Nazwa projektu:
PolFEL – Polski Laser na Swobodnych Elektronach (faza 1.0)

Projekt realizowany w ramach Działania 4.2 Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Projekt realizowany przez Konsorcjum w składzie:

 1. Narodowe Centrum Badań Jądrowych – lider konsorcjum
 2. Wojskowa Akademia Techniczna 
 3. Politechnika Warszawska 
 4. Politechnika Łódzka
 5. Politechnika Wrocławska 
 6. Uniwersytet Zielonogórski 
 7. Uniwersytet w Białymstoku 
 8. Uniwersytet Jagielloński 

 

Cele projektu:


Cel bezpośredni projektu:
Bezpośrednim celem projektu PolFEL, który został wpisany na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej, jest stworzenie nowoczesnej infrastruktury badawczej – zgodnej ze strategicznymi kierunkami rozwoju kraju – w obszarze 2. Rozwój nauki poprzez badania interdyscyplinarne.


Cele pośrednie projektu:
Osiągnięcie bezpośredniego celu projektu umożliwi realizację celów pośrednich:

 1. Utworzenie docelowo 16 nowych etatów naukowych w obrębie utworzonej infrastruktury badawczej PolFEL
 2. Wykorzystanie infrastruktury PolFEL dla celów prowadzonej działalności gospodarczej zarówno przez zainteresowane podmioty zewnętrzne (przedsiębiorcy, ośrodki naukowe etc.) – w wymiarze co najmniej 40% czasu pracy urządzeń, jak też własnej
  (w tym komercjalizacja rezultatów prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych).
 3. Realizacja prac badawczo-rozwojowych w szeroko pojętym obszarze fizyki, chemii, biologii molekularnej, medycyny, techniki i badań materiałowych, zarówno na własny użytek, jak i na zlecenie zainteresowanych podmiotów zewnętrznych, w tym przedsiębiorców, w ramach gospodarczego wykorzystania infrastruktury (usługi badawcze i badania kontraktowe).

Opis projektu:

Podjęcie prac nad budową lasera na swobodnych elektronach umożliwia nie tylko udostępnienie polskim naukowcom nowoczesnego urządzenia, które może być wykorzystywane w wielu dziedzinach nauki i techniki ale także pozwala na włączenie się w programy europejskie. Dzięki temu projektowi Polska podkreśla swoje znaczenie na mapie wielkich instalacji badawczych Europy. Warto zaznaczyć, że budowa PolFEL nie stanowi konkurencji dla projektu synchrotronu krakowskiego. Te dwa źródła emitują promieniowanie o zupełnie innych charakterystykach i stanowią urządzenia komplementarne.

Projekt PolFEL polskiego lasera na swobodnych elektronach przygotowany przez konsorcjum ośmiu jednostek naukowych uzyska finansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Decyzja o przeznaczeniu na ten cel kwoty ponad 118 mln. zł dotarła do NCBJ, gdzie powstać ma nowe urządzenie badawcze. Polski projekt będzie wspierany naukowo i technicznie m.in. dzięki współpracy NCBJ z twórcami najpotężniejszego tego typu urządzenia na świecie pracującego od roku w Hamburgu.

Lasery na swobodnych elektronach, których już kilkadziesiąt powstało na świecie, pozwalają badać z niedostępną innymi metodami precyzją materiały, molekuły chemiczne, cząsteczki biologiczne i dynamikę procesów, w których one uczestniczą. Wyniki badań prowadzonych przy użyciu tych urządzeń mogą mieć rewolucyjne znaczenie dla medycyny, chemii czy elektroniki.

„Mamy ambitny plan by zbudować PolFEL w ciągu najbliższych czterech lat” – wyjaśnia dr Paweł Krawczyk (NCBJ), który kieruje projektem. „W konstrukcji naszego lasera na swobodnych elektronach można wydzielić cztery zasadnicze elementy. Pierwszy z nich to źródło elektronów wyposażone w nadprzewodzącą fotokatodę. Kolejne, to cztery nadprzewodzące kriomoduły przyspieszające elektrony do energii osiągającej maksymalnie 180 MeV. Na drodze wiązek rozpędzonych elektronów zostaną umieszczone dwa undulatory, w których elektrony będą poruszać się slalomem w niejednorodnym, specjalnie ukształtowanym polu magnetycznym. W czasie wymuszonego ruchu oscylacyjnego nastąpi akcja laserowa i elektrony będą emitować fotony układające się w niezwykle krótkie, lecz intensywne impulsy spójnego promieniowania elektromagnetycznego, czyli światła. Na końcu układu znajdą się trzy stanowiska eksperymentalne, do których będą wyprowadzone wiązki fotonów i jedno wykorzystujące wiązkę elektronów. ” PolFEL będzie mógł wytwarzać światło o długości fali powyżej 100 nanometrów, a więc obejmującej część zakresu ultrafioletu. Badacze będą mieli do dyspozycji także promieniowanie o większej długości fali, w tym promieniowanie terahercowe i podczerwone. „Planujemy, by PolFEL działał nie tylko w trybie impulsowym – tak jak wszystkie dotychczas istniejące lasery na swobodnych elektronach – ale również w trybie fali ciągłej, w którym pulsy promieniowania generowane są ze stałą częstością” – dodaje dr Krawczyk. „Pozwoli to na badanie niektórych rzadkich procesów, umykających dotychczas stosowanym metodom.”

