Czym się zajmujemy?


Zakład realizuje zadania związane z projektowaniem i przygotowaniem elektroniki i układów detekcji promieniowania jonizującego, wykorzystywanych w eksperymentach naukowych lub w prototypowych rozwiązaniach przemysłowych. Zajmujemy się prowadzeniem prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych z zakresu technik detekcyjnych promieniowania jądrowego, elektronicznej aparatury jądrowej, systemów pomiarowych oraz systemów sterowania i kontroli wraz z oprogramowaniem, w zastosowaniach do eksperymentów fizycznych, kontroli granic oraz medycyny nuklearnej. Oferujemy wsparcie w projektach realizowanych przez NCBJ, zarówno w ramach działania Instytutu, jak i we współpracy z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.

 

Elektronicy integrują systemy pomiarowe i diagnostyczne w prowadzonych pracach doświadczalnych. Programiści zapewniają adekwatne wsparcie dla realizowanych zadań, od oprogramowania układów scalonych, aż do graficznego interfejsu użytkownika. Obecność fizyków umożliwia specjalizację i koncentrację wysiłków na tematach związanych z zastosowaniami elektroniki fizyki doświadczalnej, zwłaszcza związanej z detekcją promieniowania jądrowego. Wsparcie dla zakładu zapewniają technicy, którzy mając do dyspozycji wiedzę, doświadczenie oraz adekwatne zaplecze warsztatowe podejmą się realizacji nawet najbardziej wymyślnych stanowisk eksperymentalnych. Dwie pracownie izotopowe oraz dwie pracownie akceleratorowe, wyposażone w aparaturę spektrometryczną promieniowania gamma oraz dysponujące trzema generatorami neutronów D-T, zapewniają możliwość bezpośredniego testowania budowanych układów.

Obecnie prace w zakładzie realizowane są w ramach zespołów tematycznych:

 

Pra­cow­nia zaj­muje się zagad­nie­niami zwią­za­nymi z zasto­so­wa­niem pro­mie­nio­wa­nia RTG. Na początku dekady pra­co­wała nad budową lamp RTG., obec­nie zespół kon­cen­truje się na ich zasto­so­wa­niach. Ostat­nie lata to owocna współ­praca z part­ne­rem komer­cyj­nym. Zdo­byte doświad­cze­nia we wdra­ża­niu roz­wią­zań prze­my­sło­wych, a w szcze­gól­no­ści umie­jęt­ność poko­ny­wa­nia prze­szkód admi­ni­stra­cyj­nych i praw­nych dys­kon­to­wane jest lokal­nie, w NCBJ, gdzie grupa stała się cen­nym zaso­bem przy reali­za­cji pro­jek­tów.

Zespół badawczy do realizacji prac związanych z wykorzystaniem technik Neutronowej Analizy Aktywacyjnej.

Głównym celem zespołu jest zastosowanie technik związanych z Neutronową Analizą Aktywacyjną w przemyśle, a w szczególności w przemyśle wydobywczym (poszukiwania złóż surowców naturalnych). Zespół prowadził badania rozwojowe dla takich firm jak KGHM Polska Miedź SA oraz PGNiG.

W celu realizacji zadań o tak wysokim stopniu złożoności z pogranicza dedykowanej elektroniki, technik pomiarowych jak i różnego rodzaju prac konstrukcyjnych, projektowych oraz budowalnych w zespole wyodrębnione są trzy grupy specjalistów: fizyków, elektroników i techników. Koordynacja prac między tymi grupami pozwala na pomyślną realizację nawet najbardziej skomplikowanych zadań, polegających na aplikacji rozwiązań naukowych na potrzeby przemysłu. W skład zespołu wchodzi obecnie 10 osób:

 • grupa fizyków (4 osoby)
 • grupa elektroników (3 osoby)
 • grupa techników (3 osoby)

W zespole prowadzone są obecnie prace związane z:

