News Date

W poniedziałek 11 czerwca ambasador Republiki Francuskiej w Polsce, Jego Ekscelencja pan Pierre Lévy odznaczył czterech pracowników NCBJ Orderami Palm Akademickich. Wyróżnienie jest wyrazem uznania dla zasług odznaczonych dla rozwoju współpracy naukowej Francji i Polski. Osoby odznaczone to panowie Grzegorz Wrochna, Tomasz Jackowski, Jacek Jagielski i Krzysztof Kurek.

 

Przemówienie, które w czasie uroczystości wygłosił pan ambasador Pierre Lévy

Panie Dyrektorze,

Panie i Panowie Profesorowie,

Szanowni Państwo,

Witam Państwa w rezydencji Ambasady Francji. Zebraliśmy się dziś wieczorem, by wyróżnić cztery osoby za ich zaangażowanie na rzecz wzmocnienia współpracy naukowej między Francją i Polską. Przyznane odznaczenia są wyrazem uznania dla ich wkładu wniesionego w rozwój francusko-polskiego partnerstwa w dziedzinie badań jądrowych.

Tytuł honorowy Palm Akademickich, został ustanowiony dekretem cesarza Napoleona w 1808 roku, natomiast Order Palm Akademickich w 1955 roku. Jest przyznawany osobom, które działając na uczelniach wyższych czy – ogólniej – na polu naukowym przyczyniają się do promowania kultury na świecie.

Zanim wręczę Panom odznaczenie, zgodnie ze zwyczajem w kilku słowach przypomnę dokonania, za które francuskie władze postanowiły każdego z Panów wyróżnić.

Zwracam się do Pana Profesora Grzegorza Wrochny,

Urodził się Pan w Radomiu, ukończył studia z zakresu fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie rozpoczął Pan karierę naukowo-dydaktyczną w Instytucie Fizyki Doświadczalnej, by po latach objąć kierownictwo Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku. Przez wszystkie lata swojej pracy naukowo-badawczej, działał Pan na rzecz rozwoju francusko-polskiej współpracy, za co dzisiaj zostaje Pan wyróżniony.

Jako dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych promował Pan współpracę z francuskim Komisariatem do spraw energii atomowej i alternatywnych źródeł energii (CEA) i przyczynił się Pan do zbudowania europejskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonej Energetyki Jądrowej (SNETP, Sustainable Nuclear Energy Technology Platform).

Nie wymienię wszystkich projektów dwustronnych, które Pan z powodzeniem prowadził, ale pragnę zwrócić uwagę naszego audytorium na fakt, że wiele nich zostało zrealizowanych w ramach europejskich, w szczególności w ramach programu EURATOM. Tytułem przykładu, przypomnę, że przyczynił się Pan do rozwoju reaktorów badawczych w Europie, na przykład było tak w przypadku reaktora badawczego Jules Horowitz w Cadarache wspólnie z CEA. W tej dziedzinie, podobnie jak w wielu innych, zwyczajowo prowadzimy nasze działania na szczeblu europejskim a Europa stanowi nasz wspólny horyzont.

Od lipca 2016 roku, jest Pan przewodniczącym Komitetu HTR (reaktorów wysokotemperaturowych), który przyczynia się do rozwoju technologii jądrowych służących do wytwarzania ciepła, gdzie wykorzystuje Pan francuskie osiągnięcia.

Odznaczenie, które Panu wręczę jest wyrazem uznania dla Pana gotowości do dzielenia się wiedzą i umiejętnościami z francuskimi partnerami oraz doskonałej znajomości francuskich instytucji. Jest Pan jednym z ważnych partnerów współpracy między Francją i Polską, którą nasza ambasada ma zaszczyt wspierać.

Grzegorz Wrochna, au nom du ministre de l’Education nationale, je vous remets les insignes de commandeur dans l’ordre des Palmes académiques.

Panie Profesorze, w imieniu ministra edukacji narodowej, wręczam Panu insygnia Komandora Orderu Palm Akademickich.

 

Zwracam się teraz do Pana Tomasza Jackowskiego,

Urodził się Pan w Warszawie, studia ukończył na Politechnice Warszawskiej. Już na początku kariery zawodowej nawiązał Pan współpracę z Francją w dziedzinie energii. Prace badawcze prowadzone we Francji trwale ugruntowały te relacje. Przez wszystkie lata swojej kariery zawodowej, miał Pan okazję wykorzystywać swoją wiedzę fachową w wielu dziedzinach, poczynając od przemysłu jądrowego do sektora medycyny nuklearnej a także w instytucjach rządowych zajmujących się energią. Pana ścieżka zawodowa wiodła także do Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ).