PolFEL powstanie w przebudowanej, historycznej hali pierwszego zbudowanego w Świerku akceleratora protonów Andrzej. Obok niej wzniesiona zostanie nowa hala mieszcząca stanowiska badawcze. Do hali Andrzeja dobudowane zostaną pomieszczenia nowego laboratorium fotokatod nadprzewodzących.

Realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa dzięki ogromnemu doświadczeniu zdobytemu przez polskich naukowców i inżynierów podczas budowy lasera XFEL w Hamburgu. NCBJ jest współudziałowcem międzynarodowej spółki będącej jego właścicielem, a w budowie lasera obok NCBJ uczestniczyły także inne polskie instytucje w tym IFJ PAN i Wrocławski Park Technologiczny.

Owocne partnerstwo NCBJ z laboratorium w Niemczech jest nadal podtrzymywane. 25 czerwca został podpisany aneks do umowy o współpracy pomiędzy NCBJ a European XFEL GmbH. Dotychczasowa umowa przewidywała współpracę przy przetwarzaniu danych zbieranych przez eksperymenty prowadzone w Hamburgu. W aneksie rozszerzono pole współpracy w dziedzinie przetwarzania danych oraz dodano wspólne prace nad technologiami wykorzystywanymi w laserach na swobodnych elektronach, a także zaplanowano udział NCBJ w przygotowywaniu koncepcji wykorzystania dwóch z pięciu tuneli wyprowadzających wiązki cząstek z akceleratora XFEL. „Konsorcjum XFEL jest zainteresowane między innymi prowadzonymi u nas od kilku lat pracami nad ołowianymi fotokatodami nadprzewodzącymi” – wyjaśnia dyrektor NCBJ, prof. Krzysztof Kurek. „Opracowywane fotokatody mają umożliwić pracę laserów na swobodnych elektronach w trybie fali ciągłej lub w trybie długich impulsów. Takie katody chcemy zastosować także w laserze, który zostanie zbudowany w Świerku. ” Naukowcy z NCBJ zgłaszają również koncepcję wykorzystania nowatorskiej metody uzyskiwania monoenergetycznych wiązek fotonów gamma w jednym z kanałów XFELa. Fotony takie powstawałyby w wyniku zderzenia elektronów pochodzących z akceleratora lasera z wiązką fotonów emitowaną przez tradycyjny laser. Ta koncepcja ma być realizowana również w projekcie PolFEL.

Laboratorium PolFEL, które powstanie w ośrodku jądrowym NCBJ w Świerku, będą współtworzyć gospodarze oraz specjaliści z Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Polskich naukowców będą wspierać partnerzy NCBJ – m.in. laboratoria DESY, STFC Lab Daresbury, a także European XFEL GmbH i firmy RI Research Instruments GmbH i Kubara Lamina S A. Większość środków będzie pochodziła z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ustanowionego przez Unię Europejską. Jednostką wdrażającą Program pośredniczącą w procesie finansowania przedsięwzięcia jest Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) – Państwowy Instytut Badawczy.

Informacje uzupełniające:

Więcej na temat parametrów lasera:

Akcelerator lasera PolFEL będzie działał w trybach fali ciągłej (cw) i długiego impulsu (lp). Elektrony będą rozpędzane przez cztery kriomoduły, mieszczące w sumie 8 wnęk typu TESLA SRF. Wiązki o energii 120 MeV i 160 MeV w trybie cw i lp zostaną skierowane do undulatora VUV, podczas gdy niższe wiązki energii będą napędzać undulator THz. Wygenerowane promieniowanie w zakresie od 0,3 mm do 150 nm dla pierwszej harmonicznej (50 nm dla trzeciej harmonicznej) zostanie dostarczone do eksperymentów przeprowadzanych w dedykowanej sali eksperymentalnej. Oczekiwana energia impulsu będzie na poziomie 100 μJ dla VUV i dziesiątek mikrodżuli dla promieniowania THz. Maksymalna częstotliwość błysków fotonowych w wiązce wyniesie 100 kHz. Wiązka elektronów po przejściu przez undulator VUV będzie wtórnie wykorzystywana do generowania neutronów lub będzie używana do rozpraszania wstecznego Comptona. Część czasu pracy urządzenia zostanie poświęcona badaniom nad rozwojem technologii FEL i nowym komponentom akceleratora we współpracy ze STFC Daresbury, E-XFEL i DESY.