 • prototypowaniem, budową i rozwojem analizatorów wielokanałowych
 • budową sondy dozymetrycznej
 • projektowaniem i testowaniem elektroniki wysokotemperaturowej
 • zastosowaniem techniki druku 3D na potrzeby fizyki i przemysłu

Zespół posiada dostęp do:

 • szerokiej bazy detektorów promieniowania gamma i neutronowego
 • elektroniki pomiarowej oraz systemu analizy danych (również w postaci dedykowanych serwerów obliczeniowych), pozwalających odczytywać i przetwarzać uzyskane wyniki
 • generatorów neutronów
 • szerokiej bazy źródeł promieniotwórczych (w tym odpornych na wysokie temperatury)
 • narzędzi do projektowania i rozwoju elektroniki
 • komory klimatycznej o dużej objętości
 • stanowiska do badań odporności wibracyjnej
 • drukarek 3D
 • bogatego zaplecza warsztatowego

Do kompetencji zespołu należy również tworzenie oprogramowania implementowanego w urządzeniach (firmware), analitycznego (software) jak i graficznych interfejsów użytkownika.

Zespół otwarty jest na nowe wyzwania i stawiane przed nim zadania. Wszystkie osoby zainteresowane współpracą jak również kandydatów do pracy oraz studentów i stażystów, zapraszamy do kontaktu z kierownikiem zespołu:

mgr Łukasz Kaźmierczak

lukasz.kazmierczak@ncbj.gov.pl

Zespół reali­zuje zada­nia w trzech pro­jek­tach.

1. X-FEL

Prace mon­ta­żowe i kon­trola jako­ści modu­łów z ter­mi­na­lami PLC do ste­ro­wa­nia liniami eks­pe­ry­men­tal­nymi SASE2, SASE2 i SASE3.

Jest to zamó­wie­nie komer­cyjne, będące pol­skim wkła­dem rze­czo­wym do zakoń­czo­nego w 2017-tym roku pro­jektu X-FEL. X-FEL GMBH wyraża zain­te­re­so­wa­nie kolej­nym kon­trak­tem w roku 2020-tym, na dostawę 50 modu­łów wraz z zapew­nie­niem wspar­cia tech­nicz­nego.

2. PolFEL

Pol­ski laser na swo­bod­nych elek­tro­nach jest wielką inwe­sty­cją NCBJ, pla­no­waną na lata 2018-2022, z budże­tem 118 milio­nów PLN.

Obszary, w któ­rych zaan­ga­żo­wany jest zespół to:

 • Ste­ro­wa­nie polem w.cz. (LLRF)
 • Elek­tro­nika dla dia­gno­styki wiązki
 • Elek­tro­nika sys. bez­pie­czeń­stwa:
 • Bez­pie­czeń­stwo per­so­nelu
 • Bez­pie­czeń­stwo maszyny
 • Bez­pie­czeń­stwo radia­cyjne (sys­temy aktywne)
 • Kom­pu­te­rowy sys­tem ste­ro­wa­nia i dia­gno­styki
 • Obsługa IT
3. ESS

Obec­nie zespół reali­zuje zada­nie dostar­cze­nie 80 sys­te­mów LLRF dla sek­cji M-Beta (36) i dla H-Beta (44) oraz wybra­nych urzą­dzeń pomoc­ni­czych w ramach pol­skiego wkładu rze­czo­wego dla źró­dła neu­tro­nów ESS Umowa jest reali­zo­wana w kon­sor­cjum PEG (Polish Elec­tro­nic Group):

 • NCBJ (lider kon­sor­cjum)
 • Poli­tech­nika War­szaw­ska
 • Poli­tech­nika Łódzka

Osoby zain­te­re­so­wane współ­pracą (w jakiej­kol­wiek for­mie) pro­simy o kon­takt z dr. inż. Jaro­sła­wem Sze­wiń­skim (Jaroslaw.Szewinski@ncbj.gov.pl)

Kontakt


Andrzeja Sołtana 7,
05-400 Otwock - Świerk
tel. +48 22 273 1603
e-mail: TJ2@ncbj.gov.pl