Czym się zajmujemy?


Zakład Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego jest częścią Departamentu Fizyki Materiałów. W jego skład wchodzą dwie pracownie:
1. Środowiskowe Laboratorium Neutronografii
2. Pracownia Badań Rentgenowskich
Zakład specjalizuje się w metodach dyfrakcyjnych promieniowania rentgenowskiego i neutronów termicznych oraz obrazowania neutronowego. 
Hala eksperymentalna reaktora MARIA, w której znajduje się Środowiskowe Laboratorium Neutronografii jest obecnie modernizowana i będą w niej możliwe: 
1)    Badania struktury krystalicznej i magnetycznej w różnych warunkach, w tym w skali temperatur i w polach magnetycznych;
2)    Badania na dyfraktometrach proszkowych i monokrystalicznych;
3)    Pomiary naprężeń wewnętrznych;
4)    Badania obiektów makroskopowych prowadzone przy użyciu dynamicznej radiografii neutronowej polegające na analizie obrazów uzyskiwanych przy przechodzeniu neutronów przez takie obiekty.

 

W badaniach przy użyciu radiografii neutronowej specjalizujemy się w badaniach procesów migracji (w trakcie namakania i schnięcia) cieczy uwodornionych w materiałach porowatych. Część badań prowadzonych  w ramach współpracy międzynarodowej dotyczy dziedzictwa kulturowego ludzkości czyli badania artefaktów archeologicznych.
Monokrystaliczne rentgenowskie badania dyfrakcyjne pozwalają na wyznaczanie parametrów komórki elementarnej, a także struktur krystalograficznych związków organicznych w tym biologicznie czynnych, czy typu MOF.