Wizualizacja:

          

          

Planowane efekty:

Komponenty główne

 • Laser impulsowy UV (lub z modułem generacji harmonicznych w zakresie UV) do czyszczenia fotokatody
 • Pomocniczy układ laserowy impulsowy femto/piko-sekundowy o wysokiej repetycji (do istniejącego układu laserowego nie wytworzone w ramach projektu) w celu zapewnienia ciągłości pracy źródła elektronów
 • Układy generacji harmonicznych (drugiej i czwartej harmonicznej) do laserowych układów femto/piko-sekundowych o wysokiej repetycji (istniejącego i pomocniczego)

 

Systemy prowadzenia i kształtowania wiązki
 • Układ optyczny prowadzący wiązkę z lasera do źródła elektronów
 • Układ optyczny kształtujący wiązkę lasera na potrzeby emisji paczki elektronów o optymalnym kształcie
 • Stół optyczny z stabilizacją drgań

 

Układy diagnostyczne wiązki laserowej

 • Mierniki mocy wiązki i energii w impulsie
 • Mierniki położenia wiązki
 • Mierniki rozkładu mocy/energii w przekroju poprzecznym wiązki
 • Mierniki szerokości impulsu laserowego w czasie
 • Spektrometry badający widmo światła laserowego
 • Stół optyczny z stabilizacją drgań
 • Układ optyczny w części diagnostycznej z torem optycznym o tej samej drodze, jaką musi przebyć wiązka laserowa do źródła elektronów
 • Inne układy (kamery szybkie itp.) do diagnozy impulsów laserowych

 

Systemy wspomagające

 • Układ antywibracyjny pozwalający na minimalizację drgań w torze optycznym lasera
 • Osłony systemu prowadzenia/kształtowania wiązki oraz układu diagnostycznego
 • Systemy zdalnego sterowania wiązką laserową i jej parametrami oraz elementami optycznymi i opto-mechanicznymi

 

Elementy infrastruktury technicznej

 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej wysokotemperaturowej (woda)
 • Przyłącza systemów dystrybucji gazów technicznych
 • Podpory oraz systemy pozycjonowania
 • Okablowanie systemowe
 • Czujniki przepływu, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury
Komponenty główne
 • Kriomoduł zawierający:

  - nadprzewodzącą wnękę rezonansowa wyrzutni,
  - przewody i przyłącza obwodu chłodzenia ciekłym He,
  - Solenoid nadprzewodzący
  - Okno transmisyjne i ścieżkę optyczna lasera wzbudzającego fotokatodę
  - Sprzęgacz w.cz

 

Systemy kolimacji i odchylania wiązki

 • Elektro-optyczny monitor profilu paczki(zgęstka)
 • Transformator prądu wiązki
 • 2 korektory XY

 

Aparatura próżniowa

 • Systemy pompowe dla próżni wysokiej
 • Pompy jonowe
 • Pompa kriogeniczna
 • Elementy przyłączeniowe dla próżni UHV
 • Zawory odcinające pneumatyczne
 • Zawory odcinające ręczne
 • Monitory wiązki typu BPM
 • Monitory wiązki typu „YAG Screen Chamber”

 

Aparatura mikrofalowa

 • Wzmacniacz w.cz. 1300 MHz, moc=2500W
 • Falowody
 • Cyrkulator + obciążenia wodne
 • Sprzęgacze kierunkowe
 • Detektory mikrofalowe

 

Elementy infrastruktury technicznej

 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej wysokotemperaturowej (woda)
 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej niskotemperaturowej (hel)
 • Przyłącza systemów dystrybucji gazów technicznych
 • Podpory oraz systemy pozycjonowania
 • Okablowanie systemowe
 • Czujniki przepływu, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury, sondy pomiarowe
 • Pomieszczenie czyste klasy 1000 dla wstępnej preparatyki fotokatod wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • Pomieszczenie i/lub namiot klasy 10/100 do preparatyki dokładnej fotokatod wraz z urządzeniami pomocniczymi

Komponenty główne

 • 4 kriomoduły obejmujące 2x9 nadprzewodzących wnęk przyspieszających TESLA (gradient >18 MV/m, Qo > 1,2* 1010), każdy wyposażony w

  - 2 zmotoryzowane sprzęgacze TTF-III
  - tuner piezoelektryczny
  - absorbery HOM

 • 2 undulatory płaskie ze zmienną szerokością szczeliny, na magnesach trwałych:

  - o długości struktury magnetycznej 8 m i okresie 2 cm,
  - o długości struktury magnetycznej 4 m i okresie 5 cm,

  Każdy undulator składa się ze stalowej ramy, wspartych na niej dwóch aluminiowych belek i przymocowanych do nich uchwytów mocujących kilkaset bloków magnesów trwałych, układu śrub, motorów i przekładni zapewniających ruch belek, układu enkoderów czujników położenia, układu sterowania.