Podejmował Pan działania na rzecz rozwijania współpracy francusko-polskiej w dziedzinie energii jądrowej. Angażował się Pan także we współpracę na szczeblu europejskim, gdzie także spotykał Pan swoich francuskich kolegów. Przyczynił się Pan znacznie do prac europejskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonej Energetyki Jądrowej (SNETP, Sustainable Nuclear Energy Technology Platform) a zwłaszcza grupy roboczej poświęconej kogeneracji.

Doskonale włada Pan językiem francuskim, jest Pan przyjacielem Francji, wielokrotnie udowodnił Pan swoje głębokie zaangażowanie na rzecz wzmocnienia współpracy naukowej i technicznej między Francją i Polską; obecnie pracuje Pan i przebywa na przemian w obydwu naszych krajach, jest Pan ucieleśnieniem bliskości naszych kultur i przyjaźni francusko-polskiej.

Tomasz Jackowski, au nom du ministre de l’Education nationale, je vous remets les insignes d’officier dans l’ordre des Palmes académiques.

Tomaszu Jackowski, w imieniu ministra edukacji narodowej, wręczam Panu insygnia Oficera Orderu Palm Akademickich.

 

Zwracam się teraz do Pana Profesora Jacka Jagielskiego.

Urodził się Pan również w Warszawie, tutaj ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Karierę uniwersytecką rozpoczął Pan w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych, obecnie pracuje Pan w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ).

Specjalizuje się Pan w fizyce materiałów, często publikuje Pan prace we współpracy z francuskimi kolegami. Pana działania służyły zawsze wzbogaceniu relacji między naszymi krajami: wyrażam uznanie dla zrealizowanych przez Pana projektów wspólnie z francuskimi naukowcami i instytutami, zwłaszcza w placówkach CEA w Cadarache i Saclay.

Był Pan promotorem prac doktorskich przygotowywanych w ramach programu « co-tutelle », obecnie zaangażował się Pan w realizację projektu utworzenia Centrum doskonałości w dziedzinie materiałów jądrowych (NOMATEN). Współpracuje Pan głównie z francuskim Centre de Sciences Nucléaires et de Sciences de la Matière d’Orsay, Instytutem Fizyki Jądrowej w Lyonie, uniwersytetami LYON 1, Evry-Val d’Essonne i z Ecole Polytechnique.

Wiele lat mieszkał Pan we Francji, doskonale włada Pan językiem francuskim, wielokrotnie udowodnił Pan swoje zaangażowanie na rzecz wzmocnienia więzi łączących Francję i Polskę. Jest Pan głównym partnerem zespołów zajmujących się badaniami jądrowymi w Komisariacie do spraw energii atomowej i alternatywnych źródeł energii (CEA).

Jacek Jagielski, au nom du ministre de l’Education nationale, je vous remets les insignes d’officier dans l’ordre des Palmes académiques.

Jacku Jagielski, w imieniu ministra edukacji narodowej, wręczam Panu insygnia Oficera Orderu Palm Akademickich.

 

Zwracam się teraz do Pana Dyrektora, Krzysztofa Kurka,

Pochodzi Pan ze Szczecina, ale do Warszawy przybył Pan, aby podjąć studia na Politechnice Warszawskiej. Jest Pan jeszcze jednym aktywnym uczestnikiem współpracy z Francją, który ukończył tę uczelnię.

Wniósł Pan znaczny wkład w rozwój relacji Narodowego Centrum Badań Jądrowych z Francją, przede wszystkim dzięki pracom doktorskim przygotowywanym w ko-promocji, co przyczyniło się do wzmocnienia więzi łączących nasze kraje w dziedzinie naukowej i technicznej. Jako dyrektor centrum, jest Pan głównym i cenionym partnerem francuskiego Komisariatu do spraw energii atomowej i alternatywnych źródeł energii (CEA).

Pana dorobek naukowy jest pokaźny, składają się nań liczne publikacje. Jest Pan wybitnym naukowcem, był Pan członkiem i pełnił wielokrotnie rolę eksperta wielu komitetów naukowych.

Wniósł Pan ogromny wkład w rozwój francusko-polskiej współpracy naukowej, nieustannie ją Pan wspiera. Jest Pan i będzie nadal ważnym partnerem naszej ambasady.

Krzysztof Kurek, au nom du ministre de l’Education nationale, je vous remets les insignes d’officier dans l’ordre des Palmes académiques.

Krzysztofie Kurek, w imieniu ministra edukacji narodowej, wręczam Panu insygnia Oficera Orderu Palm Akademickich.