News Date
O naj­bez­piecz­niej­szej i naj­bar­dziej obie­cu­ją­cej tech­no­lo­gii re­ak­to­rów ją­dro­wych – HTGR (High Tem­pe­ra­tu­re Gas-co­oled Re­ac­tors) – dys­ku­to­wać bę­dą przed­sta­wi­cie­le świa­ta na­uki i prze­my­słu pod­czas Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji HTR 2018, któ­ra od­bę­dzie się w pa­ździer­ni­ku br. w War­sza­wie. Być mo­że już wkrót­ce wy­so­ko­tem­pe­ra­tu­ro­we re­ak­to­ry ją­dro­we bę­dą wy­twa­rzać w Pol­sce ener­gię ciepl­ną dla prze­my­słu, a w dal­szej przy­szło­ści wy­twa­rzać wo­dór.

Technologia wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych chłodzonych gazem (ang. skrót HTGR lub HTR) jest uznawana za jedną z najbardziej obiecujących technologii reaktorowych na świecie. Jej unikalną cechą jest inherentne bezpieczeństwo zapewnione nawet w przypadku awarii systemu chłodzenia. Konferencja HTR 2018, która w październiku odbędzie się w Warszawie, umożliwi wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy naukowcami, konstruktorami i firmami działającymi w Ameryce, Azji i Europie. Jej główny cel to przyspieszenie procesu wdrażania HTGR na potrzeby produkcji ciepła przemysłowego. W szczególności w trakcie spotkania omawiane także będą takie zagadnienia jak: budowa reaktorów typu HTGR w Chinach; propozycja wdrożenia technologii HTGR w kanadyjskich kopalniach; wyniki badań z programów europejskich, japońskich i amerykańskich; brytyjskie badania nad małymi reaktorami oraz ambitne plany Polski. Wśród uczestników znajdą się eksperci zarówno ze świata nauki jak i przemysłu, a także przedstawiciele administracji publicznej.

Mówiąc „energia” zazwyczaj myślimy o energii elektrycznej. Jednak w rzeczywistości zużywamy więcej energii do produkcji ciepła, szczególnie w przemyśle ciężkim i przemyśle chemicznym. Technologia HTGR to czyste, przyjazne dla środowiska i przede wszystkim bezpieczne rozwiązanie. – mówi Profesor Grzegorz Wrochna, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji HTR 2018. – Technologia ta jest od lat rozwijana i z sukcesem testowana w różnych krajach. Nadszedł już czas, aby stała się ona ważną częścią miksu energetycznego.

Warszawska konferencja HTR 2018 to 9-te międzynarodowe spotkanie tematyczne poświęcone wysokotemperaturowym reaktorom jądrowym. Konferencje te zostały zainaugurowane w 2002 roku przez European High Temperature Reactor Technology Network HTR-TN w Petten, w Holandii. Kolejne spotkania miały miejsce w Pekinie (Chiny, 2004), Johannesburgu (RPA, 2006), Waszyngtonie (USA, 2008), Pradze (Czechy, 2010), Tokio (Japonia, 2012), Weihai (Chiny, 2014) i Las Vegas (USA, 2016). Polska została wybrana gospodarzem kolejnego spotkania z tego cyklu ze względu na nasze zainteresowanie technologią HTR, uznaną za jeden z projektów priorytetowych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W styczniu Ministerstwo Energii opublikowało raport dotyczący możliwości wdrożenia wy­so­ko­tem­pe­ra­tu­ro­wych reaktorów jądrowych w Polsce (http: //www. me. gov. pl/node/28011)

Konferencja HTR 2018 jest organizowana przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Więcej informacji o konferencji: www. htrconf. org