 • Kolektory wiązki

 

Systemy kolimacji i odchylania wiązki

 • Układ optyki elektronowej (elektromagnesy chłodzone powietrzem): 8 dipoli, 10 małych dipoli korekcyjnych, 15 kwadrupoli.
 • 10 szczelin i 4 kolimatory wiązki elektronowej
 • Układ diagnostyki wiązki elektronowej: 10 monitorów położenia wiązki (BPM); 2 monitory YAG, 10 transformatorów prądu wiązki (DCCT); 6 szczelin XY, 8 optycznych monitorów wiązki (OTR), 4 elektro-optyczne monitory długości paczki, 4 kubki Faraday’a
 • Kontrolery instrumentów diagnostycznych wyposażone w układy komunikacji

 

Kompresor paczek elektronowych

 • 4 magnesy dipolowe ciepłe
 • 3 monitory położenia wiązki (BPM)
 • 2 toroidy
 • 1 optyczny monitor wiązki (OTR)
 • 1 monitor długości paczki

 

Aparatura próżniowa

 • Pompy turbomolekularne
 • Pompy jonowe
 • Elementy przyłączeniowe dla próżni UHV
 • Zawory odcinające pneumatyczne
 • Zawory odcinające ręczne
 • Przewody próżniowe pomiędzy kriomodułami (jonowody)
 • Przewody próżniowe dostosowane do instalacji pomiędzy biegunami magnesów
 • Przewody próżniowe w undulatorach
 • Przewody ceramiczne

 

Aparatura mikrofalowa

 • 9 wzmacniaczy w.cz. 1,3 GHz, 7 kW
 • Falowody
 • Cyrkulatory + obciążenia wodne
 • Sprzęgacze kierunkowe
 • Detektory mikrofalowe
 • Sprzęgacze kierunkowe

 

Elementy infrastruktury technicznej

 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej wysokotemperaturowej (woda)
 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej niskotemperaturowej (hel)
 • Przyłącza systemów dystrybucji gazów technicznych
 • Podpory oraz systemy pozycjonowania
 • Okablowanie systemowe
 • Czujniki przepływu, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury, sondy pomiarowe, filtry
 • Siłowniki umożliwiające zmiany położenia i orientacji magnesów: 6 siłowników na magnes
 • 4 szafy sprzętowe 19” dla zasilacze elektromagnesów i kontrolerów instrumentów diagnostycznych

System generacji częstotliwości W.Cz.

 • Układ generacji częstotliwości podstawowej 1.3 GHz
 • System dystrybucji sygnału 1.3 GHz
 • System dystrybucji sygnałów referencji fazy

 

Systemy sterowania LLRF dla poszczególnych wzmacniaczy W.Cz. (dla wszystkich struktur przyspieszających i dla wyrzutni elektronów)
 • Kasety MTCA.4
 • Komputery przemysłowe w standardzie MTCA.4
 • Mikrofalowe układy wejściowe umożliwiające detekcję obwiedni dla sygnałów 1.3 GHz, wykonane w standardzie MTCA.4
 • Płyty z przetwornikami A/C w standardzie MTCA.4
 • Płyty z układami FPGA do przetwarzania danych w standardzie MTCA.4
 • Płyty z przetwornikami C/A w standardzie MTCA.4
 • Modulatory wektorowe umożliwiające sterowanie polem 1.3 GHz za pomocą przetworników C/A
 • Układ odbierający sygnały synchronizacyjne i wyzwalania

 

System monitorowania i stabilizacji częstotliwości rezonansowej struktur przyspieszających

 • Kaseta MTCA.4
 • Płyty z przetwornikami A/C w standardzie MTCA.4
 • Płyty z układami FPGA do przetwarzania danych w standardzie MTCA.4
 • Płyty z przetwornikami C/A w standardzie MTCA.4
 • Płyty z układami wzmacniania i generacji przebiegów napięciowych o amplitudach rzędu +/– 100 V
 • Dedykowany zasilacz dla układu generacji przebiegów napięciowych
 • Układ odbierający sygnały synchronizacyjne i wyzwalania

 

Światłowodowy system synchronizacji i dystrybucji sygnałów wyzwalania

 • Układ generacji sygnałów wyzwalania
 • Światłowodowy system dystrybucji sygnałów wyzwalania do wybranych obszarów instalacji
 • Układy odbiorcze sygnałów synchronizacyjnych dla poszczególnych podsystemów

 

Komponenty niezbędne do obsługi pozostałych elementów instalacji (m.in. systemu kriogenicznego, lasera, stacji pomiarowych itp.)
 • Urządzenia National Instruments PXI wraz z układami kontrolnymi
 • Oprogramowanie LabView
 • Systemy sterowania i akwizycji danych oparte o kontrolery PLC
 • Dodatkowe systemy MTCA.4 (kasety oraz wybrane rodzaje płyt)
 • Przetworniki A/D i D/A
 • Układy DI/DO
 • Układy sterowania i odczytu pozycji dla siników krokowych
 • Konwertery systemów komunikacji
 • Komputery typu PC
 • Komputery typu serwer dla szaf 19”
 • Komputery przenośne typu laptop, tablet
 • Monitory ekranowe
 • Peryferia dla komputerów PC oraz przenośnych
 • Drukarki i skanery
 • Komputerowy system sterowania

