News Date

Zmarł profesor dr hab. Jerzy Bartke
Profesor dr hab. Jerzy Bartke

Straciliśmy wybit­nego fizyka, twórcę Zakładu Rela­ty­wi­stycz­nej Fizyki Jądro­wej i Oddzia­ły­wań Hadro­nów w IFJ PAN, men­tora i wycho­wawcę kilku poko­leń pol­skich uczo­nych. Prof. dr hab. Jerzy Bartke był jed­nym z pio­nie­rów badań w dzie­dzi­nie rela­ty­wi­stycz­nej fizyki jądro­wej w Pol­sce. Był też jed­nym z pierw­szych pol­skich fizy­ków pra­cu­ją­cych w Euro­pej­skim Ośrodku Badań Jądro­wych CERN w Gene­wie, współ­pra­co­wał rów­nież wiele lat ze Zjed­no­czo­nym Insty­tu­tem Badań Jądro­wych w Dub­nej. Współ­pra­co­wał z kole­gami z naszego Insty­tutu w ramach CERNow­skiego eks­pe­ry­mentu NA49, a ostat­nio aktyw­nie uczest­ni­czył w pra­cach eks­pe­ry­mentu ALICE w CERN, rów­nież we współ­pracy z zespo­łem NCBJ.

Zapa­mię­tamy Go jako świet­nego fizyka, życz­li­wego i pogod­nego przy­ja­ciela i wycho­wawcę mło­dych, czło­wieka o bar­dzo sze­ro­kich zain­te­re­so­wa­niach i twór­czym umy­śle.

Zmarł profesor dr hab. Jerzy Bartke