News Date

Ambulans do pobierania krwi, fot. RCKiK w Warszawie

Pierwsza w Świerku akcja oddawania krwi odbędzie się 16 lutego (piątek) z inicjatywy klubu sportowego NCBJ A-To-My. Mogą w niej wziąć udział wszystkie osoby pracujące na terenie ośrodka. Ofiarujemy szczególny dar – dar życia.

Osoby przystępujące do akcji podarują bezcenny lek ratujący ludzkie życie. Mimo wielu prób i ogromnego postępu w medycynie nie udało się do tej pory wytworzyć krwi poza ustrojem człowieka. Krew jest niezbędna nie tylko ofiarom wypadków, ale także chorym cierpiącym na szereg poważnych schorzeń. Przetaczana podczas transfuzji lub podawana w postaci przetworzonych składników, pozwala ratować życie i zdrowie. Odpowiednia stała rezerwa w placówkach służby krwi, takich jak Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, to bezpieczeństwo nas wszystkich, gdyż nigdy nie wiadomo w jakim momencie będzie potrzebna nam lub naszym najbliższym.

Orga­ni­za­to­rzy zapra­szają do udziału w akcji od godziny 9.00 na par­kingu przed wjaz­dem do NCBJ. W tym miej­scu pojawi się spe­cjalny auto­bus Regio­nal­nego Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w War­sza­wie. Akcja zakoń­czy się godz. 13.00. Samo odda­nie krwi będzie trwało ok. 5–8 min i musi być poprze­dzone reje­stra­cją, wstęp­nymi bada­nia labo­ra­to­ryj­nymi oraz bada­niami lekar­skimi.

 

Pomysł akcji pochodzi od młodych pracowników należących do Klubu Sportowego Narodowego Centrum Badań Jądrowych A-To-My. 

Wia­do­mość o ini­cja­ty­wie spo­tkała się z dużym uzna­niem pana Zenona Kuciaka, Zasłu­żo­nego Hono­ro­wego Dawcy Krwi pra­cu­ją­cego w Sek­cji Kon­struk­cji Elek­tryczno-Elek­tro­nicz­nej Zakładu Apa­ra­tury Jądro­wej NCBJ. Pan Zenon oddał już 33 litry krwi i ma wiel­kie uzna­nie dla dzia­łań młod­szych kole­gów podzie­la­ją­cych jego potrzebę ofia­ro­wa­nia naj­cen­niej­szego daru. Liczy, że w insty­tu­cie będzie wię­cej daw­ców krwi, takich jak on. Mówiąc o krwio­daw­stwie pod­kre­śla, że jest to pro­ce­dura bez­pieczna dla zdro­wia.

Organizację i rozpropagowanie pierwszej akcji krwiodawstwa w Świerku zawdzięczamy członkom utworzono pod koniec 2016 roku klubu sportowego NCBJ A-To-My. Obecnie działają w nim dwie sekcje sportowe: piłkarska (założona w 2012 roku) oraz biegowa (założona w 2014 roku).

„Dru­żyna Pił­kar­ska ist­nieje w NCBJ od 6 lat” – mówi Marek Lasie­wicz, jeden z jej zało­ży­cieli. „Śro­dowe, popo­łu­dniowe tre­ningi odby­wają się regu­lar­nie w pobliżu insty­tutu: w okre­sie jesienno-zimo­wym w hali spor­to­wej, a wio­sną i latem na boisku „Orlik”. Nasi zawod­nicy wystą­pili na kilku tur­nie­jach, w tym na dwóch mię­dzy­na­ro­do­wych impre­zach z cyklu ASCERI Ato­miade: w roku 2014 w holen­der­skim Alk­maar (orga­ni­za­tor JRC-Pet­ten), a w roku 2015 w bel­gij­skim Des­sel (orga­ni­za­tor JRC-Geel). W czerwcu bie­żą­cego roku, spor­towcy będą repre­zen­to­wać Insty­tut na kolej­nej edy­cji tych zawo­dów, tym razem we wło­skim Varese (orga­ni­za­tor JRC-Ispra). Piłka nożna nie jest domeną jedy­nie męskiej czę­ści insty­tutu. W sek­cji pił­kar­skiej aktyw­nie udzie­lają się rów­nież kobiety – nasze insty­tu­towe kole­żanki."

 

Od 2015 roku NCBJ jest oficjalnym członkiem Association of the Sports Communities of the European Research Institutes (ASCERI) zrzeszającego pracowników z ponad 40 publicznych instytutów badawczych z 16 krajów  europejskich. Wydarzenia sportowe ASCERI, oprócz współzawodnictwa, są miejscem spotkań naukowców i doskonałym gruntem do nawiązywania współpracy.

Co trzeba wiedzieć przed oddaniem krwi

Ambulans do pobierania krwi, fot. RCKiK w Warszawie
Klub Sportowy NCBJ A-To-My
Regionalne Centrum Kwiodawstwa i Kwiolecznictwa w Warszawie