 

Elementy infrastruktury technicznej

 • Szafy RACK 19”
 • Wentylatory szaf typu RACK
 • Infrastruktura sieci komputerowych (kable, przełączniki Ethernet)
 • Gniazda zasilające dla stacji roboczych
 • System dystrybucji zasilania innego niż 230V/50Hz

Komponenty główne

 • Oscylator femtosekundowy NIR wraz z układem wybierania impulsów
 • Wzmacniacz laserowy impulsów femtosekundowych NIR wraz z układem generacji harmonicznych i laserami pompującymi
 • Wzmacniacz parametryczny OPA pozwalający na przestrajanie długości fali promieniowania w zakresie UV-VIS-NIR

 

Układ diagnostyczny wiązki laserowej

 • miernik mocy/energii
 • miernik szerokości impulsu w czasie
 • mierniki rozkładu mocy/energii w przekroju wiązki
 • spektrometr wiązki
 • miernik położenia wiązki
 • Oscyloskop

 

Systemy wspomagające

 • Układ stołów optycznych pod system laserowy wraz z układem stabilizacji drgań
 • Układ torów optycznych kierujących wiązkę z systemu lasera optycznego do stacji badawczych THz oraz VUV

 

Elementy infrastruktury technicznej

 • Pomieszczenie z stabilizacją temperatury (max +/10C), wilgotności oraz czystością klasy 10000 (lub nadciśnieniem)
 • Pomieszczenie chłodzone/wentylowane dla elementów zasilających i chłodzących laser
 • Przyłącza systemów dystrybucji gazów technicznych
 • Podpory oraz systemy pozycjonowania
 • Okablowanie systemowe
 • Czujniki przepływu, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury

Komponenty i systemy

 • Dygestorium
 • Gazy i odczynniki chemiczne
 • Stół i szafy czyste
 • Szafa chłodnicza
 • Mikroskop optyczny
 • Osprzęt laboratoryjny
 • Sprzęt do lutowania
 • Oświetlenie
 • Waga laboratoryjna
 • Klucze czyste
 • Myjka ultradźwiękowa

Komponenty główne

 • Układ prowadzenia wiązki
 • Układ prowadzenia, kształtowania i kontroli polaryzacji wiązki
 • System utrzymania bardzo niskiej wilgotności w torze wiązki (rura) wraz z oknami transmisyjnymi
 • Zwierciadło wsuwane lub półprzepuszczalne kierujące promieniowanie do układu diagnostyki wiązki

 

Układ diagnostyczny wiązki THz

 • Miernik mocy wiązki
 • Miernik czasu trwania impulsu
 • mierniki rozkładu mocy/energii w przekroju wiązki oraz położenia wiązki
 • miernik długości fali i widma promieniowania

 

Systemy wspomagające

 • Stół optyczny z systemem antywibracyjnym
 • Komora z czujnikami środowiskowymi do utrzymania bardzo niskiej wilgotności na stole optycznym

 

Elementy infrastruktury technicznej
 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej wysokotemperaturowej (woda)
 • Przyłącza systemów dystrybucji gazów technicznych (suche powietrze/azot itp.)
 • Podpory oraz systemy pozycjonowania
 • Okablowanie systemowe
 • Czujniki przepływu, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury, sondy pomiarowe, filtry
 • Układ stabilizacji temperatury otoczenia +/–2K stacji diagnostycznej

Komponenty główne

 • Elementy ścieżki optycznej między undulatorem a stacją badawczą

 

Systemy kolimacji i odchylania wiązki

 • Szczeliny pozycjonujące
 • Zwierciadła (pozycjonujące)

 

Aparatura próżniowa
 • Przewody próżniowe (jonowód)
 • Pompy turbomolekularne
 • Pompy jonowe
 • Pompy próżni wstępnej (typu Scroll lub inne bezolejowe)
 • Elementy przyłączeniowe dla próżni UHV
 • Zawory odcinające pneumatyczne
 • Diagnostyka próżniowa: sonda „hot cathode”

 

Aparatura pomiarowa

 • Kamera smugowa
 • Miernik energii impulsu
 • Miernik mocy średniej

 

Elementy infrastruktury technicznej

 • System sterowania i zbierani danych
 • Układ komunikacji i synchronizacji z akceleratorem

Komponenty główne

 • Stanowiska badawcze (min.3) składające się z

  - Komory eksperymentalnej z czujnikami środowiskowymi do utrzymania bardzo niskiej wilgotności
  - Stołu optycznego z stabilizacją drgań

 • Układ dzielący wiązkę fotonową THz na stanowiska badawcze
 • Układ prowadzenia wiązki THz w atmosferze o bardzo niskiej wilgotności (rury)
 • Zestawy optyki (soczewki, zwierciadła, filtry, dzielniki wiązki, itp.) i optomechaniki (uchwyty, stoliki przesuwne manualne i z silnikami, itp.) do przeprowadzania eksperymentów na wiązce

