News Date

Członkowie zespołu ds. wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych w gmachu Ministerstwa Energii, lipiec 2016, fot. Ministerstwo Energii

De­par­ta­ment Ener­gii Ją­dro­wej ME opu­bli­ko­wał ra­port re­sor­to­we­go ze­spo­łu ds. ana­li­zy i przy­go­to­wa­nia wa­run­ków do wdro­że­nia wy­so­ko­tem­pe­ra­tu­ro­wych re­ak­to­rów ją­dro­wych. Ze­spół prze­pro­wa­dził szcze­gó­ło­wą ana­li­zę wy­ko­rzy­sta­nia te­go ty­pu re­ak­to­rów do po­kry­cia kra­jo­we­go za­po­trze­bo­wa­nia na cie­pło prze­my­sło­we o tem­pe­ra­tu­rze do 700°C. Spo­śród ana­li­zo­wa­nych tech­no­lo­gii za­re­ko­men­do­wał ja­ko opty­mal­ne re­ak­to­ry chło­dzo­ne he­lem (High Tem­pe­ra­tu­re Gas-co­oled Re­ac­tors – HTGR).

Ministerstwo Energii informuje: 
„Zespół ds. analizy i przygotowania warunków do wdrożenia wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych został powołany Zarządzeniem Ministra Energii z lipca 2016 roku.  Formalnie zakończył prace 11 stycznia 2018 r. Pracował pod przewodnictwem prof. Grzegorza Wrochny z Narodowego Centrum Badań Jądrowych. 
Ministerstwo Energii przyjęło raport resortowego zespołu, który rekomenduje wdrożenie w Polsce wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych chłodzonych gazem (HTGR). - Wdrożenie tej technologii jako źródła ciepła przemysłowego np. w branży chemicznej, istotnie zmniejszyłoby zapotrzebowanie Polski na gaz ziemny i obniżyło poziom emisji CO2 a jednocześnie postawiłoby nasz kraj w czołówce krajów rozwijających najbardziej zaawansowane technologie jądrowe. – powiedział dyrektor Departamentu Energii Jądrowej ME Józef Sobolewski, podczas podsumowującego posiedzenia zespołu, które odbyło się 11 stycznia 2018 r. w siedzibie resortu.

Innowacyjna gospodarka
Wysokotemperaturowe reaktory jądrowe zaliczane są do najnowszej IV generacji. Ich wdrożenie wpisuje się w budowę innowacyjnej gospodarki, opartej na zaawansowanych technologiach. Projekt został ujęty w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju i jest realizowany niezależnie od programu budowy elektrowni jądrowych.

Bezpieczeństwo
Reaktory wysokotemperaturowe mają o wiele wyższą temperaturę na wyjściu z reaktora, niż zwykłe reaktory wodne w elektrowniach jądrowych, dlatego do ich chłodzenia wykorzystuje się inne materiały np. hel. W tego typu reaktorach wraz ze wzrostem temperatury reakcja łańcuchowa zrywa się samoistnie i - ze względu na konstrukcję oraz specjalny sposób przygotowania paliwa - nie ma możliwości stopienia się rdzenia reaktora. Przeprowadzone próby na reaktorach eksperymentalnych, w których przerwano chłodzenie rdzenia, potwierdziły tę zasadę. Reaktory w przeciągu kilku dni wychładzały się same. 

Mniejsze zapotrzebowanie na gaz ziemny
Analiza zespołu wykazała, że przy zapewnieniu korzystnego kredytowania inwestycji, cena pary z HTGR może być porównywalna z ceną pary z kotłów gazowych. Wdrożenie technologii HTGR w Polsce zmniejszyłoby import gazu ziemnego i zwiększyło pulę CO2 dostępną dla innych źródeł wytwarzania, co wpłynęłoby pozytywnie na bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Koszt i harmonogram realizacji
Uruchomienie środków na projekt reaktora w latach 2019-2023 umożliwiłoby podejmowanie decyzji o inwestycjach w konkretnych lokalizacjach po 2023 r. i budowę pierwszego HTGR do 2031 r. Koszt projektowania i licencjonowania HTGR oszacowano na 500 mln zł, zaś koszt budowy pierwszego HTGR o mocy 165MWth na 2 mld zł netto.

Zespół 
Zespół ds. analizy i przygotowania warunków do wdrożenia wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych został powołany Zarządzeniem Ministra Energii z lipca 2016 roku.  Formalnie zakończył swoją pracę 11 stycznia 2018 r. Pracował pod przewodnictwem prof. Grzegorza Wrochny z Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Zespół przeprowadził szczegółową analizę wykorzystania reaktorów wysokotemperaturowych do pokrycia krajowego zapotrzebowania na ciepło przemysłowe o temperaturze do 700°C. Spośród analizowanych technologii zarekomendował jako optymalne reaktory chłodzone helem (High Temperature Gas-cooled Reactors – HTGR).”

Raport jest dostępny na stronie Ministerstwa: http://www.me.gov.pl/node/28011
 

Pliki do pobrania:

Załączniki:

 

Prof. Grzegorz Wrochna, fot. NCBJ
Członkowie zespołu ds. wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych w gmachu Ministerstwa Energii, lipiec 2016, fot. Ministerstwo Energii