Publiczna obrona pracy doktorskiej Piotra Kalaczyńskiego

Notification of the public defense of the doctoral dissertation of M.Sc. Piotr Kalaczyński

sala 207, ul. Pasteura 7, 02-093 War­szawa

29 Jan, 2024, 13:00

ZAWIADOMIENIE

Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej.

Dnia 29 stycznia 2024 r. o godz. 13:00 w sali 207, ul. Pasteura 7 w Warszawie

odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Piotra Kalaczyńskiego.

Tytuł rozprawy:

”The Measu­re­ment and Model­ling of Cosmic Ray Muons at KM3NeT Detec­tors”

Promotor: 

Prof. dr hab. Ewa Ron­dio (Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych)

Promotor pomocniczy: 

Dr Piotr Mija­kow­ski (Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych)

Recenzenci: 

Dr hab. Krzysz­tof M. Gra­czyk (Uni­wer­sy­tet Wro­cław­ski)

Prof. dr hab. Jan Kisiel (Uni­wer­sy­tet Ślą­ski)

Prof. dr hab. Hen­ryk Wil­czyń­ski ((Insty­tut Fizyki Jądro­wej Pol­skiej Aka­de­mii Nauk)

Roz­prawa dok­tor­ska znaj­duje się do wglądu w Biblio­tece NCBJ oraz na stro­nie: Postę­po­wa­nie w spra­wie nada­nia stop­nia dok­tora mgr Piotr Kala­czyń­ski – Postę­po­wa­nia dok­tor­skie – Biu­le­tyn Infor­ma­cji Publicz­nej Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych (ncbj. gov. pl)

 

Link do uczest­nic­twa w publicz­nej obro­nie:

https: //cern. zoom. us/j/61035748797, meeting ID: 610 3574 8797, hasło: 390825

Dr hab. Michał Bluj

Prze­wod­ni­czący Komi­sji Dok­tor­skiej