 

Układ spektroskopii pump-probe

 • Układy optyczny łączący wiązkę lasera optycznego i wiązkę THz
 • Elektroniczny układ kontroli
 • System detektorów
 • Systemy optyki i opto-mechaniki
 • Linie opóźniające
 • Układy diagnostyczne wiązki laserowej
 • Anteny generujące/odbierające wiązkę THz z całym układem wspomagającym (Wzmacniacz Lock-in, zasilacze itp.)
 • Uchwyt na próbki do badań transmisyjnych i odbiciowych z akcesoriami (kuwety do próbek ciekłych i gazów, mieszadło magnetyczne itp.) do badań różnych materiałów

 

Aparatura

 • Mierniki mocy i/lub energii (min 3 szt)
 • Szybkie detektory promieniowania (min 3 szt)
 • Kamera THz do bezpośredniej wizualizacji wiązki
 • Kamera termowizyjna do pośredniej wizualizacji wiązki
 • Skaner wiązki 2D i skaner kątowy
 • Kriostat
 • Moduł temperaturowy
 • Spektrometr FTIR
 • Pryzmat ATR
 • Dwa układy lock-in wraz z choper-ami
 • Układ do grzania próbek
 • Kuwety do badań cieczy i gazów
 • Pastylarka do wykonywania próbek stałych
 • 4 stacje National Instruments PXI wraz z układami kontrolnymi
 • 4 stacje LabView
 • Mikroskop optyczny polaryzacyjny z akcesoriami (stolik grzejny/chłodzący, kamera CCD itp.)
 • Spektrometr Ramana

 

Elementy infrastruktury technicznej

 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej niskotemperaturowej
 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej wysokotemperaturowej (woda)
 • Przyłącza systemów dystrybucji gazów technicznych
 • Podpory oraz systemy pozycjonowania
 • Okablowanie systemowe
 • Czujniki przepływu, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury, filtry
 • System generacji suchego powietrza lub/i azotu
 • Układ stabilizacji temperatury otoczenia +/–2K

Komponenty główne

 • Komora eksperymentalna
 • Manipulator wieloosiowy
 • Elementy systemu pozycjonowania

 

Systemy kolimacji i odchylania wiązki

 • Kołnierze wyjściowe
 • Układy diagnostyczne wiązki

 

Aparatura próżniowa

 • Pompy turbomolekularne
 • Pompy jonowe
 • Elementy przyłączeniowe dla próżni UHV
 • Zawory odcinające pneumatyczne
 • Działo do bombardowania Auger
 • Spektrometr LEED/AES

 

Elementy infrastruktury technicznej

 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej niskotemperaturowej (hel)
 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej niskotemperaturowej (azot)
 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej wysokotemperaturowej (woda)
 • Przyłącza systemów dystrybucji gazów technicznych
 • Podpory oraz systemy pozycjonowania
 • Okablowanie systemowe
 • Czujniki przepływu, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury, filtry

Komponenty główne

 • Komora eksperymentalna
 • Komora załadowcza
 • Manipulator wieloosiowy
 • Elementy systemu pozycjonowania
 • Stelaż i podpory pod komory

 

Systemy kolimacji i odchylania wiązki

 • Okno wyjściowe
 • Zwierciadło do przemiatania

 

Aparatura próżniowa

 • Komory wyżej wymienione
 • Pompy turbomolekularne
 • Pompy jonowe
 • Pompy próżni wstępnej (typu Scroll lub inne bezolejowe)
 • Elementy przyłączeniowe dla próżni UHV
 • Spektrometr LEED/AES

 

Aparatura pomiarowa

 • Spektrometr masowy
 • Detektor „channel plate”

 

Elementy infrastruktury technicznej

 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej niskotemperaturowej (hel)
 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej niskotemperaturowej (azot)
 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej (woda)
 • Przyłącza systemów dystrybucji gazów technicznych
 • Podpory oraz systemy pozycjonowania
 • Okablowanie systemowe
 • Czujniki przepływu, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury, filtry
Komponenty główne
 • Komora eksperymentalna
 • Stół obrotowy o regulowanej prędkości
 • Elementy systemu pozycjonowania
 • Manipulator wieloosiowy
 • Kolektor wiązki elektronów

 

Stacja do rozpraszania komptonowskiego

Wg. Projektu przygotowanego przez Konsorcjanta

Układ do wytwarzania i diagnostyki wstecznie rozproszonego promieniowania komptonowskiego: komora próżniowa, układy optyczne promieniowania elektromagnetycznego pierwotnego i rozproszonego

 

Systemy kolimacji i odchylania wiązki
 • Kwadrupole ogniskujące
 • Dipole odchylające (korektory)
 • Okno wyjściowe
 • Układy diagnostyczne wiązki

 

