News Date

Tort na piąte urodziny NCBJ — fot. NCBJ, Marcin Jakubowski

Te­go­rocz­ne Sym­po­zjum In­sty­tu­tu mia­ło wy­jąt­ko­wy cha­rak­ter — Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych skoń­czy­ło pięć lat.

Go­ści­li­śmy na nim m.in. Pre­ze­sa PAA, p. An­drze­ja Przy­by­ci­na; przed­sta­wi­cie­la Mi­ni­ster­stwa Ener­gii; p. Adama Kor­da­sa; Dy­rek­torów za­przy­jaź­nio­nych i współ­pra­cu­ją­cych z na­mi In­sty­tu­tów: prof. dr hab. Jac­ka Mi­cha­li­ka z IChTJ, prof. dr hab. An­drze­ja Gał­kow­skie­go z IFPi­LM, prof. dr hab. Paw­ła Ol­ko z IFP PAN, prof. dr hab. To­ma­sza Ma­tu­le­wi­cza z IFD UW; dr Paw­ła Kra­jew­skie­go z CLOR.

Otrzy­ma­li­śmy li­sty gra­tu­la­cyj­ne od Pre­mie­ra Ja­ro­sława Go­wi­na, od Dy­rek­tora IFJ PAN oraz z Mi­ni­ster­stwa Ener­gii.

Dy­rek­tor NCBJ, dr hab. Krzysz­tof Ku­rek przed­sta­wił wi­zję roz­wo­ju In­sty­tu­tu i wrę­czył dy­plo­my za osią­gnię­cia na­uko­we, tech­nicz­ne i or­ga­ni­za­cyj­ne wy­róż­nio­ne w 2015 ro­ku.

W dal­szej czę­ści za­pre­zen­to­wa­ne zo­sta­ły wy­róż­nio­ne osią­gnię­cia na­uko­we oraz kil­ka naj­waż­niej­szych pro­jek­tów wy­zna­cza­ją­cych przy­szły roz­wój In­sty­tu­tu.

Wy­róż­nio­ne osią­gnię­cia na­uko­we w 2015 ro­ku:

  • prof. dr hab. Mi­chał Spa­liń­ski, dr Mi­chał Hel­ler za pra­cę do­ty­czą­cą hy­dro­dy­na­mi­ki pla­zmy kwar­ko­wo-glu­ono­wej opu­bli­ko­wa­ną w PRL 115,072501 115,(115,2015) pt. „Hy­dro­dy­amics Bey­ond the Gra­dient Expan­sion: Re­sur­gen­ce and Re­sum­ma­tion”,
  • dr Mie­czy­sław Bo­ry­sie­wicz, mgr inż. Ka­rol Ko­wal, dr Sła­wo­mir Po­temp­ski za pra­cę do­ty­czą­cą mo­de­lo­wa­nia CFD i PSA z uży­ciem kom­pu­te­rów du­żej mo­cy opu­bli­ko­wa­ną w Re­lia­bi­li­ty Eng. & Sy­stem Sa­fe­ty 139 (2015)113 pt. „An ap­pli­ca­tion of the va­lue tree ana­ly­sis me­tho­do­lo­gy wi­thin the in­te­gra­ted risk in­for­med de­ci­sion ma­king for the nuc­le­ar fa­ci­li­ties”,
  • dr Ma­rek Ra­biń­ski wraz z ze­spo­łem: dr Lech Ja­ku­bow­ski, dr inż. Ka­rol Ma­li­now­ski, prof. dr hab. Ma­rek Sa­dow­ski, dr Ja­ro­sław Że­brow­ski za ba­da­nia emi­sji elek­tro­nów uciecz­ki z wy­ko­rzy­sta­niem de­tek­to­rów Cze­ren­ko­wa w to­ka­ma­ku FTU (Fra­sca­ti) opu­bli­ko­wa­ne w Nucl. W Fu­sion[45] Vol. 55 (2015) 123021 (9pp) pt. „Che­ren­kov emis­sion pro­vi­des de­ta­iled pic­tu­re of non-ther­mal elec­tron dy­na­mics in the pre­sen­ce of ma­gne­tic is­lands”).

Wy­róż­nio­ne osią­gnię­cie tech­nicz­ne w 2015 ro­ku

Ze­spół pod kie­row­nic­twem dr Krzysz­to­fa Py­tla (dr inż. Ra­fał Pro­ko­po­wicz, mgr inż. Mi­ko­łaj Tar­chal­ski) za re­ali­za­cję pro­gra­mu ba­daw­cze­go po­świę­co­ne­go po­mia­rom grza­nia gam­ma w re­ak­to­rze MARIA wspól­nie z CEA i UAM Mar­sy­lia.

Wy­róż­nio­ne osią­gnię­cie or­ga­ni­za­cyj­ne w 2015 ro­ku

Dr hab. Sła­wo­mir Wron­ka z ze­spo­łem (mgr inż. Woj­ciech Dzie­wiec­ki, mgr Woj­ciech Gra­bow­ski, mgr inż. Mi­chał Ja­rosz, mgr inż. Kon­rad Ko­siń­ski, mgr inż. Mi­chał Ma­tu­siak, mgr inż. Mar­cin Stasz­czak, mgr inż. Ka­rol Szym­czyk, dr Adam Wa­si­lew­ski, Ani­ta Zu­gaj) za or­ga­ni­za­cję CERN-owskiej szko­ły ak­ce­le­ra­to­ro­wej CAS.

Tort na piąte urodziny NCBJ — fot. NCBJ, Marcin Jakubowski
Jubileuszowe sympozjum prowadzia prof. Ewa Rondio — fot. NCBJ, Marcin Jakubowski
Prof.Krzysztof Kurek odczytuje życzenia nadesłane przez ministra Jarosława Gowina z okazji 5-lecia NCBJ — fot. NCBJ, Marcin Jakubowski
Prof. dr hab. Michał Spaliński odbiera nagrodę za wyróżniające osiągnięcie naukowe w 2015 r. — fot. NCBJ, Marcin Jakubowski
Dr Jarosław Żebrowski odbiera nagrodę za wyróżniające osiągniecie naukowe w 2015 r. — fot. NCBJ, Marcin Jakubowski
Dr hab. Sławomir Wronka odbiera nagrodę za wyróżniające osiągnięcie organizacyjne w 2015 r. — fot. NCBJ, Marcin Jakubowski
Dr inż. Rafał Prokopowicz odbiera nagrodę za wyróżniające osiągnięcia techniczne — fot. NCBJ, Marcin Jakubowski
Prof. dr hab. Michał Spaliński prezentuje nagrodzoną pracę wyróżniające osiągnięcie techniczne w 2015 r. — fot. NCBJ, Marcin Jakubowski
Prof. Grzegorz Wrochna i prof. Krzysztof Kurek w trakcie przerwy częstowali przybyłych na sympozjum jubileuszowym tortem — fot. NCBJ, Marcin Jakubowski
Dyrektorzy NCBJ z Andrzejem Przybycinem, Prezem PAA — fot. NCBJ, Marcin Jakubowski