Czym się zajmujemy?

Pracownia Obliczeń Neutronowych i Nowych Technologii


Główne obszary działalności:

 • neutronowo fizyczne analizy rdzeni reaktorów ze szczególnym uwzględnieniem reaktorów badawczych:
  • konwersja paliwa jądrowego,
  • studia wykonalności i analizy bezpieczeństwa pętli eksperymentalnych.
 • obliczenia eksploatacyjne rdzeni reaktorów badawczych i energetycznych, włącznie z reaktorami generacji IV,
 • udział w pracach grup międzynarodowych zajmujących się rozwojem jądrowych reaktorów chłodzonych gazem,
 • prace związane z co-generacją jądrową.

Zakres analiz neutronowych:

 • obliczenia i analizy eksploatacyjne rdzenia reaktora:
  • zapas reaktywności,
  • przeładunek paliwa,
  • obliczenia wypaleniowe paliwa.
 • analizy rozkładu mocy w rdzeniu reaktora,
 • analizy bezpieczeństwa dla przechowalników wypalonego paliwa oraz pojemników transportowych,
 • skład izotopowy i radiotoksyczność wypalonego paliwa, w funkcji czasu.

Pracownia Analiz Reaktorowych ( i Cyklu Paliwowego)


Główne obszary działalności to:

 • analizy bezpieczeństwa dla obiektów jądrowych – ocena bezpieczeństwa,
 • analizy cieplno-przepływowe stanów eksploatacyjnych i awarii projektowych:
  • analizy zjawisk zachodzących w reaktorach energetycznych, reaktorach badawczych, instalacjach doświadczalnych oraz innych obiektach,
  • obliczenia systemowe układu oraz poszczególnych komponentów,
  • rozwój modeli zjawisk, rozwój i walidacja narzędzi obliczeniowych.

 

 • analizy awarii w rozszerzonych warunkach projektowych oraz awarii ciężkich:
  • zjawiska zachodzące w rdzeniu i zbiorniku reaktora;
  • zjawiska zachodzące w obudowie bezpieczeństwa;
  • ocena wielkości potencjalnych uwolnień z reaktorów oraz przechowalników wypalonego paliwa jądrowego – wyznaczanie członu źródłowego.
 • analizy cyklu paliwowego:
  • recykling wypalonego paliwa jądrowego, transmutacja;
  • badanie właściwości paliwa.

Centrum Analiz Zagrożeń MANHAZ


Głównymi obszarami działalności są:

 • analizy ryzyka związane z instalacjami jądrowymi i chemicznymi, transportowaniem niebezpiecznych substancji szlakami drogowymi, kolejowymi i wodnymi oraz rurociągami przesyłowymi,
 • zarządzanie zagrożeniami dla zdrowia człowieka oraz środowiska oraz komputerowe systemy wspomagania decyzji w przypadku poważnych awarii przemysłowych,

 

 • probabilistyczne analizy bezpieczeństwa reaktorów jądrowych,
 • zaawansowane modelowanie komputerowe procesów fizycznych, w szczególności mechanika obliczeniowa płynów oraz transport i dyspersja substancji niebezpiecznych w środowisku.

Kontakt


Adres:

ul. Andrzeja Sołtana 7,
05-400 Otwock-Świerk,
email: UZ3@ncbj.gov.pl

p.o. Kierownik Zakładu:

Prof. dr  hab. Mariusz Dąbrowski

mariusz.dabrowski@ncbj.gov.pl

tel. +48 22 273 14 30

Sekretariat:

UZ3@ncbj.gov.pl

tel. +48 22 273 14 18