Aparatura pomiarowa
 • Miernik mocy wiązki
 • Monitory wiązki typu BPM
 • Monitory wiązki typu „YAG Screen Chamber”

 

Elementy infrastruktury technicznej
 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej wysokotemperaturowej (woda)
 • Przyłącza systemów dystrybucji gazów technicznych
 • Podpory oraz systemy pozycjonowania
 • Okablowanie systemowe
 • Czujniki przepływu, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury, filtry
Komponenty główne
 • Oscyloskopy
 • Mierniki ręczne typu multimetr
 • Mierniki do kontroli infrastruktury IT
 • Mierniki mocy mikrofalowej
 • Mierniki częstotliwości
 • Analizatory wektorowe
 • Kamery na światło widzialne
 • Przemysłowy tracker laserowy z wyposażeniem
 • Pikoamperomierz
 • Ława do pomiarów magnetycznych: stół, manipulator z sondą Halla, układ czujników położenia, układ sterownia i zapisu danych
 • Sonda drutowa rozciągnięta niej samej ławie: zasilacz impulsowy, układ zbierania danych

 

Wyposażenie aparatury kontrolno-pomiarowej
 • Okablowanie pomiarowe dla analizatorów wektorowych
 • System automatycznej kalibracji analizatorów wektorowych
 • Głowice pomiarowe dla mierników
 • Sondy pomiarowe dla mierników
 • Sondy pomiarowe do oscyloskopów

System Bezpieczeństwa Maszynowego (MPS):

Komponenty główne

 • Monitory strat wiązki
 • Monitory sygnałów w.cz. – nieszczelność układu dystrybucji mocy mikrofalowej
 • Detektory gazów wykorzystywanych w instalacji, w szczególności He (nieszczelność układu kriogenicznego)
 • System przeciwpożarowy

 

System Bezpieczeństwa Personelu (PPS):

Komponenty główne

 • System kontroli dostępu, wyłączający akcelerator w przypadku wykrycia osoby w obszarze zabronionym (tunel akceleratora w czasie pracy) np. poprzez otwarcie drzwi.
 • System sygnalizacji wizualnej i dźwiękowej informujący o aktualnym stanie maszyny oraz przeprowadzanych działaniach (np. uruchamianie akceleratora)
 • System komunikacji głosowej (intercom, łączność bezprzewodowa)
 • System wyłączników awaryjnych

Komponenty główne

 • System dozymetrii aktywnej i pasywnej, w tym:

  - Detektory promieniowania Gamma
  - Detektory promieniowania X
  - Detektory promieniowania neutronowego
  - Dozymetry osobiste

 • Stacje pomiarowe
 • System odczytu detektorów pasywnych, w tym dozymetrów osobistych

 

Wyposażenie aparatury kontrolno-pomiarowej
 • Okablowanie pomiarowe dla stacji pomiarowych i komór pomiarowych
 • System gromadzenia i weryfikacji dawek

 

Pozostałe komponenty ochrony radiologicznej
 • Pochłaniacze promieniowania
 • Przysłony przeciw-rozproszeniowe
 • Osłony przed promieniowaniem X wysokoenergetycznym
 • Osłony przed promieniowaniem β
 • Osłony przed promieniowaniem neutronowym
 • Osłony przed promieniowaniem gamma
 • Kolimatory wiązek
 • Składowisko materiałów i odpadów zaktywowanych

Okablowanie systemowe:

Okablowanie zasilające WN
 • Kable przeznaczone dla zasilania 3fazowego 400V/50Hz
 • Kable przeznaczone dla zasilania 1-fazowego 230V/50Hz

 

Okablowanie IT
 • Skrętka Ethernet kategorii 5 lub wyżej
 • Kable światłowodowe jedno i wielomodowe
 • Okablowanie dla transmisji danych w standardzie RS232 lub RS 485
 • Specjalistyczne okablowanie dla transmisji danych

 

Przewody koncentryczne
 • Przewody koncentryczne dla systemów wyzwalania
 • Przewody koncentryczne dla systemów RF
 • Przewody koncentryczne dla systemów RF dużej mocy
 • Okablowanie dla systemów dozymetrii
 • Okablowanie dla systemów bezpieczeństwa, przeciwpożarowych i alarmowych

 

Okablowanie techniczne
 • Okablowanie dla zasilania DC 24 V
 • Okablowanie dla zasilania cewek ogniskujących oraz solenoidów
 • Okablowanie specjalistyczne wysokonapięciowe powyżej 1 kV
 • Okablowanie specjalistyczne wysokoprądowe dla zasilania powyżej 25 A

 

Systemy zasilania:

Komponenty główne

 • Szafy RACK 19”
 • Zasilacze prądowe elektromagnesów wyposażone w układy sterowania i komunikacji.
 • Zasilacze prądu stałego dla elektromagnesów
 • Zasilacze do tunerów i piezo aktuatorów
 • Zasilacze dla systemów dozymetrycznych
 • Zasilacze dla pomp jonowych
 • System zasilania awaryjnego (UPS, generator dieslowski)

