Czym się zajmujemy?


Do zadań Zakładu należy prowadzenie eksploatacji reaktora badawczego MARIA, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, sformułowanymi w Prawie Atomowym i uzupełniających przepisach oraz zawartymi w Eksploatacyjnym Raporcie Bezpieczeństwa Reaktora.

W eksploatacji reaktora zasadniczą rolę odgrywa Dział Operatorski (DOM), do którego zadań należą:

  • działania dozorowe takie jak: kontrola ruchu ludzi w obiekcie, koordynacja działań prowadzonych w obiekcie, dokumentowanie stanu reaktora i ewidencja ruchomych elementów rdzenia reaktora oraz napromienianych izotopów;
  • działania techniczne takie jak: obsługa sterowni w czasie rozruchu reaktora, pracy na mocy i wyłączenia reaktora, kontrole i próby układów technologicznych reaktora, analizy stanu obiektu.

Działy: Mechaniczny (DMM), Elektryczny (DEM) i Aparaturowy (DAM) grupują odpowiednich specjalistów odpowiedzialnych za stan techniczny przydzielonych im urządzeń, prowadzenie ich przeglądów, testów i napraw, a także prowadzenie dokumentacji techniczno-ruchowej.

Dział Dozymetrii (DDM) odpowiedzialny jest za ochronę radiologiczną personelu eksploatacyjnego reaktora, innych osób przebywających w obiekcie oraz prowadzi kontrolę uwolnień substancji radioaktywnych usuwanych z reaktora.

Kontakt


tel. 22 273 10 88, 
email: EJ2@ncbj.gov.pl

Kierownik Zakładu

Zastępca