News Date

NCBJ na Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Ener­ge­ty­ki Ją­dro­wej (World Nuc­le­ar Exhi­bi­tion) – 28-30 czerw­ca 2016 – fot. NCBJ

W dniach 28–30 czerw­ca 2016 r. Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych uczest­ni­czy­ło w dru­giej edy­cji Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Ener­ge­ty­ki Ją­dro­wej (World Nuc­le­ar Exhi­bi­tion). Ek­spo­zy­cja na­sze­go in­sty­tu­tu by­ła czę­ścią zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Ener­gii pol­skie­go sto­iska na­ro­do­we­go.

W ra­mach pre­zen­ta­cji ofer­ty NCBJ na tar­gach przed­sta­wia­ne by­ły moż­li­wo­ści i obec­ne oraz przy­szłe za­sto­so­wa­nia ją­dro­we­go re­ak­to­ra ba­daw­cze­go „Ma­ria”, wy­bra­ne mo­de­le prze­my­sło­wych ak­ce­le­ra­to­rów li­nio­wych, a tak­że po­ten­cjał in­fra­struk­tu­ry obli­cze­nio­wej i ze­spo­łu eks­per­tów po­wsta­łych w wy­ni­ku re­ali­za­cji pro­jek­tu Cen­trum In­for­ma­tycz­ne Świerk.

Jed­ną z im­prez to­wa­rzy­szą­cych tar­gom by­ła WNE Awards Ce­re­mo­ny, pod­czas któ­rej uro­czy­ście wrę­cza­na jest na­gro­da za in­no­wa­cyj­ność w dzie­dzi­nie ener­ge­ty­ki ją­dro­wej. Jed­nym z człon­ków ju­ry te­go pre­sti­żo­we­go wy­róż­nie­nia był dy­rek­tor NCBJ. War­to przy tym za­zna­czyć, że pro­jek­ty oce­nio­ne przez eks­per­tów na­sze­go in­sty­tu­tu ja­ko trzy naj­lep­sze roz­wią­za­nia, w kon­kur­sie za­ję­ły od­po­wied­nio 1., 3. i 4. miej­sce, co bar­dzo do­brze świad­czy o kom­pe­ten­cjach NCBJ w tym ob­sza­rze.

Pod­czas WNE od­by­ły się rów­nież spo­tka­nia po­mię­dzy przed­sta­wi­cie­la­mi NCBJ i CEA. Ro­zmo­wy do­ty­czy­ły min. skła­da­ne­go wspól­nie do Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej pro­jek­tu Te­aming Sto­ry, któ­ry ukie­run­ko­wa­ny jest na ba­da­nia ma­te­ria­ło­we dla po­trzeb me­dy­cy­ny i prze­my­słu oraz przy­szłej ge­ne­ra­cji re­ak­to­rów ją­dro­wych, jak też dla po­ten­cjal­nych za­sto­so­wań fu­zji termoją­dro­wej. Oma­wia­no rów­nież kwe­stie do­ty­czą­ce współ­pra­cy dwu­stron­nej, w szcze­gól­no­ści wy­ko­rzy­sta­nia re­ak­to­ra Ma­ria do ba­dań ma­te­ria­ło­wych na rzecz bu­do­wa­ne­go w Ca­da­ra­che re­ak­to­ra JHR, a tak­że moż­li­wo­ści prze­nie­sie­nia do Świer­ku pro­jek­tu ba­daw­cze­go MELODY.

Go­ść­mi dru­gie­go dnia tar­gów by­li pod­se­kre­tarz sta­nu w Mi­ni­ster­stwie Ener­gii An­drzej Pio­trow­ski oraz dy­rek­tor De­par­ta­men­tu Ener­gii Ją­dro­wej ME dr Jó­zef So­bo­lew­ski, któ­rzy wspól­nie wy­gło­si­li pre­zen­ta­cję po­świę­co­ną za­ło­że­niom i uwa­run­ko­wa­niom re­ali­za­cji pro­gra­mu pol­skiej ener­ge­ty­ki ją­dro­wej.

NCBJ na Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Ener­ge­ty­ki Ją­dro­wej (World Nuc­le­ar Exhi­bi­tion) – 28-30 czerw­ca 2016 – fot. NCBJ
NCBJ na Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Ener­ge­ty­ki Ją­dro­wej (World Nuc­le­ar Exhi­bi­tion) – 28-30 czerw­ca 2016 – fot. NCBJ
NCBJ na Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Ener­ge­ty­ki Ją­dro­wej (World Nuc­le­ar Exhi­bi­tion) – 28-30 czerw­ca 2016 – fot. NCBJ
NCBJ na Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Ener­ge­ty­ki Ją­dro­wej (World Nuc­le­ar Exhi­bi­tion) – 28-30 czerw­ca 2016 – fot. NCBJ
NCBJ na Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Ener­ge­ty­ki Ją­dro­wej (World Nuc­le­ar Exhi­bi­tion) – 28-30 czerw­ca 2016 – fot. NCBJ