 

Elementy infrastruktury technicznej
 • Wentylatory szaf typu RACK
 • Gniazda zasilające dla zasilaczy
 • System dystrybucji zasilania

 

Systemy próżniowe:

Komponenty główne

 • Stacje pompujące
 • Pompy jonowe
 • Pompy kriogeniczne
 • Automatyczne systemy do wygrzewania

 

Elementy infrastruktury technicznej
 • Rury próżniowe CF40-CF40, CF63-CF63, CF100-CF100 i inne
 • Mieszki próżniowe typu CF
 • Zawory próżniowe pneumatyczne i mechaniczne
 • Kołnierze przyłączeniowe
 • Sondy pomiarowe
 • Koce grzewcze, mierniki temperatury, zasilacze
 • Mierniki RGA (Residua Gas Analyzer)
 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej wysokotemperaturowej (woda)
 • Przyłącza systemów dystrybucji gazów technicznych
 • Podpory oraz systemy pozycjonowania
 • Okablowanie systemowe
 • Czujniki przepływu, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury
 • Uszczelki

System stabilizacji cieplnej:

Komponenty główne
 • Wytwornice wody lodowej
 • Zbiornik akumulacyjny wody lodowej
 • System stabilizacji temperatury

 

Elementy infrastruktury technicznej
 • System dystrybucji wody stabilizowanej
 • Mierniki przepływu i temperatury
 • Zawory, reduktory przepływu, reduktory ciśnienia

 

System dystrybucji gazów technicznych:

Komponenty główne

 • Wiązki butlowe N2, Co2, H2
 • Układy redukcji i kontroli ciśnienia
 • Układy przeciw-zamarzaniu
 • Układ puryfikacji gazów
 • Układ osuszania powietrza/azotu

 

Elementy infrastruktury technicznej
 • System dystrybucji gazów technicznych
 • Mierniki przepływu
 • Zawory, reduktory przepływu, reduktory ciśnienia
Komponenty główne
 • Skraplarka helu
 • System rekuperacji helu
 • Zbiornik balastowy
 • Zbiornik helu w postaci ciekłej
 • Zbiornik azotu w postaci ciekłej

 

Elementy infrastruktury technicznej
 • System dystrybucji helu w postaci ciekłej
 • System dystrybucji helu w postaci gazowej
 • System pomp próżniowych dla skraplarki
 • Zawory, reduktory przepływu, reduktory ciśnienia, termopary
Obiekty
 • Budynek (przybudówka do hali nr 5) laboratorium źródła elektronów (badanie fotokatod, pomieszczenie laserowe i biurowe)
 • Hala nr 5, w której zostanie zainstalowany akcelerator (wkład własny, rzeczowy do projektu)

 

Kriomoduł przyspieszający

 • Międzynarodowy Kriomoduł Testowy, 2 x 7 wnęk – uzyskany niezależnie od projektu w ramach współpracy naukowej z STFC, używany do testów i prac rozwojowych lub wymiennie z jednym z kriomodułów 2x9 wnęk

 

Aparatura optyczna
 • Laser nanosekundowy LOTIS
 • Laserowy układ impulsowy femto/piko-sekundowy wysokiej repetycji (w trakcie procedury wyboru i zakupu) generujący wiązkę podczerwoną:

  - z modułem generacji drugiej i czwartej harmonicznej
  - z innymi podsystemami takimi jak Optyczny Wzmacniacz Parametryczny, pozwalającymi na przestrajanie długości fali od ultrafioletu do światła widzialnego

 

Systemy Wspomagające

 • System stołów optycznych.
 • Układy diagnostyczne wiązki laserowej w laboratorium laserowym
 • Podłączenie do schładzania fotokatody do temperatury ciekłego He

 

Aparatura próżniowa
 • Komora próżniowa do badań fotokatod
 • Systemy diagnostyczne w komorze próżniowej do badania fotokatod (Spektrometr Augera, układ badania prądu ciemnego, układ pomiaru prądu emisji z fotokatody)
 • Systemy diagnostyki próżni
 • System pompowy dla próżni wysokiej (pompa turbo, pompa scroll)
 • Pompa jonowa

 

Elementy infrastruktury technicznej
 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej niskotemperaturowej (hel)
 • Przyłącza systemu stabilizacji cieplnej wysokotemperaturowej (woda)
 • Przyłącza systemów dystrybucji gazów technicznych
 • Podpory oraz systemy pozycjonowania
 • Okablowanie systemowe
 • Czujniki przepływu, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury
 • Pomieszczenia czyste klasy 10000 dla pracy lasera oraz stanowiska badań fotokatod wraz z układem stabilizacji temperatury

Wartość projektu: 203 809 174,37 PLN

Kwota kwalifikowana: 151 974 305,67 PLN

w tym dofinansowanie: 119 906 381,40 PLN

Okres realizacji: 2018-2023

Data zakończenia projektu
Finansowanie