy­cyj­nie roz­pocz­nie się w so­bo­tę 9 kwiet­nia od godz. 8.30 w au­li In­sty­tutu Fi­zy­ki Pol­skiej Aka­de­mii Nauk przy Alei Lot­ni­ków 32/46 w War­sza­wie. Jak co ro­ku, au­to­rzy naj­lep­szych prac zmie­rzą się w wiel­kim fi­na­le i wraz ze swo­imi opie­ku­na­mi na­uko­wy­mi z nie­cier­pli­wo­ścią bę­dą ocze­ki­wać wer­dyk­tu.

Na ten mo­ment cze­kają już od lute­go, gdy w pro­ce­sie do­kład­nej we­ry­fi­ka­cji i szcze­gó­ło­wej oce­ny, wy­bra­ło naj­lep­sze pra­ce w trzech kate­goriach: pra­cy na­uko­wej, po­kazu zja­wi­ska fi­zycz­ne­go i ulu­bio­nej ka­te­go­rii osób pra­gną­cych po­pi­sać się swo­ją elo­kwen­cją i wła­sny­mi prze­my­śle­nia­mi o na­uce – ese­ju.

Or­ga­ni­za­to­rzy „Fi­zycz­nych Ście­żek” są prze­ko­na­ni, że nie za­wsze trze­ba znać wszel­kie sub­tel­no­ści fi­zy­ki, aby móc przy­go­to­wać pa­sjo­nu­ją­cy po­kaz ja­kie­goś zja­wi­ska – waż­ny jest przede wszyst­kim do­bry po­mysł, któ­ry za­cie­ka­wi wi­dzów. Na­to­miast Ci, któ­rzy po­tra­fią za­uwa­żyć, jak da­le­ce fi­zy­ka kształ­tu­je na­szą cy­wi­li­za­cję, mo­gą o tym na­pi­sać ład­ny esej – wy­star­czy dys­po­no­wać tzw. lek­kim pió­rem i na­wet pod­sta­wo­wą wie­dzą fi­zycz­ną. Cho­ciaż two­rze­nie prac na­uko­wych jest wy­ma­ga­ją­cą kon­ku­ren­cją, nie ozna­cza, że je­dy­nie oso­by z umy­słem Ein­ste­ina są w sta­nie po­do­łać te­mu za­da­niu – trze­ba tyl­ko od­wa­żyć się i opa­no­wać re­gu­ły rzą­dzą­ce pra­cą na­uko­wą.

W naj­bliż­szą so­bo­tę na „ostat­niej pro­stej” spo­tka­ją się au­to­rzy 5 prac na­uko­wych, 7 po­ka­zów i 3 ese­jów. Opis prac fi­nałowych jak i szcze­gó­ły kon­kursu do­stęp­ne są na stro­nie fi­zycz­ne­sciez­ki. pl.

Te­go­rocz­ny fi­nał „Fi­zycz­nych Ście­żek” ofe­ru­je po­dwój­ną ilość wra­żeń uczest­nikom i ob­ser­wa­to­rom. Sta­ło się tak dzię­ki za­pro­sze­niu wszyst­kich fi­na­li­stów XI edy­cji kon­kursu do uczest­ni­cze­nia w Fe­sti­wa­lu Mło­dych Ba­da­czy Od­kry­cia 2016. Wy­da­rze­nie to jest co­rocz­nie or­ga­ni­zo­wa­ne w Cen­trum Nau­ki Ko­per­nik przez Kra­jo­wy Fun­dusz na Rzecz Dzie­ci – od­kry­cia.fun­dusz.org. To do­sko­na­ła oka­zja do pre­zen­ta­cji pa­sji ró­wie­śni­kom i spo­tka­nia osób, któ­re udzie­lą wie­lu cen­nych wska­zó­wek przy­dat­nym mło­dym ba­da­czom w roz­wo­ju umie­jęt­no­ści i warsz­ta­tu.

W ra­mach te­go fe­sti­wa­lu odbę­dzie się rów­nież fi­nał pol­skiej edy­cji Kon­kur­su Prac Mło­dych Nau­kow­ców UE (EU Con­test for Yo­ung Scien­ti­sts – EUCYS), któ­ry gro­ma­dzi naj­lep­sze uczniow­skie pro­jek­ty ba­daw­cze z róż­nych dzie­dzin. Spo­śród naj­lep­szych wy­ło­nio­na zo­sta­nie repre­zen­ta­cja Pol­ski na mię­dzy­na­ro­do­we wzma­ga­nia, któ­re od­bę­dą się we wrze­śniu w Bruk­se­li.

Fi­na­ło­we pro­jek­ty EUCYS i pra­ce „Fi­zycz­nych Ście­żek” bę­dzie moż­na obej­rzeć 10 kwiet­nia 2016 r. w Cen­trum Nau­ki Ko­per­nik w pod­czas otwar­te­go dla pu­blicz­no­ści pod­su­mo­wa­nia Fe­sti­wa­lu Mło­dych Ba­da­czy Od­kry­cia 2016. Od godz. 11.00 bę­dzie moż­na spo­tkać wszyst­kich, któ­rzy do­tar­li do ostat­nie­go eta­pu obu kon­kursów. Od 12.00 roz­pocz­nie się uro­czy­ste wrę­cze­nie na­gród, ogło­sze­nia wy­ni­ków i pre­zen­ta­cja zwy­cięz­ców. Na­praw­dę war­to!

Wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych za­pra­sza­my na 1. pię­tro Cen­trum Kon­fe­ren­cyj­ne­go Ko­per­ni­ka (ul. Wy­brze­że Ko­ściusz­kow­skie 20). Bę­dzie to rów­nież do­sko­na­ła oka­zja do roz­mo­wy z mło­dy­mi ba­da­cza­mi.

Finał XI edycji „Fizycznych Ścieżek”
Jeden z finałowych pokazów poprzedniej X edycji Fizycznych Ścieżek, fot. Łukasz Adamowski, NCBJ

Fi­zycz­ne Ścież­ki to kon­kurs, skie­ro­wa­ny do za­in­te­re­so­wa­nych fi­zy­ką uczniów szkół gim­na­zjal­nych, li­ce­al­nych oraz tech­ni­ków. Cy­klicz­nie or­ga­ni­zo­wa­ny wspól­nie przez Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych w Świer­ku i In­sty­tut Fi­zy­ki Pol­skiej Aka­de­mii Nauk w War­sza­wie cie­szy się du­żą po­pu­lar­no­ścią. Pa­tro­nat nad zma­ga­nia­mi ob­ję­ło m.in. Mi­ni­ster­stwo Edu­ka­cji Na­ro­do­wej, Mi­ni­ster­stwo Nau­ki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go, Uni­wer­sy­tet Ja­giel­loń­ski oraz Pol­ska Agen­cja Pra­so­wa.

Każ­dy uczest­nik fi­na­łu „Fi­zycz­nych Ście­żek” otrzy­mu­je na­gro­dę rze­czo­wą. Na ma­tu­rzy­stów, zdo­byw­ców jed­ne­go z trzech pierw­szych miejsc w do­wol­nej ka­te­go­rii, cze­ka spe­cjal­na na­gro­da – in­deks Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go, Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go i Uni­wer­sy­te­tu w Bia­łym­sto­ku na wy­bra­nym kie­run­ku: astro­no­mia, fi­zy­ka, bio­fi­zy­ka, in­for­ma­ty­ka.

Finał XI edycji „Fizycznych Ścieżek”
Finał XI edycji „Fizycznych Ścieżek”