Czym się zajmujemy?


Centrum Doskonałości NOMATEN to departament naukowy, który powstał w ramach NCBJ, dzięki współpracy między NCBJ, CEA (Francja), VTT (Finlandia), i przy wsparciu funduszy UE. Jego celem jest prowadzenie badań, a w ich wyniku uzyskanie nowych materiałów odpornych na wysokie temperatury, korozję i promieniowanie, które mogą być stosowane w przemyśle oraz w nowych rozwiązaniach radiofarmaceutycznych.

NOMATEN jest ośrodkiem, który łączy społeczność badawczą, przemysł i instytucje publiczne. Zapewnia środowisko, w którym wielonarodowy, wielodyscyplinarny i wszechstronny zespół naukowców może prowadzić zaawansowane badania, prace innowacyjne i cieszyć się wolnością akademicką. Prace naukowe są prowadzone w pięciu grupach badawczych ukierunkowanych na różne aspekty badań.

Grupa Właściwości Funkcjonalnych

Grupa specjalizuje się w wieloskalowych metodach pomiaru właściwości mechanicznych i ich związku z mikrostrukturą. Tu badamy m.in.: stale nierdzewne, stopy ODS i/lub HEAs oraz powłoki ochronne na bazie Al2O3, cyrkonu i stopów niklu. Te materiały są przeznaczone do użycia w elektrowniach jądrowych nowej generacji. Badania nad stalami austenitycznymi i powłokami z tlenku glinu mają na celu zrozumienie procesów zachodzących w materiałach konstrukcyjnych pod wpływem promieniowania i wysokiej temperatury. Naukowcy stosują bombardowanie jonowe jako substytut dla promieniowania neutronowego. Wykorzystują mikroskopię SEM z detektorami EDS i EBSD, techniki nanoindentyzacji oraz testy XRD i Ramanowskie przy temperaturach do 1000 °C, które są ważne dla warunków pracy reaktorów jądrowych nowej generacji.

nomaten_k

Grupa Złożoności w Materiałach Funkcjonalnych

nomaten_m

Naukowcy w tej grupie skupiają się na modelowaniu materiałów dla ekstremalnych warunków środowiskowych. Badają fizykę plastyczności w złożonych stopach, w tym zjawiska takie jak efekt Portevin-Le Chatelier. Badania dotyczą właściwości mechanicznych i zastosowania uczenia maszynowego oraz Big Data do zestawów danych eksperymentalnych i symulacyjnych.

Grupa Charakterystyki Materiałów

Badacze tej grupy przeprowadzają zaawansowane charakterystyki nowych wielofunkcyjnych materiałów na poziomie atomowym przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu. Koncentrują się na analizie wpływu wysokiej temperatury, atmosfer utleniających i promieniowania na właściwości strukturalne materiałów. Wykorzystują różne techniki, takie jak: narzędzia SEM/FIB/EBSD/EDX, analiza TEM oraz zaawansowane  dyfrakcje rentgenowskie i spektroskopię Ramana.

nomaten_k

Grupa Informatyki Materiałowej, Struktury i Funkcji

nomaten_m

Grupa realizuje następujące ścieżki badawcze: modelowanie nanoindentyzacji przy użyciu zaawansowanych strategii i uczenia maszynowego, rozwijanie interatomowych potencjałów uczenia maszynowego (MLIP) do zastosowań w modelowaniu wieloskalowym, projektowanie materiałów za pomocą metod uczenia maszynowego (szczególnie dla zastosowań stopowych) oraz rozwijanie aplikacji internetowych i oprogramowania do celów informatyki materiałowej, skierowanych do eksperymentatorów nauki o materiałach.

Grupa Nowych Radiofarmaceutyków do celów Medycznych

nomaten_k

Grupa bada metody produkcji radioizotopów i ich integracji z nowymi lekami do zastosowania w diagnostyce i terapii. Zespół ściśle współpracuje z Centrum Radioizotopów POLATOM.